9/2000

קנארפ הנאילופ

."קנארפ הנאילופ" הילע בותכ היה - תינוכמב תטלק דחא םוי יתאצמ 20 תב רבכ יתייהשכ
רישה תא יתרכהש ךכל טרפ לבא ,םיבוט םיבשחנ םהש יתעדיו קנארפ הנאילופ לע יתעמש
.םה הפיאמו ,םה המכ ,קנארפ הנאילופ םה ימ יתעדי אל םגו םירחא םיריש יתרכה אל "הויז"
.העידי רסוח לש טלחומ לפרע

ולא םישדוחב .םישדוח רפסמ ךשמב יתיא העסנ ,יתינוכמב העיפוה אלפ חרואבש ,תטלקה
ינאש םיריש שי קנארפ הנאילופלש יתיליג .דאמ הילא יתרשקנו העיסנ לכב התוא יתעמש
הקיסומל ילש הקזחה תורשקהה תורמלו ...הניגנמבו םילימב ,תילגנאבו תירבעב ,תבהוא דאמ
ץמאמ יתישע אל םגו ,םהימ ,יהימ יתעדי אל ןיידע .קנארפ הנאילופ ביבס לפרע ראשנ ןיידע
תבהוא יכה ףוסב ינאש הקיסומה םע תינוכמל הקיסומ תוטלק ילא תועיגמ םימעפל .ררבל
...תעמוש ינא המ תעדוי אל וליפא ינא זאו תוטלקה לע םולכ בותכ אל וליפא םימעפל ,םלועב
.םימעפל - הז תא תבהוא ינא הככו

קנארפ הנאילופ לש ריש ףא יתעמש אל זאמ .המלענ איה ,העיגה תטלקהש םשכ ,דחא םוי
םעפ ידימש תורמל) .םירחאה םירישה לש לפרעתהו ךלהש ןורכז יל ראשנו ,"הויז"ל טרפ
טעמכ ינא ?הזכ והשמ היה ?Magnoalia tree םע והשמ היה (ריכזהל ידכ ימצעל םתוא יתרש
.החוטב
אין לבחור אחרי הציונות על שפת הים

אל ךכ לכו ,ילארשי אל ךכ לכ עמשנש - "תולגה" םשב ריש וידרב עיפוה תועובש המכ ינפל
יל רפסש ,ןרוא םע יתמכסה ,הפי ריש !תירבעב ללכב אוהש תוהזל השק היהש דע ,תירבעב
.קנארפ הנאילופ לש שדחה רישה והזש

.תכלל יתטלחהו תללוצב ועיפוי קנארפ הנאילופש םילשורי ריעה רבכעב יתארק דחא םוי זאו
םג העודיה ,תרמזה) רזע ןב ןורש לומ ,הדימעב ,ימיטניא היה עפומה .יתיא ואב ידעו ןתוד ,יבצ
םינשי םיריש ללכ עפומה .יי'גידהו לפמסמה ןדילקה ןמפליא (קנארפ) םייחו (טוילאכ
םגו ("םיקדוצהו םירוצנה" "הנגהה אבצב לייח" ,"הויז") ,"םיינורטקלא" םישדח םיעוציבב
העפוהה ףוס תארקל .(םמש תא תעדוי ינניאש םירחא דועו "תולגה") שדחה קסידהמ םיריש
.דבלב הרטיג םע יטסוקא עפומל הבשייתהו ,םילופמיסה לכמו ,סב הרטיגהמ הדרפנ ןורש
"ןומזפ"ל העיגה איהשכו ,להקב רבע שחרו רזומ גודגד ןימ יתשגרה רישל הליחתה איהשכ
Escape will" .יתעמש אל םינשש ריש .רתויב ילע םיבוהאה םירישה דחא הז היה - רמס ירוע
.יתוא תשגרמש הרוצב הקיסומל םילימה ןיב בלשמש תומיהדמ םילימ םע ריש ..."always fail
לבא באכ םג םש םיעמוש .קומע םוקממ הרש איה קותמו רישע לוקב .הפי הרש רזע ןב ןורש
.(תפייזמ אל תמאב איה) .תוריהב לכמ רתויו תוימיטפוא הברה םג

אליוט ופראנק

,קנארפ הנאילופ לש דיחיה עפומה תא ןאכ תושעל יתרחבשכ יתקדצ" :הרמא איה םואתפ זאו
םגו ועיפוי דוע םה םא םג לבא (!שגרמ הז םג) ,הדיחיה העפוהה וזש יתעדי אל "!םכל הדות
םלגתה דחא םויש םיהדמהו ןשיה קסידה לע םגו ,שדחה קדיסה לע הצילממ ינא אל םא
.(תעדוי ינניא ןיידע ומש תאו) .םלענ ...ו יתינוכמב תטלק תרוצב

!!! ןכ

ישארה ףדל הרזחב
back to the articles list