1/2002

רדנלוז

יעיבר םוי ברע היה . צ"לגלג הדות ,צ"לגלגמ םיסיטרכ ונלבק "רדנלוז"ל
ינפל .םינורחאה םימיב םכרשב לע םתיווח םכלוכש ומכ םושג ץוחבו
ונחנאש טרסה לע והשמ תעדוי ינא םא יתוא לאש ןרוא טרסל ונאציש
,"רקוו" תא יל ריכזה "רדנלוז" םשה ,המ םושמ ,ןכבו .תוארל םיכלוה
יל התארנ דימתו ,18:30 לש תצבשמב תרדושמש היזיוולט תרדיס
לש ןוויכה אל ללכב הזש יל רפיסו יתוא עיגרה ןרוא .דחוימב הקופד
."קיחצמ טרס תויהל רומא הז יללכ ןפואבו ,הידורפ לש גוס וז" ,טרסה
דוע תוכמ לבא ,ילע ביבחה רנא'זה וניא הידורפ םנמא ,יתבשח ,יפוי
ינא ,שארמ תעדוי ינא םא ,תוידורפב הקזח יכה אל ינא םא םגו .תוחפ
.הידורפ mode-ל ןנווכתהל הלוכי
ZOOLANDER
Ben Stiller as Derek Zoolander
Owen Wilson as Hansel

"הלוחכה הדלפה" טבמ תא איצמה אוה .תרמצ ןמגוד אוה רדנלוז קרד
רצע הנפואה םלוע .ידוסו שדח טבמ לע דבוע אוהש םינש הנומש רבכו
שולש ךשמב ."םונגמ" ארקיש קר עודיש ,טבמל היפיצב ותמישנ תא
שדח ןמגוד הנשה לבא ,הנשה ןמגוד ראותב רתכוה קרד תופיצרב םינש
.רדנלוז לש ודמעמ תא רערעמש רבד ,תירוביצה העדותל ץרפ "לזנה" םשב
תוערואמ תרשרשו ,הנשה ןמגוד תורחתב ינידנולבה לזנה לש ותייכז
וחומלו ,םייחה תועמשמ לע םישדח םירוהרהל רדנלוז תא האיבמ ,תרעצמ
דאמ דאמ תויהל"מ םייחב םיבושח רתוי םירבד שי אמש היהתה תבנגתמ
בוטה אישנה .היזלמ שארב דומעל רחבנ שדח אישנ עקרב ."הפי דאמ
םידלימ עונמלו ,לוז הדובע חכ לוצינ לש העפותה תא לסחל ןווכתמ
,וטאגמ .תויאקירמאה הנפואה תוישעת רובע תוטורפ ןעמל דובעל היזלמב
תא ומצע לע חקול ,תיטוריונ תוישיא לעב תפוכיספ ,עדונ הנפוא בצעמ
קרד תא רחוב אוה חצרה ילככו ,לסוחי יזלמה אישנהש גואדל המישמה
דמעומל ותוא ךפוהש רבד ,העפשהל חנו שפט וניה ,הפיה קרד .רדנלוז
ןויאר ומע תכרועש תינימ תלכסותמ תיאנותיע ,קרד לש ולזמל .ילאדיא
איהו ,הנפואה םלועב המוקע הרוצב םילהנתמ םירבד ינימ לכש הלגמ
.הלשמ הריקח להנל הליחתמ

םינמגוד הברה טרסב תוארל (םיפצמ וא) תופצמ ןתא םא ,לכ םדוק ,בוט
םג תונמגודה םלוע לע תוידורפב .םכתוא בזכאל תבייח ינא ,בוט םיארנש
לע ינמגוד תויהל םילוכי (לזנה) ןוסליוו ןוואו (רדנלוז קרד) רליטס ןב
תוארל וכזתש הדבועה הצפת ,וזה הבזכאה לע ,תאז תמועל .םייפהפי
התיה יתוא החמיש יכהש העפוההו ,םמצע דיקפתב םימסרופמ הברה
ינפל הפי רתוי הברה היה אוהש יתנעט דימתש תורמל) יאוב דיוויד לש
"תונמגוד לולסמ ברק וד"ב טפוש םלגמ אוה טרסב .(םיינישה תא רשי אוהש
ןמגוד ("ןומייס" קחשמה תא ריכזמש) הזה ברק ודב .םיכרוע קרדו לזנהש
.וידעצ לע רוזחל ךירצ ינשה ןמגודהו ,לולסמה לע הכילה ףצר עצבמ דחא
םירבד טעמ אל תושעל םיעדוי םינמגוד (טרסל וכלת םא) ,ולגתש יפכ
ןב .תונמגודה םלוע לע תוידורפב תוחפל ,לולסמה לע םמצע םע םיעשעשמ
.ןב way to go .ותוא םייבו בתכ םג אוה ,טרסב קחשמ קר אל ג"אד ,רליטס
ןאכ וצחל םיברה םימסרופמה םהבו טרסה יפתתשמ לש תיקלח המישרל

ירחא תצקו םייעובש ,ב"הראב רבמטפסב 28-ב םינרקאל אצי רדנלוז
ונממ וקחמנ קרוי-וינב שחרתמ טרסהו תויה .םימואתה ילדגמב ןוסאה
םריתסהל וגאד תרחא הניצסבו ,םימואתה ילדגמ תא ואר הב תחא הניצס
שחרתמ טרסה וליאכ אל הז ?אל םימיזגמ תצק ,הלאה םיאקירמאה .בטיה
.תעדוי אל ?תוינש המכל עקרב םתוא םיאור םא המ זא ,םימואתה ילדגמ-ב

םיעטק וב שי קיחצמ טרס לכב ומכו .קיחצמ טרס הז רדנלוז ,םוכיסל
תויהל המישמב דמוע טרסה ,לכה ךסב .תוחפ םיבוט םיעטקו רתוי םיבוט
אל זא ,דחוימב ךורא טרס וניא םג רדנלוז .רגפמ שממ תויהל ילב עשעשמ
םישנא המכ וניאר לבא) רומוההמ סאמהל ליחתמ הבש הדוקנל םיעיגמ
המב דמוע טרסהש איה השוחתה יללכ ןפואב .(עצמאב םלואה תא ובזעש
,תאז םע דחי .הדימה לע רתי םיפוצה תא ףייעלו זירפהל ילב חיטבמ אוהש
העש ירחאו ,ילש הריחבה רנא'ז וניא םירגפמ יצח םיטרס לש הזה רנא'זה
אל דמחנ היהי ילואש ימצעל יתבשח ףוצרפה לומ רליטס ןב םע יצחו
.האראש םיאבה םיטרסב ותוא תוארל

ונאצישכ קר .תוומה תביס יבגל וניהתו ...שוטנ היה ןוינקה טרסהמ ונאצישכ
,םישטונ םלוכו גלש תצק .גלש :הששוא וניתרעשה ,םלועה לא הצוחה
ונעסנו תינוכמל ימימה גלשב ונשדשד .התיבה םירהממו תויונח םירגוס
.םח והשמ לוכאל (הממיה תועש לכב טעמכ המראוושו לפאלפ) תפ תמוצל
םיליעמ םע עבטה ינתיאב קבאהל וסינש תורענ יתש פמרט ונחקל ךרדב
ונלש בוטה השעמה תא ונישע" .הזכ םויל םיקד ידמ רתוי הברה יל וארנש
.המראווש אלמ הפב ןרוא םכס "םויהל
Hansel and Zoolander
David Bowie as Himself
Milla Jovovich as Katinka
Will Ferrell as Jacobim Mugatu
Christine Taylor as Matilda Jeffries
Directed Written and Produced by Ben Stiller
רשפא

3 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
3.5 ןרוא

ישארה ףדל הרזחב
Where is this movie palying ?
To ZOOLANDER Official WebSite
To ZOOLANDER Official WebSite
Ben Stiller as Derek Zoolander
Owen Wilson as Hansel
Will Ferrell as Jacobim Mugatu
Christine Taylor as Matilda Jeffries
Milla Jovovich as Katinka
Jerry Stiller as Maury Ballstein
David Duchovny as J.P. Prewitt
David Pressman as Maori Tribesman
Jon Voight as Larry Zoolander
Vince Vaughn as Luke Zoolander
Judah Friedlander as Scrappy Zoolander

David Bowie as Himself
Claudia Schiffer as Herself
Victoria Beckham as Hersel
Emma Bunton as Herself
Winona Ryder as Herself
Christian Slater as Himself
Cuba Gooding Jr. as Himself
Natalie Portman as Herself
Donald Trump as Himself
Lenny Kravitz as Himself
Fabio as Himself
Tommy Hilfiger as Himself
Heidi Klum as Herself
Kimberly 'Lil Kim' Jones as Herself
Garry Shandling as Himself
Stephen Dorff as Himself
Sandra Bernhard as Herself
Gwen Stefani as Herself
Billy Zane as Himself
DJ Mark Ronson as Himself
Laura Salem as Herself
Steve Kmetko as Himself
Tom Ford as Himself
Paris Hilton as Herself
Tyson Beckford as Himself
Fred Durst as Himself
James Lance Bass as Himself
Veronica Webb as Herself
Lukas Haas as Himself
Carmen Kass as Herself
Frankie Rayder as Herself
Jerry Stahl as VH1 Reporter

הרזח