7/2001

יחא

רקיעב לארשיב רכומש ונאטיק ישקט .םיטרסה לביטספ תרגסמב "יחא" תא וניאר
הזוקאיה תומחלמ לע םעפהו שדח טרס םע רזוח "ורי'זוקיק"ו "רוניד ןיקוקיז" תוכזב
רבוד וקלח םאתהבו ,ב"הראב השוע אוהש ןושארה טרסה והז השעמל .ב"הראב
תינפיה הסריגה םניה הזוקאי עדוי אלש ימל) הזוקאי שיא וניהש ,יקינא .תילגנא
וניה חאה .ריעצה ויחא ררוגתמ םש ,ב"הראל רגהלו ןפי תא בוזעל ץלאנ (היפאמל
יקסעב ברועמ היהנ יקינא .הנוכשה לש םישוכה םע רבחתהש ןטק םימס רחוס
לע םייאמש ימ לכ דגנכ המחלמ זירכמ ,הרובחה תא ןגראמ ,ויחא לש םימסה
.ישוס ןיכהלו תועבצא ךותחל הרובחה לכ תא דמלמו ,ויחא לש הירוטירטה

ןיבש שגפמהמ עבונ טרסב םייקש ןיינעה .אלש הארנכ ?טרסב רקיע הז םאה
ףסונב .תונוש תורובח לש דובכ לש םידוק ןיב ,םינפיל םירוחשה ןיב ,תויוברתה
רוביגה .(טרסה רחאל עבט ןרואש חנומ) "קתושה רוביגה" לע ססבתמ טרסה ךכל
אוה לבא "רוניד ןיקוקיז"במ רתוי תצק רבדמ אוה םנמא .קתוש ןמזה בר ,קתושה
םיפוצה ,טרסה תא הקיזחמש וז איה ותקיתשש הארנ ילסקודרפ ןפואב .קתוש יד
בהוא דאמ ןרוא ?בשוח אוה המ לעו ?קתוש אוה המל ,ןמזה לכ םמצע תא םילאוש
."קתושה רוביגה" תא

ךלהמבש ןוכנ הז .הזכ והשמ וא דחוימב ער טרס וניה "יחא"ש תבשוח ינאש אל הז
לע השענ אוה תאז לכבש השיגרמ ינא ירחא םיימוי ,וישכע לבא ,יתינהנ אל טרסה
ונמכסה ונינש לבא ,טרסה תא בהא ןרוא .גישהל הצור אוה המ עדויש יאמיב ידי
לש םימדוק םיטרס וארש םיפוצ רובע והשמ שדחמ שממ אל "יחא" וליאכ הארנש
המודש המ .שומר'ג לש (גוד טסוג) "יארומס לש וכרד" תא וארש ולאכל וא ,ונאטיק
קר הז ,תונוש תויוברת ןיב ,םילימה רסח םיתיעל ,שגפמה אוה גוד טסוגל "יחא" ןיב
היעבה ימעטל .תחלצומ רתוי הברה הרוצב תאז השוע שומר'ג "יארומס לש וכרד"בש
םיישיאה םירשקב רשאמ ,הזוקאיה יניינעב רתוי דקמתמ אוהש איה "יחא" לש
בלשל חילצמש "רוניד ןיקוקיז"מ בוט תוחפ אוה ךכ םושמו ,תויומדה ןיב םירצונש
"יחא"ב .רהרוהמו שיגר רתוי הברה טרס וניה יללכ ןפואבו ,םיינשה ןיב הבוט הרוצב
תואיצממ ,תומרמ ,תורמהמ ,םהניב תוקחשמ תויומדה :"קחשמ" לש טנמלא םייק
םג ןכלו ,הצממ רתוי הברה הרוצבו ,"ורי'זוקיק"ב םייק קחשמה טנמלא .םיקחשמ
.ולשכ ססב רבכ יאמבהש המב שמתשמ קר אוה ,שדחמ וניא יחא תאז הניחבמ

.וכרוא לכל יבל תמושת תא קתרל חילצה אלש ,דאמ םילא טרס יתיאר ינא ,םוכיסל
,האר אלש ימו ,טרסל תכלל הביס ןיא ,ונאטיק לש םימדוק םיטרס הארש ימ רובע
,רוניד ןיקוקיז םהניב ,יאמבה לש םיחלצומ רתויה םיטרסה תא תוארל ול ץלמומ
.ץראב DVD וא ואדיו תוירפסב אוצמל ןתינ יאדווב םתוא ,ורי'זוקיקו
Takeshi Kitano as Anki Yamamoto
Takeshi Kitano as Anki Yamamoto

2.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
3.5 ןרוא

ישארה ףדל הרזחב
Where is this movie palying ?
To BROTHER WebSite
To BROTHER WebSite