9/99

הנאי לש םירבחה

תופתתשהב ,קטמניסב תדחוימ הנרקהב "הנאי לש םירבחה" טרסל ונכלה
תוינש ,ןתוד םע השיגפל ןמזב שממ עיגהל ונחלצה ינאו ןרוא .יאמבה
...םלואב תורואה תא וביכש ינפל

הרזחב חרובו התוא בזוע המיפ ךא ,1991-ב ץראל ולע המיפ הלעבו הנאי
לודג בוח םע התוא ריאשמ אוהשכ ,הטילקה לס לש ףסכה םע היסורל
תא ,םישנא ינש קר ץראב הריכמ הנאי .םישדוח השולש לש ןוירהו קנבב
ריעצ רוחב אוה ילא .הרידל הלש ףתושה ,ילא תאו ,הלש תיבה תלעב
לצא הבר תוירלופופל הכוז ,תותירבו תונותחב ואדיו םוליצמ סנרפתמה
הנאי תא ץלחל חילצמ אוה .תוינציצמ תויטנ הלגמו ,ינשה ןימה תונב
חורבל הסנמ איה רשאכ הרטשמה ןמ תוברעב התוא איצומו ,"םילכעמה"מ
,המלצמה תשדעל דעבמ שחרתמש המ לכמו הנאימ ףשוכמש ,ילא .ץראהמ
דחא םוי .וילא תעדומ הניא איה רשאכ םיעגר ינימ לכב התוא טירסמ
תעגפנ איה ,הייחב םייטרפ םיעגר תודעתמה תוטלקה תא הלגמ הנאי
ןמ רשאכ הפצירה לע ףלעתמ אוה ,ילא םע םילא קבאמ רחאלו ,תסעוכו
הנאי ...תיבה תלעב לש םינשי םיבתכמ לש תורורצ וילע םילפונ םדיובה
...םהלש תיבה תלעב לש הייחמ םיקתרמ םיעטקל תעדוותמו ,אורקל הליחתמ
.תינפת םילבקמ הנאיל ילא ןיב םיסחיהו ,ץרפמה תמחלמ תצרופ תרחמל
Yana's Friends
,ישוק הברה םע םייח לש תואיצמ גיצמ ןולפק קירא לש שדחה וטרס
,ןולפק ןילווא) ,הנאימ ץוח .רומוהו תושיגר תאלמ ךרדב ,ףסכ טעמו
שוגפנ (ךופהמ וקימ - יול רינ) ילאו (יאמבה לש ותשא םג ג"אד איהש
תניפב דבועש ןוידרוקא ןגנ םהניב היסורמ םילוע לש תופסונ תויומד
םילוע גוז ,בוחר תניפ התוא לע םירחתמה ויבירי תאו ,המוה בוחר
,בסה .(ילקלא וקסומ) קתושמו ןקז בסב ןומטש לאיצנטופה תא הלגמש
םירבועה לש םהימחר תא ררועל חילצמ ,הינשה םלועה תמחלמ רוביג
הרידב ררוגתמ גוזה .טסינוידורקאה לש ותסנרפ תא לוזגלו םיבשהו
ןקזה בסהו גוזה ,הלש תיבה תלעב ,הנאי ןיב םירשקהו ,ילאו הנאי לוממ
ונלוכיש הממ םייתועמשמ רתויכ טרסה ךלהמב םילגתמ ,לוממ םירגש
םויס תארקל תודחאתמ תודרפנ תולילע רפסמ ךכו ,טרסה תליחתב רעשל
.העיתפמ הרוצב טרסה
Yana's Friends
ןיטנלו ,םלצה .ללכה ןמ תאצוי הרוצב םיובמו קחושמ ,םלוצמ טרסה
תתל ךישממ ,"השודקה הרלק" טרסב םג האלפנ הדובע השעש ,בונגולב
.ינרמוי אל ךא ירוקמ ,םרוז ,יקנ םוליצב ,האלמ ןוחטיב תשוחת הפוצל
תושגר הפוצה לצא ררועל חילצמש טירסתה םג יואר דחוימ ןויצל
,ןבומכ ,הכרעהה תיברמל .עיתפהלו קיחצהל ,הקוצמו בצע לש םייתימא
.יאמבה ,ןולפק קירא יואר

?"דופיק קילומש" תא ריכמ והשימ ,ג"אד
,דנלדירפ הילד תא דימ ההז ,טילקתה לע לדג הארנה לככש ,ןתוד
...דופיק קילומש לש תרפסמכ ,תיבה תלעב דיקפתב תקחשמש
...םעפ ףא םיחכוש אלש תודליה ןמ תולוק שיש הארנכ

porcupine

ץוחש הלגתה הב יאמבה םע הרצק החיש הלהנתה הנרקהה ירחא
.עשעשמ םדא םג אוה רשכומ רצוימ

תכלל

4.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרואןתוד
3.54.5

ישארה ףדל הרזחב
back to the list