7/98
Liv & Benarmageddonon the asteroid

ןודגמרא

,הנורחאה הפוקתב יל ויהש םייניעה תוחקופ תועתפהה תחא קפס אלל היה ןודגרמא
ובשח םה :ירבח ןיבל יניב ררשש טלחומה המכסה רסוח ללגב אלא טרסה ללגב אל
.ברע ותואב הלודג האנה יתנהנ השעמל .עורג יתקספ ינאו ,דמחנ טרס היה הזש
ינאו (ילש רבח) ןרוא ובש עגרהמ אמגודל ,םינטקה םירבדהמ הנבנ חלצומ ברע
ולשל םגו ,ילש תינוכמל תוחתפמהשכ יתריד תלדל ץוחמ םילוענ ונמצע תא ונאצמ
תדעוימה השיגפה ינפל תוקד 15 הז לכו .םינפב םילוענ ,תיבל תוחתפמה ןבומכ םגו
ודיב ןרוא תא יתכשמ ,יללכ סננוסיד לש לק עגר רחאל .ןח ברב ידעו ןנרא cool animationיבצ םע
םיבהלושמ ונאשכ לק רוחיאב קר ונעגה .תינומ סופתל לאלצבל הצורמב ונאציו
הנימאמ ינא הזמ ץוחו ,"רפסל המ" ונל היה יכ דחוימב הזילע יתייה ינא .םיבהלנו
תשוחת ררועל הלוכי ("םיער" םא םג) םייופצ אל םירבד לש תושחרתהש יבל לכב
תואשדמב הלילה תא תולבל ונל םורגיש "לרוג" ןימ .םיינויגה אל החמשו תויח
p.s. 1.שארמ דוע עודי לכה אלו "RE SHUFFLING" השענ וליאכ הז .הזכ והשמ וא רקאס ןג

.רומג לוזלזב טרסב יתיפצ לבא ,הרבחהמ רמולכ ,טרסהמ םג יתנהנש איה תמאה
."ומלועל וריבעהל"ו ,ץראב רודכב שגנתהל דמועש קנע טירואוטמ לע רפסמ טרסה
.םילספנ ,םייניערג םיליטב טירואטמה טוריי םהניב ,םיעצומה םינושה תונורתפה
,טיראוטמה קמועב תיניערג הצצפ ןימטהל אוה דובעיש דיחיה ןורתפה יכ םשור השוע
.ץראה רודכ תא ואיטחי םיקלחה ינשש ןפואב ,םיינשל ותוא עקבל ךכו
ןמאל רתוי לק השעמלו ,ללכ טושפ רבד הניא םיקמעמל חודיקה תכאלמש ?רבתסמ המ
סנכנ ןאכ .חודקל םיטואנרוטסאה תא רשאמ םיטואנורטסא תויהל םיזוה םיחדוק תרובח
ביכרמו םיחדוקה בטימ תא סייגמ אוה ,םלועב בוטה חדוקה אוהש ,סיליוו סורב רופיסל
סיליוו סורב לש ותב ןיב הבהא רופיס הוולתמ טירואטמל עסמה רופיסל .עסמה תווצ תא
.םיריעצה םיחדוקה דחא ןיבל ('תימסוראמ רמזה לש הפיה ותב ,רולייט ביל םייחב)
,בוט עמשנ ןאכ דע .דמגתמ לכה הטנלפה תלצהל המישמה חכונל ךא רשקה תא לבקל השקתמ באה
טרסב תרכזומ "GOD" הלמהש הדבועהמ לחה !לכה BASICALY תרמואו הזעמ יתייה ?ער המ זא
,קרוי-וינב םידלי ויב םייטתפה "SLOW MOTION"ה ירבעמב ךישממו ,תוקד רשע לכ ךרעב
תצק וארה אלש יתעתפוה) 'וכו ,שדקמ לומ "םיילטנירוא" םידלי ,דגסמ לומ םיברע םידלי
והשכיא חילצמ היה טרסה םא חלסנ היה הז לכ .(לתוכב םיללפתמ םיבוט םיידוהי םידלי
תאו םלועה תא ליצהל ללכב יאדכש תשוחת רוציל תוחפל וא ,דיחפהל ,קיחצהל ,שגרל
םהבש תונומת ןומה הז ראשנש המו ולאה םירבדהמ דחא ףא השוע אל טרסה לבא ,תושונאה
טיראוטמה לע הרואפתה ,בגא ךרד .(חודיקה תלועפ תא שיחמהל ידכ הארנכ) תצפוק המלצמה
,עשעשמ טלחהב הזו ,ולש תונשי רתויה תוקפהב "םיבכוכ ןיב עסמ" תא הריכזמ
.(עורג ןיידע לבא)

ונלוכ ירה ,תרחא תויהל לוכי ךיא) "דחא שאר"ב ונלוכש תענכושמ יתייה טרסהמ ונאצישכ
- (לבא ,ינא םג ,ןכ) ונהנ םהש ירבח ודוותה דחא דחא לבא (םש ונייה
!שואי הזיא !תודידב וזיא

היזיולטל םגו ואדיול םג עיגי הז ,ןודגרמאל תכלל םיבייח אלש אוה ילש רסמה רוציקב
!לילאה תומדב םיקדס רוציל לוכי הז טרס !תוריהז :סיליוו סורב תוצירעמ לכל הזמ ץוחו
."תרומשא יבלכ"בו "וגראפ"ב םג קחשש ימסוב ביטס לש ותומדב רוא תדוקנ טרסב שי ןכש המ

Bruce WillisSteve Buscemi

! תכלל אל

The wrong stuff
I .ב.נ
זא ,הביתב הרידל תוחתפמה תא (עובש ותואב הינשה םעפב) יל ריאשה רקיה יפתוש רואיל
(האבה םעפב) .GAN SAKER PLAN -ה תא שממל ונלוכי אל

II .ב.נ
םיחנצמ םע םויה ךות לא םיתחונ אל רבכ םיטואנורטסאש יתדמל ,טרסהמ אצי יבויח דחא רבד
.(הווש היה תאז לכב ילוא זא) !םעפ ומכ
?טרסה ינפל יל חלש יבצש הדמחנ היצמינא תוארל םיצור


ישארה ףדל הרזחב
ןודגמרא טרסה רתאל
back to the list