2/2002
עונלוקב םינעוצה
הסנוקאיד הנאיד תאמ

רתויו רתוי ועיפוה תונורחאה םינשבש בל יתמש ,םינעוצה אשונ תא תרקוחש תחאכ
ביבס תבבוס תוסחייתהה .םתלילעב םהילא םיסחייתמ וא םינעוצב םיקסועה םיטרס
היווהה תא םיספות ,(םינעוצ-אלה) Gadje-ה ,ונא וב ןפואה לש םייזכרמ םיריצ ינש
.תינעוצה
:םינעוצה םה ימ לע רצק עקר ןלהל ,רתוי בוט בצמה תא ןיבהל ידכ
הפוריאב ועיפוה (Roma ,Rroma ,Gypsies ,Ziganeur ,Tigan ,etc.) םינעוצה
הפש םירבדמ םהו ודוה ןופצב םרוקמש םיארמ םיינשלב םירקחמ .11-ה האמב
לע םג ,תלבוקמ יכה הירואיתה וז) .הקיתע טירקסנאסמ החתפתהש (Romanes)
.(תויפוליח תוירואית םג תולעל תוליחתמ ךא ,Gadje-ה לע םגו םיינעוצה םינוגראה
םה םייטירבה םייאב .הפוריאב רקיעב ךא ,םלועב םוקמ לכב םינעוצ אוצמל ןתינ
.(םיחחפ) Tinkers וא Travellers םיארקנ

,תוחפנ ,תופרוצ ,תורגנ - תוכאלמב וקסעו הירוטסיהה ךרואל םידוונ ויה םינעוצה
,די ףכ ,םיפלק) תולזמ יובינו סקרק ,דוקיר ,הריש ,הניגנ - רודיבב וקסע ןכו ,תוחחפ
וכפה םה ,תינפוגהו תיתוברתה םתונושו םתודוונ לשב .(חלודב ירודכו םיבכוכ ,הפק
םיילכלכהו םייתרבחה תודמעמה תא וספת ,םירז תאנשו דחפ לש רוקמל הרהמ דע
.םידבעל וכפה ףא םש ,הפוריא חרזמב רקיעב ,םימיוסמ םירוזאבו רתויב םיכומנה
םע וביטיה אל הפוריא תומוא ורבעש םיברה םייתרבחהו םייטילופה םייונישה
עימטהל ןויסינב הנייפאתה היסורבו הפוריא חרזמב תיטסינומוקה הפוקתה .םינעוצה
םזינומוקה תליפנ ירחא .םהלש תוברתה תאו םייחה חרוא תא קוחמלו םינעוצה תא
לכב םימישאמ םתוא לזאזעל-םיריעשל וכפה םינעוצהו רדרדתהל ךישמה בצמה
,ןאכמו ,התלע םינעוצה לש םמויקל תועדומה ,תאז םע .רבעמה תפוקת לש תולוועה
.םינעוצה יטרס רפסמב היילעה

םינשה הרשע שמחב םינעוצה אשונב םיקסועה םיירקיע םיאמב ינש ןייצל רשפא
ףילטאג ינוטו (ינעוצ אל ,יבלסוגוי - Emir Kustarika) הצירטסוק רימא .תונורחאה
(Guy Ritchie) י'ציר יאג לש וטרס ,הינטירבב .(ינעוצ יצח ,יאריגלא- Tony Gatlif)
Mike) לאוינ קיימ לש (Into the West) "םוסקה ברעמה לא"ו (Snatch) "'צאנס"
(היזיוולט תורדסו) םינוש םיטרסב הנשמ תויומדכ םיעיפומ םינעוצ ,ןכ ומכ .(Newell
.(ותרובחו פד ינו'ג) "דלוקוש" טרסבש "רהנה ירבכע" תמגודכ
/ תודוונה ביבסו תינעוצה הקיזומה ביבס בבוס םיטרסה לכב םינעוצה רואית
ייח םילהנמ ןיידע םלועב םינעוצה ןיבמ 2%-כ קרש תורמל ,םהלש תולתה-יא
תא ונלש תיטוזקאהו תיטנמורה הסיפתה תשגדומ םיבצמה ינשב .תודוונ
,םוקמ תלבקמ תובילעהש םיטרסב םגו .םהייח תובילע לע הפחמה ,םינעוצה
םייחה לש הסראפל ףא ילואו תישונאה תמאל ,עבטל הברקכ תגצומ איה
.("ןבל לותח ,רוחש לותח")

םישגרמ ,םייפיפי םיטרס ולא ,ותוכזב וליפא ילואו ,הזה ףויזה לכ תורמל ךא
איהו ,תישארה תינקחשה איה הקיזומה ףילטאג ינוט לצא .בלה תא םיאלממו
רועיכהו ,תשבוכ תויומדה לש תוישונאה ,הצירטסוק לצא ;תררחסמו תשבוכ
;םילוכי לכו םיישפוח םה םישלחה י'צירו לאוינ לצא ;רהוז ךולכלה ,הפי אוה
קדצהו ,תמאה תא םיעדוי ונחנא ,םיעשופכ םיגצומ םינעוצהשכ םג ,םלוכבו
.רואל אצוי

,רפס וחקית םינעוצה לע דומלל ידכ ,םוכיסל
.
םינעוצ יטרס וארת ,המשנה ליבשב ךא         


ישארה ףדל הרזחבתשרב ףסונ עדימתצלמומ האירק
Crowe, David. (1996).
A History of the Gypsies of Eastern Europe and Russia. New York : St. Martin's Griffin.

Okely, Judith. (1992).
The Traveller-Gypsies. Cambridge: Cambridge University Press.

Stewart, Michael. (1997).
The Time of Gypsies. Boulder: Westview Press.:םיטרס תמישר
הצירטסוק רימא   
Time of the Gypsies
Black Cat White Cat    (המישרבש קיחצמה)

םירטנמוקוד םיטרס   
ףילטאג ינוט   
Latcho Drom    (ירטנמוקוד)
Vengo    (יתיארש םיפיה םיטרסה דחא)
Gadjo Dilo    (ףרוטמ יד)
Les Princes
Mondo

תונוש