9/2000

םינגרובה

השולש לש הרוכב םורט תנרקהב תופצל ידכ קטמניסל ןרוא םע יתרהמ םיירהצב ישיש םויב
לחה 2 ץורעב ןרקותש ,הרדיסה לש םיאומורפה ."םינגרובה" היזיוולטה תרדיס ךותמ םיקרפ
יפוצ םתא םאש החוטב ינאו תועובש רפסמ ןטקה ךסמה לע םיבבכמ רבכ ,רבמטפסב 10-המ
:םיטפשמב םתלקתנ םתא םג םיעצוממ היזיולט
הבורגנים ,"!אבא לש ארח התא" -
"!?ןחלושה לע ,התוא תקפד הפיא" -
"בוט אל תיבב ןמז הברה רבכ"
-
...דועו
ההימת יתהמתו הובג תומרומ תובג םעו הפ תרועפ יתבשי ןושארה ומורפב יתיפצש ירחא
הווקמ אוה האנה וזיא ?וזה הרדיסב תופצל הצרי והשימש המל :ןיטולחל תיניצרו הקומע
,ינימ ,ינפקות לכה ,ביבח וניא רבד םוש ,ער הארנ הלש ומורפב לכהש הרדיסמ קיפהל
.ומורפה תא תוארלמ רק יל היהנ ?שאוימו
הגבר הנכוןהיה חיבוק, הייתה היצמדות, הייתה הזדקפות
םיאומורפ - הנאזניז ךרע ןייע) הרדיסה לש תואיצמל םירושק םניא ברל םיאומורפש תורמל
יפואה תא בטיה ףקשמ ומורפה "םינגרובה" לש הרקמב תוחפל (הדורי הרדיס םיאלפנ
תונשב םיייביבא לת תוגוז לש םירופיס רפסמ הגיצמ "םינגרובה" .הרדיסה לש ןכותהו
תוגרדב םינייפאתמ תוגוזה ןיב םיסחיה רשאכ ,םהניב םירשקה תאו ,םהייחל םיעבראה
םיסחי וא ,(תורבחכ הזה םיסחיה גוס תא ראתל ץמאמב יל הלוע הז) תורבח לש תונוש
תוצורמ רסוחב אלמ ןיוע רק םלוע ךותב תויובש תויומדה .(הדובע) ...םירחא םייערא
תידדה הנבהו הבהא םח ,טרדנטס איה הדיגב ובש םלוע ,םישמוממ אל םיינימ םיפחדבו
לש תימדתה לש ?ביבא לת לש תימדתה לש בצמ תנומת .(םירוק אל טעמכו) םיירקמ םניה
?תימדתה לש תימדתה לש תימדתה לש ?םינגרוב

,תיעונלוק הריציש הנימאמ ינא .יוצר אל יל הארנו יתוא עיתפמ תואיצמה לש הזכ רואית
הגיצמש הרדיס הניה "םינגרוב"ה .הב םיפוצל "והשמ תושעל" הכירצ ללכבו ,תינויזיולט
לבא ,הנווכה התיה וזש החוטב ינא .הרסח לבא ידמ הרשי ילוא וא ,תתוועמ םלוע תנומת
?תחלצומ הנווכ וזש רמוא הז םאה
מלכה של אשרזוגיות זה דבר שכל הזמן צריך לעבוד עליו
םה ןכ ,רמולכ ."תירמאקה הישימחה" תא יתבהא תמאב אל םעפ ףא ילוא ,תעדוי אל ינא
לבא ,םיבוט ויה םה ,ןכ ."םיקזח" םיעטק ויהו ,"ףוריטב" םינונש ויה םהו ,יתוא וקיחצה
.אלש יל רווחתהל ליחתה "םינגרוב"ב היפצה ךלהמב ?םתוא יתבהא תמאב םעפ יא םאה
הישימחה"שכ .יתוא םיליעגמ שממ (ןהיתויומדו) םינקחשהמ קלחש יל רווחתהל ליחתהו
הז תא םיחקול םהשכ ,דחא רבד היה הז הריטאסו הידמוק ושע רופיצ ףסא + "תירמאקה
רדסב םוליצה תויווז ,"יעונלוקה" ןבומב ער אל .ער הזו רחא רבד הז - המרד הזמ םישועו
היצנגילטניא תוכירצמש תויוקד ריבעהל םיחילצמ םינקחשהו חבושמ קחשמה ,רומג
תבהוא אלש הרדיס בוהאל יל םורגל לוכי אל רבד םוש לבא .לבא טירסתה דצמו םדיצמ
.רוחשמ רוחש הלש רסמהש הרדיס .םישנא
מתאים לך מכונית כזו
ןרקות "םינגרובה" לש םיקרפ םינרקומ ובש ןמזב םא תמלשומ הינוריא תויהל הלכי וז
םע םינגרובה לשביטיזופה איה םיגחו תותבש יכ - "םיגחו תותבש" הרדיסה 3 ץורעב
תחקל והשמ הב שיש הרדיס וז .ילוא ,תודיגב םגו הבהא םעו ,תודידב םעו ,יתימא בצע
,יתבהא אל ינא :"םיגחו תותבש" לש ביטגנה איה םינגרובה .המינפ ץמאל והשמ .התיבה
.בהא אל ןרוא םגו

רפס אורקל ףידע

2 stars

ישארה ףדל הרזחב
back to the articles listTo BURGANIM Official WebSite
םינגרובה לש ימשרה רתאל