7/99

Rock musiC     "אבה רבדה"

תיריע םע ףותישב ,ל"הצ ילגו רגירק רמוע ונגראש עורא היה "אבה רבדה"
תורכומ אל ןידע ןבורש תוריעצ תוקהל םסרפלו םדקל הרטמב ,םילשורי
תוקהלה ןיב .םיטילקת תורבחב תומותח רבכ ןקלחש תורמל ,בחרה להקל
תכלמ" ,"גנוד גניד המל המש" ,"ינמז םש" :תא אוצמל היה ןתינ
םייקתה עוראה ."םיי"וליבה"ו ,"ןבלה בכוכה" ,"האובנה יטוש" ,"טקלפה
םינמאה לש תועפוה םג ללכו ,19:00 ב ליחתה ,םילשוריב ארפס רכיכב
להקל חותפ היה עוראהש תורמל .'ס ק"בשו ,לכשה תיסנכ ,ףורחס ירב
תורמלו ,רפסה תיב ידימלתלו םיטנדוטסל שפוח הזש תורמל ,בחרה
ועיגהש םישנאה רפסמ ,הז גוסמ םייתוברת םיעוראל תבערומ םילשוריש
ףוסה תארקל ,20:30 תוביבסב ןרוא םע יתעגה .ךיבמו בזכאמ היה רכיכל
תא ןברדל רגירק רמוע הסינ ,העפוהה םויסב .רדהנה ףורחס לש העפוהה
טעמ םג :לשכנ ןויסינה ךא ,ןרדהל המבל רוזחל ףורחסל אורקל להקה
הלאשל הבושתכ "אל" וקעצ הברה) .לוזלז ףאו תושידא ןיגפה ,היהש להקה
הריוא התיה תוריעצה תוקהלה לש תועפוהב .(ריש דוע םיצור םה םא
,ברהו ,ןגרפלו תונהל ידכ אב להקהמ טועימ קר וליאכ הארנ רשאכ ,המוד
הנושארל אלו ,יתוא זיגרהל וליחתה םישנא .םישידאו םיממעושמ ודמע
.םימודא םיעבצב עבצנ לכה ,יתוא הזיגרה הנידמה ,םוי ותואב

Bari

ונשגפ ךכ רחא קרו ,תוימיטפואב לבטש לאירא תא ונשגפ הלחתהה לע רשי
דצמ "םידומעל תחתמ" םתיא יתעבקש אוה קיחצמה רבדה .ןתודו יבצ תא
,הז ששח ,קחודה ללגב ינשה תא דחא אוצמל חילצנ אלש ונששחו ,ןימי
קחוד תבהוא אל ינא .דחוימב יתואיצמ היה אל ,יתנייצ רבכש יפכ
לבא ,םירבח אוצמל היצפואו דוקרל בחרמ שיש הפידעמ ינאו ,הלומהו
וא המוראב םיבשוי .םהלש תיתיבה תויביספב יתוא וזיגרה םימלשוריה
דחאב (המוראו ה'צקופמ תוקד שמח) ,ריעה זכרמב רשאכ ,רב ה'צקופב
לש םיעפומ םימייקתמ ,םילשוריב הפיה הרוטקטיכראה ילעב תומוקמהמ
םילוע אל םה רמולכ ,םניחב םה ולא םיעפומו ,תוקיתוו תוריעצ תוקהל
.ףסכ
SAFRA SQUARE

המכ דוע יל שי ,םימלשוריה יפלכ הנפמ ינאש המישאמה עבצאה תורמל
תפסונ עבצא .(בוט אל) דנואסה תוכיא יפלכ םהמ תחא ,תונפהל תועבצא
ק"בש לש העפוהה עצמאבש ךכ לע ,םינגראמה וא הייריעה יפלכ תינפומ
אלל םינופורקימה תא םהל ורגס ,ברעב תא רוגסל םירומא ויהש ,'ס
!םימומה ויה 'ס ק"בש .23:00 העשה העיגהש ללגב ,תמדקומ הארתה
ריש עצבלו לזא ןמזהש הדבועה תא לבקל םינכומ ויה םה ,םלהה תורמל ךא
.םהמ הלטינ להקהמ דרפהל תורשפאה םע דחי ,וז תורשפא ךא ,ןורחא דחא
עיבהל חילצה ףוס ףוסש) להקה תואחמ ירחא ףוסבל .םרזה תא רגס והשימ
תנידמ" וארק םהו :דחא טפשמ רמול תורשפאה 'ס ק"בשל הנתינ (ומצע תא
.ריעצה להקה תא וביהלהו "הרטשימ תנידמ" ,"הרטשימ

Sin Bet Kouf Samch

ינא םהמ ,הפיחמ תיברע תקהל "ינמז םש" תא ונעמש תוריעצה תוקהלה ןיבמ
האנה ונקפה .םידמחנ ויה םהש בשח אקוד ןרוא לבא ,יתבהלתה אל
יוניש) פאר-ייגאר ןונגסב הקיסומ םישועש ,"האובנה יטוש"מ תמייוסמ
תיסנכ .הבהאו םולשל םירסמב הסומע םהלש הקיסומהו ,(קורה לכמ ןנערמ
דחוימב עורג עמשנש ,דנואסה ללגב דחוימב ,תיתייעב העפוה ונתנ לכשה
רבד םוש היה אל וניארש תוקהלה ןיבמ ,יללכ ןפואב .םהלש עפומה ךלהמב
לש תועפוהה תא ונדספהש רוכזל שי ךא) ."אבה רבדה" תונכל תמאב רשפאש
("ןבלה בכוכה"ו ,"םיי"וליבה" ,"גנוד גניד המל המש"

ק"בשה לכ תא יתיארו ספירגא 'חרב יתרבע 1:00 ב ךרעב :םויסל הטודקנאו
יתיהיז .םידעוסו (תיחרזמ הדעסמ) "המיס" לש ץוחב םיבשוי םיחפסנ +
!ןואג ינא !רשי

Sin Bet Kouf Samch


ישארה ףדל הרזחב
back to the articles list