7/99
םייניב םוכיס - םש ונל היה המ זא
ילרימזיא ןרוא תאמ

רתא תמקה לש תלבסנ יתלבה תולקה
בוליש יבגל ילש תונרקס בקע .(לעי לש הינשה) ילש הנושארה םידומילה תנש יהלשב ליחתה לכה
ףד תמקה" אשונב תובתכ רפסמ תאירק ירחאו HTML דוקב הנושארל יתלקתנ טנרטניאב הווא'ג
קלח םגו) םייטרפה םירתאה תמרש יתיאר תשרב יטוטישמ .הצור ינא םגש יתטלחה "טנרטניאב תיב
סקדניא תמקה לע בושחל יתלחתה .לוכי דחא לכ תמאב הארנכשו ההובג שממ אל (םיירחסמהמ
יתייה איהה הפוקתב) הטושפ םירושיק תמישר רתוי אלא ראופמו לודג רתא אל ,יתוכיא םירתא
היה ןושארה יוסינה .(ילש Bookmarks / Favoritesב םרודיסו טנרטניא תובותכ ףוסיאל רוכמ
Links for U הזל יתארק ,ררולפסקאה םע העיגהש הכירע תנכות תרזעב יתנכהש םירתא תמישר
טנרטניא רוט הל היה) ,לעי לש תוחא ,ןרקל e-mailב הז תא יתחלשו (Wall of links הז ירחאו)
םירתא לש תובותכ הילא םיריבעמ ונייה םעפ ידימו ינפיחה ריעה רבכע ןותיעב "רבכע תציחלב"
יתעדי אל יכ היצמינאה תונומת ילבו עקרה תנומת ילב ףדה תא התאר איה .(וניארש םיניינעמ
,םירתא ןוסכיאל םוקמ םניחב םיקלחמש ,tripodב יתמשרנו יתשאיתה אל .םתוא ףרצל ךירצ ינאש
הנוש םיארנ םיטנופהש יתעדי אל) רומג רדסב הארנ רתאהו םישורדה םיצבקה תא םשל יתלעה
.(ףדה ינפ תא ןיטולחל הנשמה רבד פייקסטנב ירמגל

הנומתל תסנכנ לעי
שי לעילש םג המ לעי םע היווחה תא קולחל הצור ינאש יתטלחה ףדה תיינבמ תובהלתהה תובקעב
ונינשש ןוויכמו .םינומהל הביתכל רשקב תובכע תוחפ הברהו ילשמ הבוט בתכב תואטבתה תלוכי
(ירוא היחא ךרד) ילארשיה עונלוקב תמיוסמ הדימב תברועמ התיה לעיו עונלוקה תיידמ תא םיבבוח
לכות (הבהא אל איה "גניטנה ליוו" תא וליפא) םיטרסב יטסיטילאה םעטה תלעב לעיש יתבשח
עגונב הלחתהב תויוגיתסה העיבה לעי .ילארשיה טנרטניאב הנושארה עונלוקה תרקבמ תויהל
ימו תויגוצי בייחמ וניא טנרטניא רתאש יתנעט ינא ךא ,תאז ןיעמ המישמל םישורדה םירושיכל
תובקעב אב הנפמה .תגיוסמ הראשנ לעי - ללכב הז תא ארקי ימ הזמ ץוחו האלה רבוע בהוא אלש
לכ ךכו ,ביגהל ךרוצ השיגרה לעיש ךכ ידכ דע וב ולבסו וילא וכלה ןרקו לעיש "קימימ" טרסה
,יתניימדש הממ דואמ קוחר היה ןונגסה - קושב יתייה יתארקשכ .תרוקיבה תא השארב הבתכ הלילה
טרס רובעל ןנויסינו התוחאו לעי תורוק תא הראת תרוקיבהמ יצח ,דואמ ישיא ןונגסב הבתכ לעי
רושקש המ לכמ היתויווח תא תרפסמ לעי - רתאה לש וננגס עבקנ ךכו (לשכנ ןויסינה) עצמאב
,םישנא ,הקיסומ ,תוימינפ-תונבות ,תויוברעתה ,תומולח :ללוכ טרסב היפצל (רושק ךכ לכ אל וא)
בוט יכה" לע תורוקיבה ירחא קרו הזה ןונגס תא לכעל ןמז תצק חקל יל .םילותחו םיקוחצ ,םילכאמ
.(רתאה יבכוכ רודמ תמקה) ודגנ אלו ותיא תכלל יתלחתה "ילש רבחה לש הנותחה"ו "שיש

Click to The Its CRITICAL WebSite on tripod

Its CRITICAL
,ילש אבא לש ינחלושה בשחמה דיל לעי לש דיינה בשחמה ,(רדה-תונג) תיבב ילצא ונבשי זא
.(6/98)סייפסרביסה ריוואל Its CRITICAL אב ךכו tripodב ןובשח ונחתפו תשרל ונרבחתה
תא ונרצישכ קוידב ICQב לעי לומ ולעשכ ותוא תוארל םינושארה ויה לאיראו יבצש יל המדנ
לש ולוכסת תא למיסש רובש ןורפע לש הנומת ושארב הססונתהו תילגנאב היה ףדה .רעשה ףד
רקיעב רפוס היהש ,תוסינכה הנומ ףדה תא םתחו ןותחתה קלחב התיה םיטרסה תמישר ,רקבמה
בשחמב לבא רדסב ילש דיינה בשחמה לע התארנ ,תירבעב ןבומכ התייהש ,המצע תרוקיבה .ונתוא
ןרק לש בשחמב אל לבא לעי לש בשחמב הרתפנ היעבהו םימי המכ ורבע .תיליריק וניאר לעי לש
רתאב תירבע תוארל םילוכי םלוכש הווקמ ינא םויה ,(שוטניקמה רזגמו פייקסטנה רזגמ תגיצנ)
.(תיליריק ודמל ,אל םא)

Click to The Its CRITICAL WebSite on tripod

ץראל רבועו תירבעל רבוע רתאה
תפשל רובעל (ןרקו יבצ) םיברה ונארוקל תוביוחמ ונשגרה םיטרס 4 רבכ ונל ויהש ירחא זא בוט
וניצר רשאכ עונלוק תרקבמ לעי ל רתאה םש תא תרבעל ונטלחה ןכלו החיתפה ףדב םג שדוקה
רתאה ארקנ תילגנאבו) םויה דע םש הראשנו הטמל הדרי איה לבא ,עונלוקה ינפל היולת ב ףיסוהל
(ןרק לש רודמב) תילארשיה תונותיעב ונלש ןושארה רוכזאה דובכל .(Yael's movie journal
ירודמב רתאה רכזוה זאמו .(רימאו תליא תובידאב) םוקטקא תרבח לש תרשל רתאה תא ונרבעה
,(םיבשייתמה רודמ יצולח ונייה)טנרטניא ןטפקבו בירעמב םהיניב תונותיעב םיבר טנרטניא
עונלוק תניפ הנתנ םג םש (קפסב לטומ) ל"הצ ילגלו (10/98)'ב תשרל וידרב הניארתה לעי ןכ ומכ
.םלועבו ץראב םיבושחה שופיח יעונמ/םירעש/םיסקדניאה לכב אצמנ רתאה םויכ .חספל תימעפ-דח

Click to go to Yael's movie journal on tripod

םש ונל היה המ זא
םיטרס תורוקב 60 םכותמ ,רתאל ןכות יפד 65 כ ולע (99 ילוי עצמא- םויה דעו) רתאה תמקה זאמ
17 המיא/הלועפ/חתמ ,םיטרס 21 המרד ,םיטרס 26 הידמוקב - תוירוגטק 4 ב (הזנגנ תחא תרוקיב)
4 שי םירמאמה רודמב ,(םיפפוח םיטרס שיש ןבומכ) תורוקב 18 שי קטמניס יטרס תירוגטקבו
םיטרס 4 התאר לעי ,עונלוקב אלו ואדיוב הפצנש טרס לע תחא תרוקיב קר רתאב שי ,םימטייא
רוזחל םעפ ידימ םכל יאדכ זא) םימעפ 10 לעמ ןכדוע רתאה יבכוכ ףד ,רתאל וסנכנ אלש עונלוקב
רבכ המקה תחת אצמנ לעי לע רפסמש ףדה ,(לעי לש החפשמהמ 8) רתא יבכוכ 18 וב שיו (וילא
.(חטב ,ןכ ... םינקתמ וטוטוא) םוקמ םושל םיליבומ אלש םיקניל 4 תוחפל רתאב שיו הנש יצח לעמ


היסנפל אצוי הנומה רתאל תוסינכ 10,000 מ רתוי רחאל
.טרופסה ליבשב ,הזה ףדל םיסנכינה תא קר רופסי וישכעמו

הקיטסיטטסל רוכמ ינאו ןרוא יל םיארוק םולש
לבא BeSeen מ לודג hit counter יתלביק ךכ רחא tripod ב ןטק hit counter יל ונתנ הלחתהב
הקיטסיטטס םע reloads רפוס אלש יתימא הנומ - eXTReMe מ יתגשה תמאב בוטה רמוחה תא
סונייל תא ףידעמ וא ליב לש רבח התא םא ,ךלוה התא ןאלו תאב הפיאמ תרמואש תטרופמ
רשי םדומהמ םוי לכ הז תא קירזמ ינא 98 רבמבונמ זא .םינפדפדה תמחלמב התא דצ הזיאבו
הקיטסיטטסה לכ) .רתאה לש הקיטסיטטסה תא (ןינועמש ימ םע) קולחא ינא םויהו .םידירוה לא
,(99 ילוי עצמא דעו 98 רבמבונ תליחתמ הפוקתל תסחייתמ
: םינפדפדה תמחלימב ליחתנ
הרפוא ,(ןייל-ןוא הקירמא) AOL לש םינפדפד םע םישנא םג ונלא םיסנכנש תורמל זא בוט
.תונושה םהיתואסרג לע פייקסטנל ררולפסקא ןיב ןבומכ איה המחלמה WebTV םע דחא וליפאו
דחא לכ לע פייקסטנ םג יל שיש תורמל) ררולפסקאה לש דצב ינאש תודוהל בייח ינא
טושפ הלא ולעופלו ליבל תדחוימ הבהא ללגב אל ררולפסקאה דעב ינאו ,(ילש םיבשחמהמ
קרו ררולפסקאה לומ עצבמ ינא רתאה תיינב תא ףסונב .בוט רתוי תירבעב ךמות אוהש ללגב
שיש יבצ/ןרקמ העדוה לבקמ זאו חכוש ינאש וא) פייקסטנב הארנ הז ךיא קדוב ףוסה תארקל
הסריגב דחוימב) הילע תמגמב וב שומישהו ררולפסקאה ליבומ המחלמב ןכאו .(פייקסטנב תויעב
.(ישילשה םוקמל 3 הסריג לעמ תגלדמ הלא םימיבש 5

Browsers Stat Browsers Battle
? הקיספה היצמינאה
refresh Refresh וצחיל
Browsers Battle

: הלעפה תוכרעמ
הז וזה הפקשהה תדוקנמו ,תונולחב םישמתשמ רתאה יאבמ 95% ל לעמש העתפה אל וז בוט
חופתה למסש םישלוג םג שישו (Linux ל דדיה) Unix ישמתשמ םה 2% -כש םישרמ וליפא
(Windows NT תחת לכומ Windows 2000).םבשחמ לע ןואגב ססונתמ
: תוצרא
חתנ תוקפסמ םה םג .net ו .com תומויסה ,רתאה ירקבמ בורל רוקמה איה לארשיש רורב
.רתאל ועיגה םהמש םייופצ תוחפה תומוקמה תא םכל תוארהל הצור ינא לבא םירקבמהמ
תירבע םש ארוק ימ גשומ יל ןיא .תידועסה ברע ,אל וא ונימאת ,תדמוע המישרה שארב
םדא תוחפל הז ,תימעפ דח תועט אל וז תוסינכ 50 לבא לארשיב םינרקומה םיטרסב ןיינעתמו
ונל חלשת תא חמשנ תידועסה ברעמ ירותסמה רקבמה התא םא זא) ,רתאל תויבקעב רזוחש דחא
תמישרל היונמ ונל שי םשמ) תפרצ תאצמנ ינשה םוקמב ,(ךמצע לע תצק ונל רפסתו e-mail
ינא םקלח תאש םידוהי וא םילארשי) תירבה תוצראמ דומיל תודסומ הירחאו (רתאה לש הצופתה
תויהל לוכי) הז תירבע רבוד רתאב ושפיח המ רורב קוידב אל תומוקמה ראש יבגל ,(תישיא ריכמ
יעונמ ךרד ןאכל ועיגה םבורש חינהל ריבס ךא ,("העובק" וא תינמז תוחילשב םילארשי םהש
םינמזומ םלוכ ונתניחבמ לבא (רתאה יטרפ תא ןויעב אורקל וחרט אל) תועטב םיימלוע שופיח
.רופגניס וא הקיר הטסוק ,בהנשה ףוחמ םתא םא הנשמ אל
:ךסמ תיצולוזר
םישמתשמה םישנאה תומכ םא ,רתאה יפד םיארנ הב הרוצל הבר תובישח שי וזה הירוגטקל
,לודג רתוי הברה היה ילש הלועפה שפוח זא רתוי הנטק התייה 640x480 תעזעזמה היצולוזרב
(פייקסטנב רקיעב) םהלש ןפדפדה תולובגמ גרוחש ףדמ םעפ ידמ םילבוס ולא םישלוג ינש דצמ
.םינורחאה םישדוחב תוהובגה תויצולוזרה ישמתשמב הילע שיש רשבל חמש ינא .החילסה םמיעו

Domains / Countries Operating Systems
Screen Resolutions

תולאשו תובושת
תא תוארהל תוסנמש תולאש רפסמ תוגצומ ,(הזה רתאה תא תצק ריבסהל הסנמש) "רתאה לע" ףדב
ןמזה עיגה (ךרעב הנש ירחא) וישכעש יתטלחה .רתאב שוכרל רשפאש תובישחה בר עדימה גוס
.ןהילע תונעל
? OS ל הנשה שגית לעי םאה :ש
ישנא ראש םע הכלה אל איה לבא (Operating Systems) הלעפה תוכרעמ סרוקל השגינ לעי ,ןכ :ת
.(טנרטניא תביבסב תונכת תדבעמ) IPL ל (יכונאו רורד ,הליה) המוקה
? תיחרזמ היה אל הליהו ןולא לש הנותחבש ןוכנ הז םאה :ש
לש הנותחב היהת הקיזומ וזיא ןיינעמ) .ללכב תיחרזמ הקיזומ העמשוה אל יחא לש הנותחב ןכא :ת
.(טסוגוא ףוסב ,הליהו בירי

:האבה הנשל תולאש תעכו
? ןיינבה תא שובכנ ךכו ,ונילעמ הרידב רוגל ורבעי ימענו ליג םאה <
? (Y2K BUG ה תונוסא תא וא) םוינלימה תוגיגח תא לעי הלבת הפיא <


ישארה ףדל הרזחב
back to the articles list