7/2002

!תעסונ ינא ,םולש

יתכפה ויתובקעבש ערואמ ,רתאה תא ונמקה ינאו ןרוא זאמ ורבע תצקו םינש עברא ,םירקי םירבח
ןימאהש ,ןוזחה שיא היה ןרוא ."עונלוקב תרקבמ לעי"ל םיטרסל תכלל תבהואש לעי םתסמ הליל ןב
,הלחתהב תיטפקס יתייה ינא .םייניעה הבוגב תוניינעמ תורוקב םישלוג להקל בותכל ילש תלוכיב
שגפמ לכב החישל אשונ לכהמ רתויו ,יוליבו רגתאל ךפה רתאה הרהמ דעו ,יתוא ספת ןוזחה לבא
.יתרבח

,רתאהמ האנה וקיפהש םישלוג לש םיבר םיבתכמ ונלבק םינשה ךרואלו ,שממתה ןוזחהש תורמל
הליחתמ ,תשלוג םתס ומכ ,ינא םיתיעל .ילש תומדקומ תורוקב אורקל (!דאמ) ךיבמ ןיידע הז ירובע
םימעפל ,יתוא הקיחצמ איה םימעפל .הבתכ תאזה לעיש הממ דאמ תעתפומו ונלש רתאב טטושל
(!?הז תא יתבתכ ינא ,המ) ...יתוא הכיבמ ארונ איה ,ברל .יתוא הזיגרמ איה

:םושר היה רתאה לע תוצלמההמ תחאב
"...יתרבח-ישיאה המלועבו עונלוקה םלועב רויס תכרוע לעי םשב תיטנדוטס לש תיביטקיפ תומד"

,תיביטקיפ "תרקבמ" ינא תוניחב הברהמ ...קיחצה דאמ הז "םיבכוכה" תאו יתוא ,ןרוא תא ,ןכבו
תליחת לש דרגנוואה יטרסל םירושיק אוצמלו ,םייטסינרדומ טסופ םיביטרנ חתנל הלוכי תמאב אלש
(הווקמו) החינמ ינא םלעא רשאכש ,תמייק ךכ לכ ינא .תמייק אקווד ינא תומד רותב לבא ,האמה
...ינורסחב ושוחתש

תורושה ןיב .הירציווש ירהב ןטק זכרמל ,ךרעל הנש לש ,הפוקתל תעסונ ינא 2002 טסוגוא תליחתב
תוחפ םייוליב לע אורקל םג רשפא ,םידומילהו ,םירבחה ,םיזילעה םייוליבה ןיב ,תורוקיבה לש
הדובע וללכש ילש םייחה ךותב .("בוט אל השיגרמ" םתס וא ,תיבב הלוח ,םילוח תיבב) םידמחנ
הלחמ םג תאצמנ ,רתאה םג ןבומכו ,םילותח ,םיטרס ,החפשמ ,םירבח ,ןרוא תא ,םידומילו
.הנממ אירבהל איה ילש רתויב הלודגה המישמהש

אלש חינהל שי הבורקה הנשב .תירשפא איהש הנימאמ ינא לבא ,הטושפ הניא תאזה המישמה
קר חלשאש חינהל שיו ,(הקוחר תצק תאז לכב הבורקה הרייעה יכ טושפ) םיטרס הברה הארא
לש תונמאנה םיידיב ותוא הריאשמ ינא .םייקתהל קיספמ וניא ,תאז םע ,רתאה .תורופס תורוקיב
םג .עונלוק רקבלו עונלוקב רקבל ליחתתו יתוא ףילחתש ,ןרק יתוחא לשו ,ותוא הנבו םיקהש ,ןרוא
םיטרסל תורוקב תביתכב ליעפ רתוי קלח תחקל םינמזומ (!םכילע תכמוס ינא ,ייה) םיבכוכה
ולכות ובו ליעפ ראשיי ,וכותב עונלוקה תושדח רודמו ,רתאה לש םורופה .םינוידב תופתתשהבו
לואשל ,םתיארש םיטרס לע בותכל םגו ,עונלוקה םלועמ תונווגמ תושדח ,םישדח םיטרס לע אורקל
.תצק שקשקל םתס םגו ,םינוידב חותפלו תולאש

:טנרטניאה ךרד רשק יתיא רציו יל בתכש ימ לכל תודוהל הצור ינא
,םיבכוכל הדות דיגהל הצור ינא !תרמוש ינא םלוכ םיבתכמה לכ תא
ינא .רתאהמ דרפנ יתלב קלח ויהש ,ילש החפשמהו ילש םירבחה
לש הזה הפיה טקייורפה ותוכזבש ,ןרואל רקיעב הדות דיגהל הצור
,רתאהמ הברה יתדמל .םירבח ונייהש םינשה לכב ונתוא הוול רתאה
םיבהואש ,ץוחב םש יא םישנא שיש יתיליג רקיעבו ,םיטרס ןומה יתיאר
.ונלש רתאבש תורוקבהמ םינהנו ,םיטרס םיבהוא ,עונלוק

!תוארתהל
(השפוחב עונלוק תרקבמ) לעי

ישארה ףדל הרזח               םורופב ביגהל םינמזומ םתא