8/2001

םיפוקה בכוכ

Planet of the Apes
Mark Wahlberg as Capt. Leo Davidson
Captive of the apes
Real Apes
Directed by Tim Burton
The inconceivable love story
Ape Soldiers
Tim Roth as Thade
Blast from the past
CALIMA
Helena Bonham Carter as Ari
Estella Warren as Daena
בכוכ לע תקסרתמ ותיללחש יאקירמא ללח שיא לע רפסמ םיפוקה בכוכ
תללוכ (םייתכלממה רפסה יתבל) בכוכב תרשואמה םידומילה תינכת .בשוימ
.גניוורד םשב הליכשמ הלירוג ידי לע בתכנש "םינימה אצומ" רפסהמ םיקרפ
,םדאהמ אוה ףוקה אצומש חינהל ריבס גניוורד לש היצולובאה תרות יפל
,תיטנדקד דע תחתופמ תוברת םהל שי ,םימכח םניה םיפוקהש םושמ תאזו
וא ,םדאה ינב .הטוהר תילגנא םירבדמ םג םהו ,בטיה םידייוצמ םיקזח םה
תויחכ םישמשמ םה ,תורומשב םייח "םיישונאה" ,טרסב םיארקנ םהש יפכ
!ארונ םהלש חירהו םימכח המ עדוי ימ אל םה ,םידבעכ וא דמחמ

ןטפקה ,ללחה שיאש תולאשה קוידב ולא ?תויהל לוכי הז ךיא ?הרק הז ךיא
.תינוריעה האלכמה לא בולכב לבומ אוה רשאכ ומצע תא לאוש ןוסדיוד ואיל
,יוכיד יאנתב םלועמו זאמ םש םייחש ול רבתסמש םירחאה םיישונאל דוגינב
םע רשק רוציל הסנמ אוהו ,טויסה ןמו בכוכה ןמ ץלחהל ותעדב שוחנ אוה
,תחא הפוק תאצמנ םדאה יאנושו חורה יסג םיפוקה לכ ןיב .םאה תיללח
ףוק ומכ תיארנ איהש תורמלו "תינמוה" ,םדאה תויוכז ןעמל הדוגאה תליעפ
לש הצובקלו ול רוזעל הטילחמו ןטפקב תבהאתמ איה .הפהפי שפנ הל שי
תאצמנ ,םיווקמ םה ,םש ,בכוכה לש ינשה דצה לא עסמב םירחא םיישונא
.םאה תיללח

םיט לש וחוצינ תחת ,יפוסוליפ דבור לעב ינוידב עדמ :חיטבמ עמשנ טרסה
לש ןמוא וניה ("דראודא לש םיירפסמה" ,"ולוה יפילס") ןוטרב .ןוטרב
,םלשו רישע יתוזח םלוע רוציל חילצמ ןוטרב ויטרסב .look and feel-ה
אוצמל רשפא "םיפוקה בכוכ"ב .יתואיצמה םלועהמ דאמ הנוש וניה ברלש
םלועה תא הנוב ןוטרב ותרזעב רופיא דחוימבו ,תושובלת ,הרואפת קפס אלל
םתוא םיפוקהו ,בוט הארנ טרסה וזה הניחבהמ ."םיפוקה בכוכ" לש הזה
ןוטרב םיטש תורמל לבא .םייתימא דאמ םיארנ ,םישנא ןבומכ םיקחשמ
השוחתה ומויסבו בזכאמ תצק ןכ ומצע טרסה יתוזחה טקפסאב בזכאמ וניא
.רסח והשמש איה

לכי הז .תכלל לכי אוהש ומכ קוחר ךלוה אל טרסהש תבשוח ינא רקיעב
.ונלש הרבחל סחיב יתרוקב רתוי הברהו ,הבשחמ ררועמ ,ינרתח טרס תויהל
תיתימא תועמשמ תלעבו הקזח היווחל טרסב היפצה תא ךפוה היה הז יניעב
רשקל ןתינ ,טרסב םייקש אשונ ,הנושהו שלחה לש לוצינ .םיפוצה רובע
םדא ינב לש םיסחיב םג לבא ,תויחו םדא ינב לש םיסחיב ונלש םלועל
ןתינש ונלש הרבחה עבטו םדאה עבט יבגל תובושח תולאש שיו ,םדא ינבו
.םשל ונתוא חקול שממ אל טרסה לבא ,טרסה תוכזב ןהילע בושחל היה
,םישלחה םניה םדאה ינב ,תוכפהתמ תורצויה וב בצמה תא גיצמ םנמא טרסה
טרס והזש חכוש וניאו וקה תא עגרל הצוח אל טרסה לבא .םיתוחנהו
לע וא ומצע לע בושחל הצור שממ אלש ןשדו עבש ידווילוה להקל דעוימש
םיאקירמאה תמאב םאהו ,קדבנ ולש ופמשה וא רופיאה ךיא לע וא םלועה
יראל ריזחמ וניא ןטפקה הזה להקה ללגב .םינפיהו םינמרגהמ םיבוט רתוי
תמאב ירשפא אל הז ירהו ,הפוק ומכ תרעוכמ טושפ איה ,הבהא הפוקה
חתפל ןויערה תא ולטיבו םיקיפמ וטילחה ,תרעוכמ ךכ לכ יהשימ בוהאל
רדסב ןבומכ הז לבא) .רעוס ןמור השיגרה הפוקל ץימאה ללחה שיא ןיב
עובש ירחא םג baby face שממ ,קלח הזכ ירה אוה יכ ,ותוא בהאת איהש
.(חלגתהל ילב

תוברתה םע דחאל דחא איה םיפוקה לש תוברתהש הדבועה טרסב יל עירפה
תושפוחל םיאצוי ,תויתרבח ברע תוחורא םימייקמ םיפוקה .ונלש תיברעמה
,אבצו טאנס ומכ ןוטלש תודסומ םהל שי ,דמחמ תויח םילדגמ ,ץיק יתבב
םא ןיינעמ רתוי היהש יל הארנ .'וכו םהיניב ידימת טקילפנוקב םיאצמנש
ילוא ,ינש דצמ .דוחיי תלעב ,ונלשמ הנוש תצק תוברת םיפוקל םיחתפמ ויה
םא לבא .מממה...ולש לודגה רסמה תא ריבעהל טרסל עייסמש המ קוידב הז
שי ולאה םיפוקלש הדבועה הלחתהב םנמא ,םדוקה הבשחמה וקל רוזחנ
ןוויכה תא םיניבמ דאמ רהמ לבא ,תעשעשמ איה ונלש ומכ שממ םלוע
הכישממ התיה הנוש טעמ תוברת דועב ,קיחצהלו עיתפהל קיספמ טרסהו
.יתעד וז ,טרסה ףוס דע קתרל

התארנ אל םדאה ינבל םיפוקה לש םתוסחייתהש אוה יל עירפהש ףסונ רבד
וארנ אלו ,םתומכ הפש ותואב ורבד םדאה ינבש ךכב בשחתהב ,הריבס יל
םדא ןיימדל השק .תיסיפ םיקזח תוחפ קר ,םיטנגילטניא תוחפ הרוצ םושב
רשאכ באוכ הז המכ דע ול רפסל לוכי הז רשאכ ,לשמל ,יוסינ ףוקב עצבמ
.יוסינב ףתתשהל הצור אל אוה ללכבשו ,חמל הדורטקלא ול סינכמ אוה
(?יוסינב ףתתשהל הצור התא)

.עיתפמה רנא'זל ךייש ףוסה ,טרסה ףוס אוה ריכזהל שיש רחא אשונ
,טרסה לש הנורחאה הקדה אלמלאש יתרמא םלואהמ ונאצי ינאו ןרואשכ
יתבשח ךכ רחא .ולש רופיסה תניחבמ ידמל םמעשמ טרסב רבודמ היה
אלא וניא ףוסה יכ ןכתי ,ולש הנורחאה הקדב יולת ולוכ טרסה םאש
יוארש והשמ האר אוהש שיגרהל להקל םורגל התרטמש הלוז היצלופינמ
.וכרוא לכל תאז תושעל ךירצ הבשחמ ררועל הצורש טרס .וילע בושחל
החילצמ הניא לבא ,ימוקמה תוימתסה שגר תא תשרגמ םנמא םויסה תקד
.ךוראה חווטב טרסה ימורעמ לע תוסכל

לוב רייפ תאמ רפס לע ססובמה "םיפוקה בכוכ" םשב טרסש ןייצל בושח
.(הז רפס לע ססובמ שדחה טרסה םג) ותוא יתיאר אל ךא ,רבעב השענ
ןוטסה סלרא'צש אוה עשעשמ היווירט טרפ .1968-ב רצונ ירוקמה טרסה
םיפוקה דחא תא שדחה טרסב קחשמ ללחה שיא תא ירוקמה טרסב קחשש
ירוקמה טרסה תא יתיאר אלו תויה .(אבצה שארב דמועה דיי'ת לש ויבא)
.רתוי בוט םהמ ימו ,אל וא םימוד םיטרסה םאה עובקל יתורשפאב ןיא
הז לבא ,רתוי בוט וניה קיתוה "םיפוקה בכוכ"ש ועבק IMDB-ה יגרדמ
ךלהמש רפסמ ומצע ינפב הבשחמ ררועמ היוויורט טרפ .רמוא חרכהב אל
תועשל רבעמ דחיב בבותסהל וטנ םינקחשה ירוקמה טרסה ימוליצ
,תונזפמיש םע תוזנפמיש :וקחש םתוא םיפוקה ינזל םאתהב םימוליצה
.(תיתרבחה היגולוכיספב רועיש שממ) ...'וכו תולירוג םע תולירוג

םהנוב הנלה ."םיפוק"ה דחוימב ,םיער אל טלחהב ויה טרסב םינקחשה
דיי'ת תא ,תינמוהה הפוקה תא תקחשמ ("ברק ןודעומ"מ הלרמ) רטראק
ומצע גרבלוו קראמ :תובזכא המכ ויה םיישונאה ןיבמ .'תור םיט םלגמ
רתויב תועורגה תוינקחשה תחא ,תחא תישונא טרסב שי לבא ,ער וניא
,המש תא רוכזל וכרטצת אלש הווקמ ינא .תונורחאה םינשב עדי ךסמהש
קוהיל יכ ןכתיה .ןרוו הלטסא הל םיארוקש םכל רפסא הרקמ לכב לבא
קוהילל ןווכמ דוגינכ השענ ןורשכ לכ תרסח לבא הפהפי תינמגוד לש
?תרעוכמה הפוקה דיקפתל תרשכומה תינקחשה לש

רשפא טלחהבש טרסב רבודמש תבשוח ינא ,תרוקבה לכ תורמל ,םוכיסל
תחא וז ירובעו ,רחא םלוע גיצמ אוה לכה ירחא .תונהלו וב תופצל
.םיטרס תוארל תובוטה תוביסה

תכלל

3.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
3 ןרוא

ישארה ףדל הרזחב
Where is this movie palying ?
To PLANET OF THE APES Official WebSite
To PLANET OF THE APES Official WebSite