םרכה תיב יכבנב
ילאיצניבורפה רודמה-תת
בית הכרם
ל'גנא .3
רפוסה .2
היציזופסקא .1