7/2000

לכה לע תכלל

Rosanna Arquette and Matthew Perry 
as the Oseranskys
Meeting Jimmy 'The Tulip' Tudeski
Oz with Frankie Figs
Matthew Perry and Natasha Henstridge
Bruce Willis as Jimmy 'The Tulip' Tudeski
(תוניחבה תפקתמב הלק הגופה) "שפוח"ה תא ונלצנ ינאו ןרוא ברעב לומתא
גוזימל טרפ .ריוואה גוזיממ תונהלו רפס ףילחהל החלמ ןוינקל ונכלהו
ומצע תא ףוטעל םדאמ הכירצמש הלק אל היווח וניה ןוינקב "לויט" ריוואה
קושל תכלל וליפא יליבשב .שערו ,םירחא םישנא ינפמ תוננוגתה ןוירשב
לק רתוי יל הארנ (ישיש םויב םש שיש ףוריטה לכ םע) ,םיירהצב ישיש םויב
...עונלוק ןיא קושה עצמאב ,המ לבא .גזוממ ןוינקב טוונל רשאמ םיענו

,הרושה עצמאב םיסיטרכ תיאפוקהמ שרופמב יתשקב .לכה לע תכללל ונכלה
ונלבקש תומוקמהש וניליג םלואל וסנכנשכ לבא הנהנה איה .המידקמ תיסחי
םג ,תמאב ,הרמ הבזכא התיה וז .הנורחא ינפלה הרושה לש הפוסב םיאצמנ
יכ) םישנא םירשע ונמקה .דחא ףא לע ךומסל רשפא יאש ךכמ םגו םוקימהמ
תיב הנבמ םשב תלצנתמ" ינאשכ (םידדצה ינשמ רבעמ וב ןיאש עונלוק הז
,לק שפנ חפמ ונשח ליחתה טרסהש ינפלש רמול ןתינ ,קפס אלל..."עונלוקה
.היפצה ךרואל וניחור בצמ לע עיפשהש ןכתיש רבד

רשוא רסוחב יושנש םייניש אפור ,("םירבח"מ ירפ ויתמ) זוא לע רפסמ טרסה
רוגל רבוע דחא םוי .ופסכ תא הז הצור איהש המ לכש (טקרא הנזור) השאל
אל אוה שדחה םנכשש הלגמ זוא ותמהדת הברמלו ,שדח ןכש םהילא ךומסב
.אלכהמ ררחושש יעוצקמ שקנתמ (סיליוו סורב) "ינועבצה" ימי'ג רשאמ רחא
וגקישל עסונ אוהש ול "העידומ" ותשאשכ ימי'ג תא בבחל ליחתמ אקוד זוא
תוכזלו ,אצמנ ימי'ג ןכיה ול רפסל ,ימי'ג לש עבשומה וביוא תא אוצמל ידכ
לבא ,הז תא תושעל ןווכתמ שממ אל זוא .ושאר לע שיש הובג יפסכ סרפב
ובג ירוחאמש הז עדוי אל אוהש המ .ול קיצהל קיספת ותשאש ידכ עסונ אוה
...רתוי הברה תוכבוסמ תומיזמ תומקרנ

קיחצהל דאמ לדתשמ אוה .הזמ רתוי הברה אל לבא ,דמחנ טרס הז ןורקעב
רודיב קפסמש ,"חוטש" טרס הז .ילש הרקמב הז תא תושעל חילצה אל לבא
דאמש טרס הזש יל הארנ ...וילע דיגהל המ הברה ךכ לכ יל ןיאו .םייתעשל
בצמב התא םאו ,םינהנ ךביבסמ םישנא םא ,םייתביבסה םיאנתהמ עפשומ
.המישמב ודבל חילצי אל טרסה תרחא רתוי הנהת 'וכו זילע חור

רשפא

3 stars

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo THE WHOLE 9 YARDES Official WebSite
To THE WHOLE 9 YARDES Official WebSite