6/2002

Waking life

.הנשמ תוחפ תצק ינפל היה הזו ,הנושארל רליירטה תא וניארש זאמ וניכיח ינאו ןרוא Waking life -ל
-ה רשאכ עיגה ןורתפה .לארשיב ץפוי אל טרסהש עומשל ונרעטצה ןכל ,דאמ ןרקסמ היה רליירטה
לע ונידי תא םישל ונחלצהש דע ןמז חקל הז םנמא .תישילשה ןזואה תיירפסל עיגה טרסה לש DVD
...הרק הז ףוסבל לבא (לאשומ היה ןמזה לכ אוה) קתועה
Wake Up Ours was a quest for a new story: our own
היפרגומליפהש ,ריעצ יאמב ,רטיילקניל דרא'ציר השעש ,"ינויסנ" טרס וניה ,(ץיקהב םייח) Waking life
תניחבמ .(יפלד ילו'גו קוה ןתיא םע "החירזה דע" אוה םהיניב םסרופמה) םיטרס רפסמ רבכ תללוכ ולש
תמלצמב) םלוצמה רמוחה יבג לע השענ רויאהש אוה דוחייה ךא ,רייואמ אוהש טרסב רבודמ תוזחה
,םינפה תועבהב ,דאמ םיישונא וב םישנאה דחא דצמ :תדחוימ תוזח טרסל ןתונש המ ,(תילטיגיד ואדיו
.ךכמ עמתשמש שפוחה לכ םע תורייוצמ תויומד םג ןמזה ותואב םה ינש דצמו ,םהלש תועונתבו
ררועמו הייפצל קתרמ וניהו ,םייתונמואו םייתרבח ,םייפוסוליפ תונויער ללש גיצמ טרסה םינכת תניחבמ
.ולש םולח ךלהמב תונוש תויומד םע ריעצ רוחב לש םישגפמ תרדיס תראתמ הלילעה .הבשחמ
םימודמדה רוזיאל םיסנכנ םה םג םיפוצהו טרסה ךלהמב םישטשטמ םולחל תואיצמה ןיב תולובגה
.תורעל םולח ןיבש
Trying to solve the problem of freedom maybe I only exist in your mind
םהל שיש םישנא יללכ ןפואבו םינמוא ,םיפוסוליפ ,עדמ ישנא לש תויומד שגופ ריעצה רוחבה "ומולח"ב
ידי לע תומלוגמ ןניא וללה תויומדה בר .םלועה תאו תואיצמה תא ןיבהל רשפאש ךרדה יבגל תונויער
םיאשונ .טרסב םירבדמ םה םהילע םימוחתב םיקסעתמש םייתימא םישנא ידי לע אלא םינקחש
םייח לומ םימודמ םייח ;םלועב םדאל שיש תישפוחה הריחבה תדימ :םניה טרסה ךרואל םירזוחש
ןמזב תועדומ) ונילע תועדומ לש העפשההו תועדומ ;(...ךפהל וא תורע ייח לומ םולח ייח) םייתימא
(תיביטקלוק וא תילאודיבידניא) תישונאה העדותה ;(תישונא הבריקל תועדומ ,עגרל תועדומ ,תומולח
ךכ לכ הארנ טרסה ...טרסה ךרואל םימרפנו םיגראנ ,הזב הז םירזשנש םירחא םיאשונ הברה דועו
תחא ךרד ירחא ףחסנ התא דחא עגר .לכה טולקל רשפא יא .לכה טולקל השקש תונויערב סומע
ןמזה לכש היצמינאהו ,שדח ןויער ירחא יבש ךלוה רבכ התא ןכמ רחאל עגרו ,םלועה תא שופתל
.ךסמה לע שחרתמש המל תויטרפ תויצאיצוסא וב תררועמו הפוצה יניע תא איה םג תדכול הנתשמ
עקרב והשמ הרוק ןמזה לכו ,םיילאוזיו םייומיד ידי לע םיעבומ טרסב תונויערהמ דאמ הברה ,ללכב
.םתוא דגונ וא רבודה לש וירבד תא םילשמש ,הזכרמב וא הנומתה

תא ןיביו הווחי הפוצ לכ יתעדלו .הפוצ לכ םע תישיא היצקארטניא רצויש טרס והזש קפס ןיא
םיאשונה םע ולש תורכהל םאתהב דחא לכ לצא ועמטיי םינוש םירבדו ,תרחא הרוצב Waking life
,טרס לכ לע תאז רמול ןתינ .םלועה תא ןיבמו הווח ומצע אוה וב ןפואל םאתהבו ,טרסב םירכזומה
.הזב הפי דאמ והשמ יניעב שי .דחוימב שגדומ הז Waking life -ב לבא
So, you produce a neo-human with a new individuality So What Is A Lucid Dream?
בשחמה םע) הטימל טרסה תא יתיא יתחקל םויה תרחמל .ןולסב דחיב טרסה תא וניאר ינאו ןרוא
.טרסה לע ילש הפקשהה תא וניש תצקש םירבד המכ יל התליג הינש הייפצ .שדחמ וב יתיפצו (דיינה
אל וא (טרסה לש סמועה ללגב) ידיל ורבע הנושארה םעפבש םיעטק הבוט רתוי הרוצב ןיבהל יתיוויק
וליפאו) הנושארה םעפב יתנבהש המ לכש יל הארנ היה רזומ ןפואב .הרק אל הז לבא ,םינבומ יל ויה
המו ,היינשה הייפצב ןמצע לע ורזח טושפ (הייפצה ךלהמב ילצא ולעש תויטרפה תויצאיצוסאה לכ
"םשאה"ש ןכתיש ןבומכ .היינש הייפצב םג גשומ יתלב ראשנ ,ילא עיגהל חילצה אל וא יתנבה אלש
(...תצק תונתשהל תונמדזה ימצעל תתל) רתוי לודג ןמז חוורמב בוש טרסה תא תוארל ילע היהו יב אוה
תא גיצמ טרסהש תורמלש יל הארנ .טרסה לש הנוכת םג איה וזה תונתשהה יאש השגרה יל שי לבא
ףשחהל םילוכיש םידבר הברה ךכ לכ וא קמוע הברה ךכ לכ ול ןיא השעמל ,םידבר ברו סומעכ ומצע
ריבסהל ודעונש תוילאוטסקט תורעה יווילב טרסב יתיפצש התיה היעבהש ןכתי .תורזוח תויפצב קר
דומיל טרסב רבודמש השגרה יל ונתנו טרסהמ יתוא "ואיצוה" תצק תורעההש יל המדנ .םינוש תונויער
.םייפוסוליפ םינכת לעב יתונמוא טרסמ רתוי היפוסוליפ לע
So much of our experience is intangible Everyone knows fun rules
.(בכרומ טרסה םהמ םיבר םיעטק ךותמ דחא) טרסב יתבהא דאמש דחא עטק לע םכל רפסל ינוצרב
,עונלוק יאמבו ררושמ תויומד יתש םיאור ונא טרסב .טרסב הפוצו עונלוק םלואל עיגמ יליוו הזה עטקב
ררושמה יפל ..."שודקה עגרה" לעו עונלוקה לע םירבדמ םה ,םמצע תא "םיקחשמ" םהינש רשאכ
םהב ןיאו ןמזב ידוחיי עגר םיספות (יתנבה יפל) רשא םיעגר ."םישודק םיעגר" רופסניאמ בכרומ טרס
...םירחא םיעגר (הברה) הברה ןיב ולאכ םיעגר םירוזש םייחב .עגרה ותואל טרפ רבדל תועדומ
רמוא ,טרסב ...רחא םדא םע "רשק םירצוי תמאב" ,"םש םיאצמנ" תמאב םואתפ ונא םימעפל
ןויסינב ינשה יניעב דחא םיננובתמו םיבשוי םירבודה ינש ךשמהב ..."םישודק" םיעגרה לכ ,רבודה
יתלוכיו ...ינשל דחאה יניע ןיבש טבמב תאצמנ הלוכ תועדומה וב עגר ,םהיניב "שודק עגר" רוציל
,ומצע טרסה ךותב ןטק "שודק עגר" היה הז .הז תא שיגרהל היה לוכי אוה םג יליוו .הז תא שיגרהל
.האלפנ איה םג התיה קלח ותואב היצמינאהו
WOW! The Holy Moment
םאו ,הנורחאה הפוקתב יתיארש רתוי םיבוטה םיטרסה דחא והזש תבשוח ינא ,תרוקיב יל שיש תורמל
םיבייח אלו - םילשוריו ,הפיח ,ביבא לתב ולאכ שי) תישילשה ןזואה לש ואדיו תיירפס םכתיב תבריקב שי
רמוח קפסמ טרסהש ךכל רבעמ .וב תופצלו תוסנל הצילממ דאמ ינא (טרס תחקל ידכ םייונמ תויהל
אל םנמאש ,לוקספ טרסה תא הוולמו ,עטקל עטק ןיב הנתשמ וב היצמינאה .הפי טרס אוה ,הבשחמל
םע רוצילו ,דחיב טרסה תא קיזחהל חילצהש ךכב ותדובע תא השע יתשגרהל לבא ,ימעטל קוידב עלק
קפס אלל והז ךא ,ימימ יתיארש רתויב םיהדמה טרסה אל הז ,םוכיסל .תישגר רתוי תרושקת הפוצה
.בוט טרס

תוארל


טרסה לש רליירטה לא
לעי לש גורדה
4 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
4.5 ןרוא
[םיגרדמ 216] םישלוג ףתושמ גורד

5 4 3 2 1 :טרסה תא םתא םג וגרד


בחזרה לדף הראשי הגיבו על הסרט בפורום

To WAKING LIFE Official WebSite
To WAKING LIFE Official WebSite
To WAKING LIFE UnOfficial WebSite
To WAKING LIFE UnOfficial WebSite