8/2000

DVD -ב התייהש הנשה
זפרה ביני תאמ

DVD

! בוט לזמ
ילש DVD-ל ןושאר תדלוה םוי
.(י"והא תויתוא אלל "ילש DAVID-ה" ול אורקל בהוא ינא)
רוא ךפושש (יתבשחש הממ ךורא טעמ אצי) טושפ רמאמ והז
הצורש ימל לבא ,החמומל דחא ףא ךופהי אל - םוחתה לע
.רוזעל לוכי הזש ןימאמ ינא - תצק הז תא ריכהל

ללכש יקנע שכר עסמב יתחצפ (1999 טסוגוא) קוידב הנש ינפל
,(םומינימה תויהל בורקב ךופהי - 33 Inch) הלודג היזיולט
- תוירלודומב לודג ןימאמ ינא .ןבומכ םילוקמרו DVD, AC3 רבגמ
.רחא והשמ םעפ לכ ורפשת םשמו ,םילוכי םתאש המ לכ םדוק ונקת
.םיביכרה תא ךירעהל בוט רתוי םיעדוי םג ךכו תוגרודמ תואצוהה
תכרעמ םע הרק רבדה ותואו ,בכרב תכרעמה םע הז תא יתישע
השוע םילוקמר גוז וליפא) DVD -ו רבגמב וליחתת .יתיבה עונלוקה
.לובגה םה םיימשה ...םשמו (הער אלל היווחה תא

BiG screen
MATRIX

!? הנשה יל היה המ
,םיבוט תוחפ םקלח DVD. -ב םיטרס 150 ךרעב תוארל יל אצי הנורחאה הנשב
לכל לעמ םמורתה קפס אללש טרסה - "סקירטמ" םה םקלחו םיבוט רתוי םקלח
יכה הרוצב ותוא למסמש טרסה תא שי תירודיב הידמ יעצמא לכל .ראשה
DVD-ה לצא ,"תינלטק תוחילש" הז היה קסיד רזיילה רובע - תיביטאיצוסא
(.א.א - ותיא הלש DVDה תא הכנח לעי םג)   ."סקירטמ" הז

ב"הרא .םירוזיא השישל איה הקולחה .עונלוקה יטרס תצפהב הרוקמ םיטרסה לש הצפהה תטיש
ראש לכל הכישממ הקולחה םשמו (Zone 2) לארשי + הפוריא ךכ-רחא , (Zone 1) םינושאר ןפיו
.Zone 6 תויהל אוה ןשנוע ןכלו רתויב הרופה אוה םיטרסה ףויז ןהב תונידמל דע םלועה
,(בוביד םג םימעפל ,רוזיא ותוא תוצראל םוגרת םגו) טרסה רובע הנוש דודיק תרוצ רוזיא לכל
שרפה .דבלב רוזיא ותוא לש םיטרס גיצהל םילגוסמ םיוסמ רוזיאב םירכמנה םירישכמ רשאכ
.םירוזיאה ןיב שדוחמ רתויל עיגהל לוכי האצוהה ןמז

DVD Zone Map

ביכר ופיסוה DVD -ה ינרצי תיברמ לק שיחש ןבומכ לבא ,הלחא תעמשנ תאזה הנגהה תטיש
.םירוזיאה לכ תא םהב גיצהל ןתינ - Multizone/Multiregion -כ םירכמנה םירישכמה תא ךפהש
םירישכמ לש תירקיעה החוקלה תויהל הכפה לארשי .ליעוה אלל לבא ,םינרציה לע םייאל וסינ
בובידה תא תרמושו טרסה ףוגב םוגרת גיצהל תגהונ תובר תוצראל דוגינב לארשי .הזה גוסהמ
םילגוסמ םיבר ןכלו ,תילגנאב םיקזח רתוי תצק תיסחי םילארשיה תא השועש המ - םידליל קר
.ב"הראמ תורישי םיעיגמש םיטרסה םע דדומתהל

ידכ דעונ הז ,ןכבו ?? ביבסמ תויוטשה לכו םירוזיאה לע רופיסה לכ תא ןאכ רפסמ ינא עודמ
גיצמ ןיידע אוהש ןמזב DVD -ל עיגמ טרס ובש בצמ רצונ םיתיעל עודמ הלאשה לע תונעל
ךופה סחיב אוה DVD -ל ב"הראב םיטרסה רורחש ךיראת .(ינפל הברה םימעפלו) עונלוקב
ינפל עונלוקב רתויש המכ ותוא טוחסל תוסנל םיטונ ךכ ,רתוי חילצמ טרסהש לככ .םתחלצהל
תועובש המכ) הנשה שארב "Ed TV" תא תוארל יל אצי הז תוכזב .DVD -ל הסריג םיררחשמש
.(לארשיב עונלוקל עיגהש ינפל םיבוט

יביל תמושת תא וספתש Special Features -ב קר דקמתא ןכל ,ןאכ םיטרס רקבל רמייתמ ינניא
ללכ ךרדב םיללוכ םיסונובה .םידמחנ םיסונוב טרס לכב טעמכ ליכמ יביטקארטניאה טירפתה
לע תונויאר םע הרצק הבתכ ,לוקספה לש םיפילק ,(ולש "בורקב"-ה) טרסה לש Trailer -ה תא
יאמיבה תורעה םע טרסב תופצל תורשפא ,טרסל יביטנרטלא ףוס ,ורזנוצש תונצס ,טסה
םגו טרסה לש תונויערה תוחתפתה לע תובתכ ,וכרוא לכל (םיישארה םינקחשה םג םיתיעלו)
.טרסב ושמתשה םהב םייגולונכטה םישודיחה לע תובתכ

תונצסב דאמ רישע ךשמהבו ןושארב "סרוואפ ןיטסוא" .טרסל ןומה םיפיסומ םיסונובה םימעפל
,סונובה םיטירפתב תצק םיניתממ םא וב ךשמהה טרסב אוה אישה .םידמחנ םירבד ינימ לכבו
דנוב סמיי'ג .Dr. Evil לע (!) העש יצח לש תירטנמוקוד הבתכ שי הבש תרתסנ היצפוא תחתפנ
"'ץיבוקורב ןירא" .םיירוקמ special features הברהב יתוא םישרהל חילצה יילע ביבח וניאש
ודרוהש תונצסה לכ תא תוארל גונעת טושפ היה הז - ךורא רתוי העשכ ירוקמה וכרואב היה
ןירא הבש הנצס וליפא שי .ןירא הזפשוא הב קלחה לכ תא םיאור םש .יאמיבה תורעה םע
םיעדוי יאמיבה תרעה תוכזב - עורג גהונ אוהש םושמ ,ףלחתהל העיסנ ןמזב ד"ועהמ תשרוד
לע ךומסל רשפא יא טושפ - stunt driver תרזעב התשענ הפלחהה רחאל םיגימצה תקירח יכ
...וגהניש םישנ

."סקירטמ" ןאכ םג ןבומכ אוה םימישרמ יכה םיסונובה םע טרסה
,Bullet time -ה לע תניינעמ הבתכ שי םיליגרה םירבדל רבעמ
דציכ תוארל ןתינ הב (דנוב סמיי'גב וקיתעהש) הבינגמ היצפואו
.טרסב תומיוסמ תונצס ושע

,ורבחת ,ונקת .רתויו רתוי יתיבל ךפוה יתיבה עונלוקה ,רוציקב
,(עגמה ברק) 15 םיקרפל וצפקת ,"סקירטמ" תא הירפסב וחקת
באס ילעבל רקיעב - קוסמה םע) 31-ו (ןיינבל הסינכב) 29
.םימלועל םכלצא הנתשת יתיבה רודיבה לש היווחהו (יביטקא

BOSS

As Real as it gets ףסונ רמאמ ,השקבב ? דוע םיצור

yaniv@harpaz.net  :לאודב תובוגת / תורעהל חמשא

  הכרבב
ביני  
ביני לש רתאל

ישארה ףדל הרזחב
back to the articles list