3/2002

םוכיס ,2001

Whoopi Goldberg
Denzel Washington and Halle Berry
Uma Thurman and Cameron Diaz
Jim Broadbent and Jennifer Connelly
Sandra Bullock and Hugh Grant
Sidney Poitier
Nicole Kidman
Ron Howard
Peter Jackson and Sean Astin
חיטשהמ ,ולוכ תא שממ שממ ןכ ,רקסואה סקט תא יתיאר הנשה
,(סקטה תחנמ) גרבדלוג יפוו לש תעשעשמה הסינכהו (3:00) םודאה
םיניינעמה םימואנהו םיסרפה לכו (ביהרמה) דוקירה עפומ ךרד
,הרצק תצק התיהש) הימודה תקדב ללכב יתנשי אל .םימימשמהו
םא םג ,דרופדר טרבור לש םואנה תא יתדרש ,(בל םשש ימל
,הליגרה יתונרעל יתרזח ,סקטה לש ףוסה תארקלו ,תולק וב יתרקינ
רסוח לש תואלפנה תאו ,תבביימו תקנחנ ירב ילאה תא תוארל ידכ
.םייאקירמאה הימדקאה ירבח לש הנובתה

תבייח ינא ,םייתועמשמה רקסואה יסרפ וקלוח וב אכדמה ןפואל טרפ
םשו הפ יתיאר :ידמל הנהמ התיה סקטב היפצה תיווחש ,תודוהל
ףוקש דב ךרד םיידש הברהו ,תוניינעמ ממהא ...רקסוא תולמש
,לשמל) תועיתפמ תוקורסתל יתפשחנ ,(ורטלפ 'תניווג לש ,לשמל)
,טייל-תוינרתח ויהש גרבדלוג יפוו לש תוחידבהמ יתקחצ ,(זפול רפינ'ג
,דימתלו תחא יתנבהו ,קקולמה םירטסניימל הגיגח אוהש סקט ךותב
והשמ תוהזל תעדוי אלש םינשקשק לש הרובח םה הימדקאה ירבחש
:דיגהל תעדוי אלו ,הלומ שממ דמוע אוהשכ (תועבטה רש ,לשמל) בוט
תא חצנמש יאקיטמתמ לש ,קיטסלפ תועמד דע שגרמה בולישל "!אל"
יתמנפה זא .החפשמה יכרע לע הרימש ךות ,הינרפוזיכסה תלחמ
ןיאו ,ףתושמב טעמ דאמ הארנה לככ שי הימדקאה ירבחלו יל :יתנבהו
תא יתיאר רבכש םג המ) םתעד תא תוניצרב חקא ינאש תיתימא הביס
איבהל חילצי והשמ וא והשימש יוכיס הברה ןיאו "הנובתה תואלפנ"
.(וב תפסונ היפצל יתוא

קר דדומתהש ,לשמל "קרש" .ער ושע הימדקאה ירבח לכהב אל ,לבא
!דדיה :יתארק ינאו ,רקסואב הכז ,"ןורטוינ ימי'ג"ו "מ"עב תוצלפמ" לומ
הריחב היה "מ"עב תוצלפמ" ךותמ ןמוינ ידנר לש רישה לע סרפה םג
ןרקוהש) For the birds רצקה ריוצמה טרסה םג .דאמ היוארו הבוט
םוליצה לע סרפ .הכז יתחמשלו דומח טרס אוה (מ"עב תוצלפמ ינפל
."'גור ןלומל" תושובלת בוציע םג ומכ ,תינויגה הטלחה וז תועבטה רשל
טירסת ,"הנובתה תואלפנ" לש דבועמה טירסתל סרפ תתל ,לבא
עיבטהל חילצהו ,שאנ ןו'ג לש וייחב םיניינעמה םיקלחה תא םילעהש
,ןויזב .ןויזבמ תוחפ אל הז ,דחוימב םייאשילק םיגולאידב הפוצה תא
םא םגש ,"תועבטה רש" לש טירסתה בצינ ולומש המכו המכ תחא לעו
ותוא ךופהל ,תויושחרתה אלמו ךורא רפס תחקל חילצה ,םלשומ וניא
המו טימשהל המ) תושק תוריחב עוציב ךות םרוזו ביהרמ טרסל
טירסתה לע סרפב הכז אל "וטנממ"ש ךכ לע םג יתרעטצה .(ריאשהל
אלש ,"קראפ דרופסוג" הכז ומוקמב ,(!ול עיגמ ךכ לכ ירה) ירוקמה
לש םוכחיתה לע הלעתמ אוהש ןימאהל השקתמ ינא ךא יתיאר
'זב אלו םודא שובלל ילנוק רפינ'גל הצילממ יתייה הזמ ץוח ."וטנממ"
םיסקמ ,דבל אטבמה יכ .רפסתהלו חלגתהל ואורק לסארלו ,יוהד
"חפטמ" אוהש דוונה הארמ לע רבגתהל חילצמ וניא ,היהיש לככ
...ומצעל

עיבצהל תורשפאה תא רתאה ישלוג ינפב ונחתפ ינאו ןרוא הנשה
םיעיבצמה תוריחב תא תוושהל ןמזה והז ,תעכ .דחוימ רקסוא רקסב
.עיבצהש ימ לכל בל ברקמ םידומ ונחנאו ...הימדקאה ירבח תוריחבל

"תועבטה רש"ל רתויב בוטה טרסה סרפ תא תתל ורחב רתאה ישלוג
סרפב ,(47%) ןוסק'גל יומיבה סרפ תא וקינעה המאתהבו ,(35%)
התכז תינקחשה סרפבו ,(30%) ואורק לסאר תא וכיז םישלוגה ןקחשה
ביבחה ףלדנג אוה אלה ,ןלק'קמ ןאיא רס !דדיה (49%) ןמדיק לוקינ
םג התכז "ילנוק רפינ'ג"ו ,(58%) הנשמ ןקחשכ לודג ברב הכז ,בוטהו
הכז ,"קרש" .(34%) תפדעומה הנשמה תינקחשכ ונלש ןטקה רתאב
תוצלפמ תא ריאשמ אוהשכ היצמינאה טרס לע סרפב םישלוגה ידי לע
טירסתה לע סרפב הכז וטנממו ,(68%)רוחאמ קחרה ימי'ג תאו
הבשח ,דחוימב חבושמ םעט שי רתאב םישלוגל ,ןכ ןכ .(59%) ירוקמה
קודבלו ,תוקיטסיטטס תושעל ,םיזוחא קודבל הצורש ימו .החמישב לעי
.ןמזומ םג ןמזומ ,יתרכזה אלש תופסונ תוירוגטק

יבכוכ לש (םירעוכמהו) םיערה ,םיבוטה ...ירמגל הנוש והשמל ,תעכו
ובתכ םלוכ ןרקו ןנרא ,הלה ,דדוע ,ליג ,ןתוד ,יבצ !2001 תנשל רתאה
םיטרסה ךותמ ואנשו ובהא םהש םיטרסה לע םילימ המכ (יתשקבל)
התיה ילשו ןרוא לש הנווכהו תויה .2001 תנשב לארשיב ונרקוהש
םינופלטב םיבכוכה תא יתצחלה ,2001 ףוס ינפל רמאמ םסרפל
לע םתחילס תא שקבל ןמזה הז וישכעו ,וזרדזהו ונענ םהו ,םיליימיאו
.תופתתשהה לע םכלוכל הדותו החילס :ברה בוכיעה

אורקל ידכ תונומתה לע וצחל
צבי הילה דרור ארנן דותן
אורן עודד גיל קרן

:םייתועמשמ םיטרס העברא ויה 2001 תנשב יתניחבמ ,םוכיסה םוכיסלו
,יתוא קיחצה דחא ."תועבטה רש"ו "םולחל םאיווקר" ,"וטנממ" ,"קרש"
יעיברה תוכזבו ,(בלה חתפמב) יב טבח ישילש ,בושחל יל םרג ינש
הזמ ץוח ."תועבטה רש" לש ישילשה רפסה עצמאב וישכע תאצמנ ינא
..."אפאפ הנול" ומכ דאמ םהמ יתינהנש םיבר םיטרס דוע ויה
,עונלוקהמ האנהב האלמ 2002 תנשו ,חמש חספ גח םכלוכל תלחאמ ינא
...בוט ףוס םע טרס ומכ ויהי םייחהש תיתימא הווקתב

ישארה ףדל הרזח