'וכו המיא הלועפ יטרס

(ןשקא תשפחמ לעי)

ליחתמ ןמטאב
הוושמה וקמ םיפוצו בטוקהמ םינרדס Batman Begins

'תיסה תמקנ - 3 קרפ :םיבכוכה תמחלמ
The Force is strong with this one Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith

ןיטנטסנוק
פילק ואדיוה תשרומ Constantine

בונגל ןוישיר
םינומהל םינוקריז After the Sunset

לע-רפוס תחפשמ
רוביג היה אוה The Incredibles

עסונה
םגו םגו םג הצור ינא Collateral

ןאבקזאמ ריסאהו רטופ יראה
שדח יאמבו תדלוה םוי - בוט לזמ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

גניסלה ןאו
םידפרעה תלטוק ןרק Van Helsing

2 קלח :ליב תא גורהל
תולאשמ תובושת רתוי Kill Bill - Vol.2

ןפ רטיפ
עונלוקה םלואב םידובא םידלי Peter Pan

ןורחאה יארומסה
ףנפנתמ רעיש םע הזווא אמא The Last Samurai

ךלמה תביש :תועבטה רש
דרפהל השקתמו תונמא השוע ןוסק'ג The Lord of the Rings: The Return of the King

דקפמו ןודא
רעוס םי לע עוגר טרס Master and Commander: The Far Side of the World

Revolutions סקירטמ
תואשילק לש הכפהמ The Matrix Revolutions

1 קלח - ליב תא גורהל
טרס הז Kill Bill

םייביראקה ידדוש
םידדושהו פד םע םיזורחב ץייק Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl

תונוכמה לש ןתיילע 3: תינלטק תוחילש
?שארמ עודי ןולשיכ Terminator 3: Rise of the Machines

קנעה
.ןורפלא ומכ דיחפמ ,ןופפלמ ומכ קורי HULK

Reloaded סקירטמ
(תיאופר הניחבמ) םינפה לע The Matrix Reloaded

לותשה
יביטקאוקטרה םוכחתה ןחבמ The Recruit

רחא םויב תומל
ץוציפ היה ,דנובל 20/40 תדלוה םוי DIE ANOTHER DAY

ןשידרפל ךרדה
וגרו יהק ,הדמט ,ולוקנפ ,טינמד ,הסייש ROAD TO PERDITION

סנייס
ןמזה תא ריבעהל םדקומ עדי SIGNS

דחוימ ח"וד
דדוחמ ראשנ ןורפעה Minority Report

2 רוחשב םירבג
רואה תא וניאר אל MAN IN BLACK II

ןמרדייפס
רגרובזי'צ ףידע ,רמאהל תבייח תמאה SPIDER-MAN

דושה
?טמאמ לש תמאה המ HEIST

ןורחאה רצבמה
Inconceivable! THE LAST CASTLE

םיטבושמה תפקתמ
.בהואמ סאקולו תמרות תניע ,הלוח לעי Star Wars: Episode II - Attack of the Clones

רדחה
היבופורטסלקמ םילבוסל אל PANIC ROOM

ןילואש לגרודכ
ףידע היה ןילואש לושיב SHAOLIN SOCCER

םש היה אלש שיאה
?טרסה תא הנשמ היפיצה The MAN WHO WASN'T THERE

וטסירק הטנוממ ןזורה
לישבתה תא חידקה יאמבה THE COUNT OF MONTE CRISTO

תופרי'ג
תויבויח תויגרנא םע גניזידנ'צרמ GIRAFOT

ביואה יווק ירוחאמ
יתינהנש המכ זיגרמ BEHIND ENEMY LINES

יחא
?קתוש אוה המל BROTHER

לארזי ןיא דיימ
?יצאנב רודכ םישל לוכי דחא לכ MADE IN ISRAEL

ברח גד :דוק םש
ךסמ רבוע אל גניקאה SWORDFISH

יסטנפ לנייפ
ובמרקבש טיווקסיבה FINAL FANTASY

םיפוקה בכוכ
םדא-ןב ירחא ףוק PLANET OF THE APES

סיטנלטא
ןגזמל הבושתה אוה ינעוצה הארמה ATLANTIS

רדייר במוט
? הניל'גנאל שי םינוגילופ המכ TOMB RAIDER

2 הימומה
םידליל ןשקא טרס The MUMMY RETURNS

אתה
תוללעתהה תרשרש The CELL

לעבינח
"I would do anything for lunch, but I won't do that" HANNIBAL

דשח
קטמניסה תרבוחב דושחל שי SUSPICION

ריבש יתלב
תונמזהה תכרעמ לע "דרמ" תאירק UNBREAKABLE

ןמ-סקיא
ןאכ רבכ 2000-ה תונש ,ןגאלב הזיא The X-MEN

'ץאנס
םייח ילעב רעצ SNATCH

ילר'צ לש תויכאלמה
ץמאתהל ילב יוצר Charlie's Angels

יכרות סרמ
רפסהמ בוט רתוי טרסה CLEAN SWEEP

יעישתה רעשה
? תוירציווש תורפמ דחפל The NINTH GATE

ולוה יפילס
Look and Feel ה תא שי ןוטרבל SLEEPY HOLLOW

רופיכ
תובשחמה ןיב לפונ KIPPUR

טפאש
19:30-ב ןרקומש גוסהמ היזיוולט SHAFT

בויק
םיינושאר אל םה םייגוז םירפסמ CUBE

תומל בייח ואימור
ריפסקייש לע הלימ ףאו ROMEO MUST DIE

ןונ-יאחנש
חלצומ לבז טרס SHANGHAI NOON

ןוקרד ,רמנ
זוורב רועו ,יובח ןוקרד ,ףפוכתמ רמנ GONE IN 60 SECONDS

תוינש 60-ב הציקע
רעי ןרק אלו םיפות אל GONE IN 60 SECONDS

ץרא ברק הדש
וקסיסנרפ-ןסבש ןנראמ העדוה Battlefield Earth

2 תירשפא יתלב המישמ
תעדונה םיבובזה תדכול וסימ תנכוסה M:i-2

רוטאידלג
םלועה לש תקרבופמה הירוטסיהב קרפ GLADIATOR

חור בלכ
תואמצעה םויל יאמצע עונלוק GHOST DOG

םיכלמ השולש
דבוע אל טלסב והשמ   THREE KINGS

תומצעה ןפסא
!השקבב דחפ תצק   THE BONE COLLECTOR

יצור הלול יצור
ןקחשה אוה ןמזה ונימודב ומכ   RUN LOLA RUN

םלועה ףוס
םשה רומא god רמאת לא   END OF DAYS

ברק ןודעומ
?ךיריצב תוכמ םעפ םתכלה   The FIGHT CLUB

זנטסיזקא
בשחמ יקחשמל ההימכה   eXistenZ

וג
ןח-ברב ןיועה ישיש םוי   GO

ריילבמ הפשכמה טקייורפ
?םייומס םינקחש הז המ   The BLAIR WITCH PROJECT

ישישה שוחה
....ןושיל ימ םע םכל היהי הלילב הז ירחאש   The SIXTH SENSE

השדעה לש החוכ :השדעה-שיא
!הגנמאווק   LENSMAN

קבייפ
תקסורמ לגר לש תשטשוטמ הנומת   PAYBACK

םוטנפה תמיא
םיציב עלובש שחנ ומכ   The PHANTOM MENACE

סקירטמ
אבה דמימה תיראניל   The MATRIX

ודרפסד
הלחא אוה לבא ,יניצר טרס אל הז   DESPERADO

םינשעמ םינק ינשו קוטס קול
םיצורמ ךא םיפייע ונרזח   Lock, Stock and 2 Smoking Barrels

ךוותמה
!ףטוחל אל דיגת לא םעפ ףא   The NEGOTIATOR

םודאה וקה
ךורא עבט טרס The THIN RED LINE

רוניד ןיקוקיז
ןיקוקיז יתיאר אל HANA-BI

ורוז לש הכסמה
? הכסמה ירוחאמ רתתסמ ימ The MASK of ZORRO

98 ו כ י ס פ
ןבל רוחש תבהוא אקוד ינא P S Y C H O

הנידמה ביוא
תויליבד ףדוע תויליבדרק רסוח ENEMY OF THE STATE

ןייאר יארוט תא ליצהל
תוארל קיספהל השק ,תוארל השק SAVING PRIVATE RYAN

הלפאב םיקית
זלייפ סכיא THE X FILES

יקוח אל ןמור
?ןמורמ םידחופ םיאטירסת םאה OUT OF SIGHTOUT OF SIGHT

טיה גיב
.בוטה םעטה לוסיח The Big Hit

ןודגמרא
.אל הז ,תירואטמ החלצה ARMAGEDDON

םימקונה / יקסבובל גיב
The AVENGERSVs. BIG LEBOWSKY

קימימ
.העווזהמ חורבל ונחלצה אל MIMIC

שבד תדוכלמ