10/2000
As Real as it gets
זפרה ביני תאמ: םניחב ןאכ קפסמ ינא תוצע יתש
יעיברה רטופ יראה תא ליחתהל ץלמומ אל .1
  .םימדוקהמ ןמז רתוי הברה שארמ הזל םישידקמ אל םא    
. םירבחמ ןרקמ בוביסל תחקל םיכסהל אל.2

! ךכ טושפ .בל באכ םרוג קר הז

       
,(שיאה אל ,רפסה) יעיברה רטופ יראהל רשאב
תרמוא ןייד הנליאש ומכ יכ ,םילמב ביחרא אל
."וניפרועב ףשונ ןמזה" - םינייאורמ תכתוח איה רשאכ
תיגולונכטה הציפקה םצעב אוה ןאכ אשונה
.תיתיבה תיעונלוקה היווחב.ולש ןרקמה תא יל ליאשה בוטה ידידי דעלא
הז עגר ותואמ .יתעגפנו ...יתיאר ...יתיפצ
ןמז הברה רבע אל ! ןרקמ הצור ינא - שארב בשוי
.שדח ףדמ לע שדח ןרקמ םע התיבה יתרזחש דע       
?? המלידה םצעב יהמ זא   םיינכט םיטרפ       םינרקמ       תויזיולט       החיתפ   


ישארה ףדל הרזחב
back to the articles list