ןמלב-ןוסקא ןותילות


Tooliton
,ןויצ תרשבמב הכרדמה לע יתדלוה םויב ותוא אצמ יבצ
.תרחואמ הליל תעשב יתיבל ותוא ףוסאל דובכה תא יל ןתנו
תחאה וניעו ךלכולמ ,ךרעל םימי 10 ןבכ ,ןטנטק היה אוה
הלחתהב ,ותוא יתלכאה ,ותוא יתיקינ תיבב .תקלדב הסוכמ
.רנירטוה רמאמכ ,רכוסו הציב האמח בלחב ךכ רחא ,קלימיסב

,ונובער תא עיבשהל ,שולש ףאו םיימעפ ,הלילב וילא יתמק
תביסמל .םחה קובקבב םימח םימ ול ףילחהלו ,ותודידב
:ומש תא לבקל ידכ ,זגראב הנופצ עסנ אוה יתדלוה םוי
- "לטכפש" ןהניב ולספנ תורחא תובר תועצה) .ןמלב-ןוסקא
ינא (ולש תוינמולגמה לשב "ןקריש"ו ובש תוירזכאה לשב
,ךכ לכ ןטק היה אוה יכ "ןותילות" ול אורקל קר יתלוכי
.ןמלב וא ןוסקא ומכ םידמולמו םייניצר תומש תאשל לכי אלו

פוריס ול ןתנש ,רנירטול ותוא יתחקל לשלשל קיספה אלשכ
לוכאל ךיא ןיבה אל אוה .רשבל רובעל ץילמהו םיעלות דגנ
.קובקבמ ץרמב ותוא קינהל יתכשמה זא ,תחלצמ וא דיהמ
טעמכ ישימח םויבו ,ןובאת תוחפ ול היה רבכ יעיבר םויב
ימצעל יתרמא ,"רקבב ישיש םויב" .ללכ לוכאל הצר אל
."רנירטול ותוא חקא"

,הכורא הניש לש הליל ירחא יתררועתה ישיש םויבו
,לותחל יתשגנו ןוזמה ןוקובקב תא תחקל יתרהמ
אוה ךא ותוא יתפטל .רקו השקונ בכש אוה דבל תחתמ
.רצחב ותוא רובקל יל הרזע ימא םיירהצב .ירמגל תמ היה
.דאמ הבוצע יתייה ינאו ,קירו טקש היה תיבה ךכ רחא

!ךכ לכ בוט לותח היה אוהו ,ותוא ריכהל יתלחתה רבכ
,תספרימב הדדמ ,ךלכולמו ןטק ותוא רוכזא םלועל
תונטקה ויתופכשכ קובקבהמ קנויו ,ילותח ןחב ללימ
.יידי תא תואצומו ריואב תוששגמ

Tooliton

ילות ייב