9/2000

יעישתה רעשה

Directed by Roman Polanski

Johnny Depp as Dean Corso

pentacle

Barbara Jefford as Baroness Kessler

The Ninth Gate
לע ךרעומ יאמב וניה יקסלנופ ןמור :בוט טרס תויהל רומא היה יעישתה רעשה
יקסנלופו ,ןיינע תוניבמ ידי לע ךרעומ ןקחש וניה פד ינו'ג ,"ןיינע יניבמ" ידי
דע תוקתרמ םייתעשל החטבה ומכ םיעמשנ ןירותסמו חתמ לש הלילעב פדו
"יעישתה רעשה" ."בוט טרס" חיטבהל לוכי אל "םש" םושש הארנכ ,לבא .תוררמצמ
טרסה ךרואל השוחתהו ,םכחותמ קיפסמ אלו ןיינעמ קיפסמ אל רופיסב ןייפאתמ
טרסל שיש תורמל תאזו טרסה ךות לא "סנכהל" םיחילצמ שממ אל םיפוצהש איה
.םילפא "Feel"-ו "Look"

םירפס ןפסא ידי לע רכשנש (פד ינו'ג) ריעצ םירפס ןכוס לע רפסמ יעישתה רעשה
- הדגאה יפל - םייניבה ימיב בתכנש רפס לש ותותימא תא אדוול ידכ ינוהמת
םיקזחומ םהמ םיינשו ,דבלב םיקתוע השולש רפסל .ומצעבו ודובכב ןטשה תרזעב
תויושחרתה רשאכ םירפסה תובקעב אצוי ןכוסה .הפוריאב םירפס ינפסא לצא
...ותוא ףודרל תוליחתמ תומילאו תורזומ
Emmanuelle Seigner as The GirlJohnny Depp as Dean Corso
ןוכנ הז .ןיינעמ אל אוהש "ןטש"ב קסוע טרסהש ללגב אל הזש החוטב יד ינא
םיפוצהמ קלח (ינטשהו) ןטשה לש אשונב םיסותימ רתוי שי ןהבש תויוברתבש
רופיס םע טרסש החוטב ינא ,לבא ,רופיסל בוט רתוי תצק רבחתהל ילוא ולכוי
וחאב תוירציווש תורפמ וליפא דחפל יל םורגל לוכי היה רתוי םכחותמו קתרמ
לע תוירציווש תורפ תבהוא דאמ ינאש ךכל טרפו ...דלוקושל תמוסרפ לש קורי
תשפחמ ינאש המ םניה תורומרמצו תורשפ תרסח תוכירד ,תולמסמ ןהש המ לכ
ינא הפיאו ינא ימ חוכשל הצור ינא .חתומ/דיחפמה רנא'זל ךיישתמש טרסב
...(הלילב דבל הנשי אל ינאש רכזאשכ הלקהב םושנל םעפ ידמ קרו)

תורמלו .הפוצל טעמ השוע אוהש םושמ רקיעב בוט טרס וניא "יעישתה רעשה"
יתיארש הדבועה ףא לעש ןייצא ינא ,טרסה לע רמול םיבוט םירבד הברה יל ןיאש
תונומת יח ןפואב תרכוז ןיידע ינא ,(םימי הרשעמ רתוי ינפל) ,ןמזמ יד ותוא
הדבועו "יעישתה רעש"ל םימודש םיטרס הברה יתיאר אלש תבשוח ינא .וכותמ
.ותוכזל תדמוע טלחהב וז

רשפא

3 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
3 ןרוא
back to the list ישארה ףדל הרזחב Where ?


To The NINTH GATE Official WebSite
To The NINTH GATE Official WebSite