5/2001

תוצור םישנ המ

What Women Want #1
שממ טרס תויהל ךלוה הזש יתבשח ינא ,"תוצור םישנ המ"ב תופצל הצרש הז אוה ןרוא
תובוט רתוי הברה תויציאוטניאב ןחנ ןרוא ,ברקע לזמ ןבכו ,ונינש ןיבמ לבא .ער שממ
םישנ המ .דמחנ שממ היהו ,"תוצור םישנ המ"ל ונכלה זא (ללכבו) ינממ םיטרס יבגל
,םרוצ וניא ,םרוז טרסהש ךכ ,ער אל היושע לבא תישפיטו הביבח ,הידמוק אוה תוצור
היה םיבר תעדלש רנא'ז ,תיטנמור הידמוק וז .שגרל תצק תצק וליפאו ,רדבל חילצמ
דוע תובר תעדלו ,"ילאס תא שגפ יראהשכ"ב ואישל עיגהשכ םלועה ןמ רובעל ךירצ
,ןושארה רנא'זל תכייתשמ ינאש תרמוא ינא .הייפצ הוושש דיחיה רנאזה וניה רתוי
."תויטנמור תוידמוק"ב רבד לש ופוסב הפוצ ינאשכ דישחמ ןפואב תינהנ לבא
What Women Want #2
לוכי ,טרסה לש תירבגה תומדה ,ןוסביג למש ךכל רושק "תוצור םישנ המ"ב טסיווטה
לשרמ קינ תא תונמל םוקמב רשאכ ליחתמ לכה .םישנ לש ןהיתובשחמ תא עומשל
,דבוע אוה הב החילצמה םוסרפה תרבח לש יביטאירקה להנמה דיקפתל (ןוסביג למ)
ישנא ראשו אוה .יונימה תא העודיו תינוציח תיאמוסרפ ,ריווגקמ יסראד תלבקמ
הוועש ומכ םישנל םירצומל תומוסרפ ןיכהל השדחה תיסובהמ המישמ םילבקמ תווצה
דחא לכ תוסנל טילחמ קינ "ישנה שארל" סנכהל ביטיהל ידכ .םינויברגו ,הרקסמ ,המח
המ עמוש אוה :םדא ותוא וניא רבכ קינ הירחאו הנואת תירוק זא לבא ...םירצומהמ
ךילע םיבשוח םישנא המ עומשל יללכ ןפואב יכ ,הללק וז הלחתהב .תובשוח םישנ
המכ ירחא לבא ,םירק םימ תכירב ךותל לופיל ומכ וא ,יחל תריטס ומכ תויהל לוכי
רתוי וא ,בצמהמ והשמ קיפהל טילחמו ,לבק אוהש הנתמה לש הכרע תא ןיבמ אוה ןמז
תינקחש איהש תבשוח ינא ,טנאה ןלה תקחשמ יסראד תא .ותבוטל ותוא לצנל ןוכנ
םירוה ןיב םיסחי .שי ?תוכובסתו תונבה יא .שי ?קינל יסראד ןיב ןמור .תנייוצמ
.ךכ לכ אל ...ממה ?תוצור םישנ המ לע תונבות .שי ?םירגבתמה םהידליל
What Women Want #3
יבא ,הנהנ דאמ אוה ,טרסה לע יבא םע יתחחוש הדובעב םיירהצ תחוראב לומתא
המלשו יעור תאו) ותוא בזכאל יתצלאנ ,םישנ לע טרסהמ והשמ דמל אוהש שיגרה
יתניחבמו תוצור םישנ המ לע םולכ טרסהמ דומלל רשפא יא יתעדל .(םש ויהש
ןימה ינבל (םיתיעל הרמ םנמא) הפורת ומכ "הלודגה ריעהו סקס" תא םושרל ףידע
.םישנב רובה
What Women Want #4
תונבות שי םא יכ טרסה תא ומייבו ובתכ םישנש ךכמ דאמ יתעתפוהו ידמל יחטש טרסה
לש ילש הסיפתה לכ ללכב .תויחטשו תויטסיניבוש יד ןה טרסב "תוצור םישנ המ" יבגל
ךרד וז םרובעש םישנא שי ,(gender) רדגמ לש רטליפה ביבס בוט תרדתסמ אל םישנא
רטליפ ןבומכש תורמל ,תניינעמ ךכ לכ אל תוננובתה ךרד וז ירובע ,םלועה לע תולכתסה
ינאידיורפה רטליפה ומכ תוחפל בוט ,ער אל םלועה תא ריבסהל לוכי םירבג-םישנה
.ךכ רחא אבש המ לכל רבסהכ היתויווחו תמדקומה תודליה לע רבדמש
What Women Want #5
(Prom) "ףשנ"ל םירושקש םיעטקה לכ דחוימב דאמ יאקירמא יכ םא ביבח ,םוכיסל
!יתימא הז ?בוצע המ םיעדוי םתאו ."ףשנה תלמש"לו ,קינ לש תבה תכלוה וילא
לש graduation-ה סקטל ואב תונב ךיא יתיארו ,'ו התכב ,םש יתייה יכ תעדוי ינאו
ושבלו (הקירמאב ךה ונייה) םיקסע ישנאל וא םירבגל ושפחתה םינבה ךיאו ,'ו התכ
תלמש ומכ התארנש הלמש השבל ,םורדהמ העיגהש הרענ ןילדנווגו ,תופילחו תובינע
םייאקירמא םיטרס .קוחצל וא תוכבל םא םיעדוי אל םימעפל .18-ה האמהמ הנותח
תוברתב םימייק אלש םיגשומו תושוחת ,הרכהל תחתמ ,רועל תחתמ ונל םיליתשמ
רתוי תצק לבא ,יאקירמאה עונלוקל םירכונמ תוחפ םיכפוה ונא טאלו טאלו ,ונלש
.שגרומ אל טעמכ ,ירוע-תת הזו .ונימצעל םירכונמ
What Women Want #6

תכלל

3 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
3.5ןרוא
back to the list ישארה ףדל הרזחב Where is this movie palying ?


To WHAT WOMEN WANT Official WebSite
To WHAT WOMEN WANT Official WebSite