2/2000

רחא םוקמ לכב

ער טרס הזש אל הז .ללכב עונלוקב יוליבכו ישיש םוי יוליבכ בזכאמ היה "רחא םוקמ לכ"
טרס ןימ הז .feature ל רשאמ היזיולט טרסל רתוי המוד אוה לבא ,אל ללכ ,הזכ והשמ וא
םיטקש םיירהצ ירחאל וא ,תופיאש תרסח שפנהו ףלועמ רבכ ףוגהשכ תרחואמ ברע תעשל
.דחוימ רבד םוש תושעל קשחתמ אלו ס"היבמ םירזוחשכ
Anywhere But Here   Susan Sarandon as Adele 
and Natalie Portman as Ann
ברעב ישיש םויו ,ברעב ישיש םוי לכ םדוק .ירמגל רחא חור בצמב טרסל ונכלה ונחנא
,םירפאתמ ,םימשבתמ ,םישבלתמ ,םיטילחמ ,םיטבלתמ ,םירבדמ ,םימאתמ ...ש רמוא
.םיכחמו םיפצמ ,םיחוורתמ ,םיבשייתמ ,םירבדמ ,םיכייחמ ,םיעיגמ ,(םירחאמו) ,םירהממ
,ךישחמ םלואה .ומצע טרסל ,תפצקבש ןבדבודל םיעיגמ עגר דועו ,םיאומורפו ,תומוסרפ
.ליחתמ עסמהו

גנוע לש לג ףוגב םואתפ יל רבע טרסה תלחתה ינפל שממו יבצו ןרוא םע טרסל יתכלה
לכהו טרס ליחתי עגר דועש ףכ ךכ לכ יל הארנ הז ,עונלוקל הכילהה םצעמ תושגרתהו
...והשמ הרק לבא הרק אל לכה זא !תורקל לוכי
Natalie Portman as Ann August   Susan Sarandon as Adele August
(ןודנרס ןזוס) םאה .המאל (ןמטרופ ילטנ) 14 תב הרענ ,ןא ןיב םיסחי לע רפסמ טרסה
.תצצונה סליה ילרבבל רובעלו תויח ןה הב תילאיצניבורפהו הנטקה ריעה תא בוזעל הצור
החמש שממ אל ןאש איה תירקיעה הייעבה .התבל תחטבומ יאדו תינקחש לש הריירק ,םש
תויהל הצור אל ללכבו ,הלש שפנה ירבחל תעגעגתמ איה ,הילע הפכנש רבעמה לכמ
םיליגרה םיחתמה תא ,המא לש יביסנטניאהו ינוגססה יפואה תא ךכל ףיסונ .תינקחש
,םיילכלכ םיישק ,הדלי דאמ ןיידע לבא הדלי הניא רבכ תבה וב ליגב תבל םא ןיב שיש
.הבהא םגו ,תויוסייפתה ,תועמד ,תוקעצ ,םיביר הברה םילבקמו ,השדח ריעו

םאה דיקפתב ןודנרס ןזוסש איה ךכל היארהו ,ןיוצמ וב קחשמה ,ער טרס אל הז לכה ךסב
,בוט הקחש ןמטרופ ילטנש דיעמ םג הז ינש דצמ ,(שממ לבא) ,יתוא זיגרהל שממ החילצה
.ןיינעמ דאמ אל טרסהש איה תיזכרמה היעבה .התיא תוהדזהל יתחלצה יכ
Anywhere But Here   Susan Sarandon as Adele 
and Natalie Portman as Ann
םיעורג םיטרסל םירמוש ונחנא לבס תושגר ,ונלבסש אל .ונהנ דחוימב אל יבצו ןרוא םג
שיש ןכתי .האנהב לזלזל ךירצ אל לבא ("ריילבמ הפשכמה טקייורפ" ,"םלועה ףוס") רתוי
םינהנ אל יעבט ןפואבש םישנא ,עונלוקב הז טרס תוארלמ תונהל םילוכי ןכש םישנא
םג לבא (ףלא ונרבע ספוא) 90-ה תונש לש םימילאהו םיריהמה ,םיידווילוהה םיטרסהמ
.תועמשמ יאלמ ,תוכיא יטרס לע םימותח אל

עונלוקב אל

3 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרואיבצ
2.53

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo Anywhere But Here Official WebSite
To Anywhere But Here Official WebSite