1/99
Michal Flatley's
LORD of the DANCE

,(ח"ש 350-דע עיגמו) ח"ש 150-ב ליחתמ התעפוהל סיטרכש ,םלועב רתויב "המח"ה הקהלה
,תיטסבמוב הרואת ,תוצצונ תושובלת לש הפיטעב ,תממעשמו ףועמ תרסח ,תינרמוי העפוה הגיצמ
.לוזב ותוא ונקיש ןכומ - להקהו ,ימואל ןונמה וא ,תוריחב לגני'ג הריכזמה הקיסומו

LORD of the DANCE .היזיולטב הארש םיעטקמ ןרקוסמ היהש יבצ םע עפומל יתכלה
.רבד וילע יתעמש אלש עפומל תכלל ידכ ייד תינקתפרה יתייה ינא
המואה יניינב לש הבורקה הסינכבו ףטוש םשג דרי עפומה ברעב
,ונצר זא ,הרעסה תורמל ונתוא סינכה אלש רזכא רמוש דמע
,רתויב ררועמ .הינשה הסינכל ןוסכלאב ונב םיכמ חורהו םשגהשכ
הציר ליבשב ,"יל םחו יל שבי" לש תוילירטסהמ דרפהל ץלמומו
ליחתה עפומהש ירחא תורופס תוקד .עבטה ינתיא דגנ תיתייח
הרבג וז השוחתו ,האור ינאש המ תא תבהוא אל ינאש יתנבה
תא ףתשל ףוסבל יתלוכי הקספהה עיגהבו םדקתה עפומהש לככ
...תרבדמ ינא המ לע ןיבה אל ,ןייצל שי יבצ .יתשגרהב יבצ
.עפומה תא בהא דאמ אוה

LORD of the DANCE ,"לוחמ" תקהל הניא ,ינרמויה םשה תלעב ,"סנד הד ףוא דרול"
קחרמ הקוחר איה ךא ,לוחמו ,הניגנ ,הריש תבלשמש הקהל וז
תאז תוארל ןתינ .לוחמה םוחתב תוחפל ,תיעוצקמ תויהלמ בר
,תינכט ,םינדקרה לש תיתעבהה תלוכיב םגו תינכטה תלוכיב םג
,הכלהכ יהשלכ העונת עצבל לגוסמ וניא ןדקר םאש הנימאמ ינא
תלוכיב .עפומב דאמ ער וארנש םיטאוריפ ,אמגודל .העצבי אלש
,דקור ןדקרה רשאכ רדשמ ףוגהש המל תנווכתמ ינא תיתעבה
ןה תועונתה "דרול"ה לש הרקמב ,העונתה הליחתמ "ןכיה"מ
ילוא טרפ) ,הפוצל השוחת םוש תוריבעמ ןניאו ,תוינוציח
םא יכ ,םינדקרה תמשא אל וזש ןכתי הז הרקמב ,(רוכינ תשוחתל
...ויפלכ ילש הדיחיה המשאהה אל וז ךא ,ףרגואירוכה תמשא
היפרגואירוכל הפצמ יתייה ,םיפתתשמ תבר הקפהב רבודמו תויה
שיש הדבועה תא לצנתו ,המבה לע תניינעמ העונת רוציתש
לע (PATTERNS) םיניינעמ םינבמ תריציל ,םינדקר הברה
לגעמב םידקור םינדקרה ןמזה בר וז העפוהב ךא - המבה ינפ
יל המדנ השעמל .המבה לש בחרמה תא םילצנמ אלו ,(דיחי)
עמש אל ףרגואירוכה "הרושה" הנבמו "לגעמה" הנבממ ץוחש
יל הריכזה העפוהה ,רקיעב וז הדבוע לשב .תרחא הרוצ םוש לע
יטנגילטניא אלהו יתריצי אלה שומישה .'ו התיכ הנש ףוס תעפוה
םומעיש :האצותהו ,עפומה ךרוא לכל ומצע לע רזוח בחרמב
תושיקנו תועיקר לע םיססבתמ םיבר לוחמ יעטק .םייניעל
יתחכש) ,יריאה לוחמה תארשהב לבא ,ספטסב ומכ תצק םיילגרב
תוברתה לש םיביטומב תשמתשמש ,תילגנא-תיריא הקהל וזש ןייצל
רוציל תלוכיה תלצונמ אל הלא תועיקרב םג לבא (תיריאה
הרואתה .שער ומכ עמשנ םתס הז ףוסבו ,םינווגמ םיבצקמ
ידמ המילא ,הזה קפקופמה ברעה יאישמ דחא תא תווהל הרומאש
הארמ רצונ םהב םיטעמ דסח יעגר המצעל תסרוה ףא םיתיעלו
ריכזמש והשממ תבכרומש ,הרואפתה ראש .עקרה תרואפתב םישרמ
העירפמ ,ךכמ רתויו ,תרעוכמו תרתוימ ,םייקנע םינמלוד
דוע םצמוצמ בחרמ םהילע הפוכ איהש ךכב ,דוקרל םינדקרל
.היפרגואירוכה םהילע התפכש הממ רתוי
.הקהלה תחלצה יתניבמ תבגשנ :םוכיסל

Michal Flatley
LORD of the DANCE
.הנהנ אלו ,עפומה תא בהא אלש דחא והשימ אוצמל ףוריטב יתייה עפומה רחאל
(בצק תושעל ליבשב אל םג) עפומה ךלהמב םייפכ אחמ אלו ,ידיצל בשיש שישק גוז
לע םק להקה וב עטקו ,םירתוימה םינרדהה רחאל .העפוהה ךלהמב תנווכה לע ויה
.ובישה םה "ונייניהנ דאמ ,ןכ" ,ונהנ םה םא סומינב םתוא יתלאש (???) עירהו וילגר
תויהל ןכומ היה תעכש ,יבצ .(ןודגמראב ומכ בוש) ימלוע לע תודידב הדרי בושו
"ישטיק תצק" .ונהנ םלוכ ךא ,םישנא דוע לואשל יתוא דדוע ינעמל קיפסמ ןקתפרה
האיציהמ םעפה ,םיאצוי ונאשכ ,ףוסבל .ררחשל ומיכסה םהש הער יכה תואטבתהה התיה
ורעש תאו ,ידע תא ןיעה חלבהב יתיאר ,םיטקש םימשה רבכו ,סנכהל ונלוכי אל הכרד
(יתלבלבתה זא ונ בוט) "איג הז" ,יבצל יתקעצ ,"רהמ אוב" ,שלוגה ינדידנולבה
ונעמש ףוס ףוסו ,ותוא ונגשה ףוסב ,הצר ינאשכ יתקעצ "OS לש קדובה" "?ימ" :יבצ
.ונהנ םה לבא ,םיהדמ והשמ היה הזש ובשח אל ומעש הרוחבהו אוהש
!ץוציפ שממ הז ץורל לבא ...תודידבה יבגל המ תעדוי אל ינא זא

תכלל אל

1.5 stars

back to the list ישארה ףדל הרזחב:םיקניל

היציזופוא תצק תאז לכב לבא והשמ אל רתא

To LORD of the DANCE website
LORD of the DANCE לש ימשרה רתאה