1/2001

םיאטחה תעבש

...ל תורוקב רתאב תועיפומ םויהל ןוכנו .םיטרס ןומה יתיאר םקוה רתאהש זאמ םיעדוי םתא
...םהילע יתבתכ אל םעפ ףא המ םושמש םיטרס המכ ויהש איה תמאה לבא .םיטרס 141
הפוקתב םתוא יתיאר םתסש וא ,םביבס ירוביצ ןיינע ןיאש יתשגרהש וא ,יל קשחתה אלש וא
.וילע בותכל ליבשב טרסב הרוק המ בוט קיפסמ יתרכז אל רבכ תועובש המכ ירחאו הצוחל

:ילש "םיאטחה תעבש" תא םכינפב גיצא ,הז רמאמב זא

To The Sweet Hereafter WebSite "ירחאש תוקיתמ"ה :ןושארה אטחה
תרכוז שממ אל ינא ,םישנא המכ םע קטמניסב יתיאר ירחאש תוקיתמה תא
אל ינא םא .(ןנרא םג הארנכו) םש ויה יבצו ןרואש החוטב ינא לבא ימ
.ילש ןושארה אטחה ןכלו םקוה רתאהש ירחא רצק ןמז היה הז העוט
וגרהנ םהידליש תוחפשמ רפסמ לש העיבת ראתמ ירחאש תוקיתמה :הלילע
.וז העיבת ביבס םיררועתמש םירעוסה תושגרהו school bus -ה לש הנואתב
ןאיוגא םוט :יאמב
.בהא שממ יבצש תרכוז ינא לבא ,יתבהא אל ינא
אכדמ :חור בצמ
(הפי) תגלשומ תידנק הרייע :ףונ
3 starsTo The Midnight in the Garden of Good and Evil WebSite ערהו בוטה ןגב תוצח :ינשה אטחה
יתיארש יסייפס ןיווקו קאזויק ןוג לש םבוכיכב דווטסיא טנילק לש טרס
(?pattern והזשיאל בל םימש םתא) .קטמניסב ןרוא םע דחא םיירהצה רחא
תלתופמ הלילעו םיפסכ (?) תוחיצרל אוהשכיא רושק ,תבשוח ינא ,טרסה
,קיזמ אל טרס לכה ךסב .הרוי אוה ףוסבו חדקא םיאור .תימורד הרייעב
.וב יתנשיש תרכוז ינאש םיקלח המכ ויהש תורמל םמעשמ אלו ידמל יתריוא
עיגרמ :חור בצמ
יאקירמא ימורד :ףונ
3 starsTo A 'To Be or Not To Be' WebSite תויהל אל וא תויהל :ישילשה אטחה
ילואש וא ,יתוא ספת קטמניסה תרבוחב ולש רואיתה .שטיבול לש ןשי טרס
תצובק ראתמ ,הידמוק וניהש ,טרסה .םעפ וילע הרבד ילש אמאש יתרכז
יתימאה ררהיפה בלש והזשיאב לבא םיצאנה לע הגצה תקחשמש םינקחש
םיאור ןמזה לכשכ רשפאש המכ דע) תועשעשמ תונבה יא הברה שיו עיגמ
,וניהנ יד אקודש הנאידו דדוע םע ונכלה טרסל .(םינפה לומ רלטיה תומד
.תבשוח ינא
ןשי גוסמ ,קיחצמ :חור בצמ
ןבל רוחש ,ןילופ :ףונ
4 starsTo Boiler Room WebSite ץחל רדח :יעיברה אטחה
ינא תוגירח אלל ,םלשומ Pattern והז) !קטמניסב ,אל ךיא ,יתיארש טרס
לע רבודמ .תיעבמ תצק לבא עשעשמ היה ,ונכלה ינאו יבצ .(תששוח
תקפקופמ הרבחב רקורב תויהל דמול אוה ,רהמו ףסכ תושעל הצורש ריעצ
הלגמ אוה ףוסב ,ללכב תומייק אלש תוינמ ינימ לכ םישנאל תרכומש
הבוטל עיתפמ טרס לכה ךסב .ול קיצהל ליחתמ ולש ןופצמהו הז תא
שיש ימ לש םיינקירה םייחהו ,ףסכל הוואתה ,ףסכ יפלכ ולש תויניצב
.ףסכ הברה ול
תעובמ עשעושמ :חור בצמ
ידרשמ :ףונ
3.5 starsDown by Law קוחה יפדרנ :ישימחה אטחה
תיבב גרבמולב יבא לצא םעפ ונממ םיקלח יתיאר .הירכוס - טרס הזיא
.םולכ יתרכז שממ אלו יתמדרנש תבשוח ינא לבא ,םיירהצב תבש הזיאב
ינריע mode ב הדובעל םירבח םע םואתבו ןרוא םע טרסל יתכלה םעפה
האנהב ותוא יתעלב תוצח תארקל ליחתה טרסהש תורמלו ,דחוימב
ראתמ קוחה יפדרנ .(תיקלח האנהב ותוא ןשיש ןרוא תמועל) הבורמ
,סטיוו םוט אוה םהמ דחא .רצעמ את ותואל םיעלקנש םישנא השולש
,הניטק התפמ ספתנש רוסרס אוה ינשה ,הפוג םע תינוכמב גהונ ספתנש
עגפש דראילב רודכ לש ופועמ בקע רצענש ינינב וטרבור אוה ישילשהו
םיחרוב ףוסבו ,הז תא הז םילכוא ,הלחתהב ,השולשה .ןוכנ אלה שיאב
.תואשילק הברהו ,תוניועו ,תורבח לש יוזה עסמב תורעיהו תוציבה לא
.גדגדמ תצקו ,הפי דאמ םג ותוא יתאצמ ינאש שומר'ג םי'ג לש קיחצמ טרס
םייקלטיא תורעי ,תויוזה תוציב ,ינברוא :ףונ
4.5 starsTo AMERICAN PSYCHO WebSite וכיספ ןקירמא:ישישה אטחה
ירחא םולש יל דיגהל סנכנ לכה ךסבש ,ןרע םע יתכלה וכיספ ןקירמאל
,תיזכרמה היווחה .טרסל יתיא תכלל התפתה לבא ,בירי לשו ולש חשה גוח
התיה טרסהמ ץוח ,הינשה תיזכרמה היווחה .גהנ ןרעש התיה ,טרסהמ ץוח
תוחפ-אל-םלועל ךא ,עורג יד היה אוהש ונבשח ...היה טרסה .הנח ןרעשכ
ערפומ שיא ראתמ טרסה .ינממ בהא רתוי תצק ילוא ןרע .תונהל ונחלצה
תומוקמ תנמזה ביבס םיבבוס וייח לכו ,תיתרקוי הרבחב דבועש ,תישפנ
.וירבח תצרעה תא ול איביש רוקיב סיטרכ בוציעו ,תויתרקוי תודעסמב
קר ולוכ וליאכ שיגרמ ,ינקיר שיגרמ אוה ברק ןודעומב רוביגל המודב
...הנזה תוכסמו ,םינידע םימרקב חפטמ אוה ולש הפילקה תאו ,הפילק
םייתסמש רורב אל יד טרס אוה הזה טרסה ...חוצרל ליחתמ אוה שוחל ידכ
"This confession has been totaly meaningless" :רורב דחא טפשמב
...טרסה לע רמול רשפאש המ רתוי וא תוחפ הז יתוא םילאוש םתא םא
.תולקב הז תא וחק זא םיכלוה רבכ םתא לבא ,ץלמומ אל
קרוי-וינב הרקוי תוריד ,קרוי-וינ תודעסמ :ףונ
2 starsTo SE7EN WebSite !םיאטח העבש :יעבשה אטחה
(רמאמל ומש תא ןתנו ןויערה תא טיבנהש טרסה)
התיה הזה רבודמה טרסה תא יתיארש הנושאר םעפ ,ונימאת אל ,ואוו
? והשמ םיעדוי םתאו (םינש רפסמ לש רוחיאב) םישדוח המכ ינפל קר
חנעפל םיסנמש םישלב ינש לע רפסמ םיאטח העבש ...יתבהא שממ אל
לוכי םדאש רחא אטח למסמ חצר לכשכ ,םיעזעזמ חצר ירקמ תרדס
עיתפמה ףוסל דע םתיא קחשמו םישלבב עתעתמ חצורה .וב אוטחל
הזו קטמניסב ןרוא םע יתייה .עזעזמו (!ותוא שחנל יתחלצהש תורמל)
טרס הז לכה ךסב .הכפהתה יתביק ."וטספ"ב ונלכאש ירחא קוידב היה
ןקחש טיפ דארבו ,הלפא הריוא לע רמוש ,יתרגש אל םלוצמ ,ןיינעמ
.ידמ עזעזמ היה טושפ טרסהש התיה היעבה .תוארל תבהוא ינאש
.תיזיפ השלוח יתשגרה טרסב יתרכזנש םעפ לכ הז ירחאש םימיב
אל ינא ...תמ אוהש דע לוכאל ותוא םיחירכמש שיאה ללגב דחוימב
ןוכנ אל טושפ הז ,טרס לכב עוזעזה ףס תא תולעהל םיבייחש תבשוח
ינאו ןרוא ...הלוז היצלופינמ ,םיענ אל ,יוצר אל ,בוט אל ,יניעב
.הזה ןיינעב ינרמש סוזנצנוק
.ינברוא ,רוחש ,םושג :ףונ
3 stars:ןרוא לש םיאטחה
(? וילע םתעמש אל המ) "השקה ןיערגה" ילארשיה טרסה תא לבא רידנ רתוי הז ןרוא לצא
ינלופ טרס - "הלודגה היחה" םע םג הרק המוד רבד .וילע יתבתכש תורמל רתאל הלעה אל אוה
.םישולק ותוארל םכלש םייוכיסהש ןורחאה םיטרסה לביטספב וניארש

"השקה ןיערגה" לש (HTML שובל אלל) תרוקבל
"הלודגה היחה" לש (HTML שובל אלל) תרוקבל


back to the articles list ישארה ףדל הרזחב