4/2000

ילוהי'צ

Building The Crystal Mountain ?ילוהי'צ הז ימ
םילספ רצוי אוה .תיכוכז םע דבועש ינקירמא ןמא וניה ,ילוהי'צ לייד
םתבכרהש םילודג םייתביבס םילספ םגו (םילכו תורעק) םינטק
הנש ינפל .תוריהזו תונלבס הברהו םיקזח םיפונמ ,לודג תווצ תשרוד
.םילשוריב הקיתעה ריעה חתפבש דוד לדגמב ולש הכורעת ומיקה

:ביבחת ונחתיפ ינאו ןרוא ,תוניחבה םע ונרמגש ירחא רבעש ץיקב
קושב םח לפאלפשכ ,בחורל םגו ,הצקל הצקמ ,ריעב לגרב הכילה
.לויטה לש רפו'צה םה םולש לצא וא

A Glass Cylinder
היה הז לבא בורעל התטנ שמשה ,םיירהצה ירחא ונעגה .ילוהי'צ תא תוארל תכלל ונטלחה דחא םוי
!ונמהדנו ,הכורעתה תמייקתמ םש ,דוד לדגמל וסנכנ .תידיימ הכישח תנכס התיה אלש הככ ץיק
בוליש .םינבמו ,תורוצ ,םיעבצ לש יטסטנפ םלוע הלגתמ הטמ םיטיבמו הובג םידמועשכ ,ןושאר טבמב
(שעור לבא) םמוד עבט .םיינועבצ תיכוכז ילספו ,תוטושפ םיחמצ תוגורע ,תוקיתע םינבא ןיב רזומ

Chihuly in The Tower of David View from Faceal Tower

,ילש טירובייפה היה לטסירקה רה ,תורוצהו םיעבצהמ םילעפתמ ונחנאשכ םילספה לכ ןיב ונלייט
אל ופוס לפונ היה םאו יטמד-יטפמה ומכ המוח לע בשיש 'זב עבצב בכוכל תדחוימ הביח הטנ ןרוא
."תונמא" אלו םיפי םירבד השוע ילוהי'צש יתנעט ינא לבא ,ונמשרתהו ונינהנ ונינש ...בוט רתוי היה
.שפנל רבד יצחו רבד תושוע אל לבא ,יתנעט ,חמ תא תורגמו ןיעה תא תוקנפמ תוריציה
Crystal Mountain by day
Star
Yellow Spears

:םיינשל קלחתמ ילוהי'צב ויהש םישנאה הנחמ
וארש ולאכו ,םויב הכורעתה תא וארש ולאכל
.רתוי בשחנ by night ילוהי'צ רשאכ ,הלילב התוא
ועיבהו םילשוריב ורקיב ירוה תועובש רפסמ ינפל
תוארל תונמדזהל ונחמש ,הכורעתל תכלל ןוצר
וניוולתהו תמסרופמה הלילה תרואתב ילוהי'צ תא
.("הז לע תבתוכ תא םעפה" :ןרוא) .םהילא

(חספ גח לש לודג רות) סנכהל ףוספוס ונחלצהשכ
,קיתעה דוד לדגמ לש הפהפיה בולישהמ שדחמ ונינהנ
התיה אלש ךכמ ונבזכאתה לבא .םיינרדומה םילספהו
,השעמל .דחוימב המישרמ וא ,תדחוימ הרואת םוש
השק היהש ךכ םינווכמ ויה הרואתה ירוקרזהמ קלח
תעשבש ונרכזנ .םייניעה לא רישי רוונסמ קומחל
םילספה ,ןוסכלאב החרז שמשהשכ ,םיירהצה רחא
רוציל וחילצה אל הלילב .הפי יעבט רואב וראוה
.ךכל ברקתהש והשמ

יאדכ יכהו ,ץלמומ ילוהי'צ :ולאכ ןה תונקסמה זא
ינא לבא .רוהזל לכל תמרוג שמשהשכ םיירהצה רחא
..."תונמא" תמאב אל וזש תבשוח ןיידע

:רקבל ןווכתמש ימל תובושח לבא תופסונ תורעה
וב םירכומו המח היתש רכממל ןכוד הכורעתב שי
,בלחס תנידמ תא שייבמ םש רכמנש בלחסה .בלחס
לדבה אלל בלחסה יתוש לכ תאו ,בלחסה איצממ תא
ךימס יתימא בלחס תווחל הצרוש ימו .עזגו ןימ תד
.םש דמחנ ללכב .יניסל עסיש קנפמו

Crystal Mountain by Night
White Tower
Blue Tower

ישארה ףדל הרזחב
back to the articles list
To CHIHULY Official WebSite
To CHIHULY Official WebSite

חרקה תמוחב ונרוקיב לש הרצק הריקסל