11/2000

רייאמקנווש ןאי
JAN SVANKMAJER

Jan Svankmajer רמוח יתיאר אל ןמזמ יתוא םילאוש םתא םא .םיהדמ ןמא אוה רייאמקנווש ןאי
,םירצק םיטרס ץבקמ היה ולש הריציהמ יתיארש המ לכש איה תמאה .בוט ךכ לכ
אוה .םיצפח ,םישנא ,תובוב לש רוטמינא אוה ןאי .יתוא הנק הזה ץבקמה לבא
ולש םיטרסב .םיינכמו םיממוד ומכ תוארהל םייחל םרוגו ,םיממודל םייח איבמ
,םייוסמ ביטומ לע הרזח ךרד םימעפל ,טאל םיפוצל ותוא הלגמ אוהו ,ןויער שי
.ןוטרסה לע רוא ךפוש (ררמצמ וא) קיחצמ וא עיתפמ ,ףוסה קר םימעפלו

- ןמסייו םע קינקיפ :הנומתה תא ולבקתש ידכ םירצקה םיטרסהמ המכ לש רואית םכל ןתא
לש הנוש גוס" ,םהלשמ תונוצרו םייח םילגמ (םידגב ,םיקחשמ ,םיטילקת) דויצה וב קינקיפ
םזינילטס לש ותומ" ,("םיקנוחה") לוונורק וי לש רישל (טעמכ) ישונא בוכיכב פילק "הבהא
םירושקה םיטרס ,ללכב דעו ןינלמ היסורב םזינומוקה תודלות לע יניצ טרס ,"הימהובב
םירבג ינש ,עבעבמה תבחמהו ,חמקה יופיצ ןיב הבהא םישוע הקושת ירודח םיקייטס :ןוזמל
םביבסמש המ לכ תא לוכאל םיליחתמ םה תוריש םילבקמ םניא םה רשאכו ,הדעסמל םיעיגמ
...דועו
ולאכ ,הלילה תומולח) ולש תומולחב שמתשמ ראיימקנווש ןאיש בותכ קטמניסה תרבוחב
הברה .ויטרסל םתוא סינכמו (רוכזל חילצמ וניא םעפ ףא אוהש ןעוט יאדווב םכממ קלחש
תוביהרמ תונומת רוציל ןתינ היה ,םולח טירסהל רשפא היה םאש יתבשח םייחב םימעפ
ללכב ךיא רורב דימת אל תומולחב שיש המצועהו תומלשה לומ לבא .םיקתרמ םיבצמו
תתל ךיאו ,(תדבוע - תצק דועו םולחה ןמז ךשמלש) המוקעה הקיגולה תא רזחשל רשפא
חילצמ ןאי .וניכותמ עבונש ףסומ ךרעכ הב םייקש ישגרה ןווגה תא תילאוזיוה הניצסל
.תננערמו השדח תוילאוזיוו ,שדח רומוה ,השדח הקיגול םע ,שדח םלוע טרס לכב רוציל
לע םניא ולצא םירבדו ןואג וא ףרוטמ אוה .שממ לגרתהל רשפא יאו .לגרתהל ןמז חקול
.ירמגל בינגה הז יתוא .ןובקרה ךותב שממ םה - ןובקרה ףס

הסילעל ןאי לש הסריג) "הסילע"ב תופצל קטמניסל ונעסנ ינאו יעור המענשכ ינש םויב
עיגהל וכישמה םישנאו ולזא רבכ םיסיטרכה - ידמ רחואמ ונעגהש וניליג ("תואלפה ץראב
...עיגהלו
קרמ יתלכא ינא .(גרברב םג תארקנש) "תירואו המלע" לש היקרמב קרמ לוכאל ונכלה זא
הנופא קרמ לכא רמות ,םיבוהצ םיפלפ קרמ ולכא ביבר + יעור ,המענ ,היאפפ םע תעלד
םע יתזרפה ינאו (חוטש שגמב תפצק) חוניק החקל המענ ףוסב .חולד תצקו חולמ חולמ
לעמ תוגלזמו תופכ לש לייבומ ,םיתורישב ריקה לע ידנק ןו'ג .ימלשורי קושיטראו זרוא
.רקיימנוש לש הסילע לש הצמחהה לע יוציפ םיווהמ ריבס קרמו ,רכוס ישוג ,םידעוסה
.תרזוח הנרקה ושעי קטמניסהש החוטב ינאש םג המ

תפסות
יטרס לש רחא ץבקמ תוארל םתוא יתררג זא םילשוריב ויה ירוה הז ירחא תבש ישיש
.עזעזמו עגיימ ,דבכ רתוי תצק ןושארהמ בוט תוחפ היה ינשה ץבקמה .ריאמקנווש

ישארה ףדל הרזחב
back to the articles listTo a JAN SVANKMAJER WebSite
To a JAN SVANKMAJER WebSite