7/2001

סיטנלטא

רמתיא .סיטנלטא תא תוארל םיכלוה ינאו רמתיא ןרוא ןרק .הפיח ,ברעב ישיש םוי
סיטנלטאל םיכלוה ונחנאש עמש אוהשכ .יצחו 8 ןב אוה ,(ןרק לשו) ילש ןייחאה אוה
.ונכלה זא .אב אוה םגש ונל עידוה אוהו ץוצינ ויניעב קלדנ
ATLANTIS Milo James Thatch (Michael J. Fox)
טרסה .הדובאה סיטנלטאה תשבי לע רפסמ ,ינסיד לש ןורחאה טרסה ,סיטנלטא
לכוי אוהו תונמדזהה עיגתש הכחמ םינש רבכש ןרקס ריעצ ,וליימ .1912-ב שחרתמ
קיתו רבח רשאכ תונמזהה תא אצומ ,הדגאמ רתוי הניה סיטנלטאש םלוכל חיכוהל
רקחש ,בסה .סיטנלטא תשבי תא תולגל ידכ תחלשמ וליימ רובע ןגראמ ויבס לש
,םיטנלטאה תפשב קיתע רפס וליימל שירוה סיטנלטא תואלפנ תא וייח ךשמב
תויחנהה ןהמ אוצמלו םיקיתעה םיבתכה תא חנעפל חילצמ וליימ ,ןנוחמ ןשלבכו
.סיטנלטא לא עיגהל ידכ
The Crew The Submarine
.סיטנלטאב םילושכמ רפסמב ונלקתנ ונחנא םג ,טרסב םיישק ויה וליימל קר אל
םעפה ,('וכו םידמגל תואסכ) יתרבד רבכ ברוח עונוק לש תומלואב תוחונה רסוח לע
.םהיתומצע דשל דע טרסה יאב תא ואיפקהש חור יבשמ - ןגזמה ינתיאב םג ונלקתנ
רוקהה י"ע ןסוח הארנכש ןרואלמ ץוח) ונלוכל איבהל הכלה ןרק הקספהה עיגהשכ
לש הינשה תיצחמה תא .הלש תינוכמב הרקמב ויהש םידגב לש ףסוא (ימלשוריה
,ןרק לש םייסנכמב הסכתמ ינא :םינעוצ לש הרובח ומכ םיארנ ונאשכ וניליב טרסה
תיסקס תנתוכ ריכזהש והשמ ןימב הסכתמ ןרקו ,תונוש תוצלוח המכ שבול רמתיא
.דחוימב
תורמלו ,שבוגמ וניא טרסה לש רופיסה .דחוימב ביהלמ טרס וניא "סיטנלטא" טרסה
תויומדה תא םיווחש ךכמ עבונ הז ילוא .הרוק והשמש השגרה ןיא הברה וב הרוקש
שוגירל יל םרג אל טרסה .טרסה רוביגל הבריק תשוחת םיחתפמ אלו ,תינוציח הרוצב
טרסה לבא רשוע תונתונש תונושמו תונוש תויומד לש ףסוא שי םנמא .גוס םושמ
םילגרתמש ירחא ."ןשקא" טעמ אל הז טרסב שי ןכש המ .עגונ וא קיחצמ שממ אל
.רייוצמ ןשקא םואתפ תוארל רזומ הז םימלוצמ םיטרסב ןשקא הברה ךכ לכ תוארל
םיקזח םיעבצ רמולכ ,יטסינויסרפמיא ןוויכל (תצק) הטונו תינועבצ טרסב היצמינאה
הז יניעב םגו ,הז תא הבהא ןרק .תואיצמל רשק לע םירמוש דימת אלש םיבולישב
ינא .ילע אונש היה םישנאה לש היצמינאה לש יללכה ןונגסה לבא ,ער אל היה
ץראב הסילע"בו "יבמבב" ,םייסאלקה היטרסב ינסיד לש היצמינאה תא תבהוא
םיטרסב םויכ טלושש ןונגסה תא .הל תארוק ינא "הלוגע היצמינא" ,"תואלפה
.בוהאל החילצמ אל טושפ ינא םירייוצמה
ףוס ףוסו םטמוטמ אל ,טלחהב ריבס טרס וניה סיטנלטא םהיוולמלו םידליל טרסכ
תיזכרמה היעבה לבא .םירחאה ינסיד יטרס לכמ תרכומה תישטיקה הרישה תא ןיא
,(סיטנלטא ירחא עובש) קרש תא לומתא וניארש ירחאו ,ביהלמ אל טרס הזש איה
...רחא רופיס רבכ הז ,הז תמועל קרש .הנהמ אלו בולע רתוי קר הארנ סיטנלטא

תכלל אל

2.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא ןרק רמתיא
3.5 3 4

ישארה ףדל הרזחב
Where is this movie palying ?
לאתר הישראלי של אטלנטיס
סיטנלטא לש ילארשיה רתאל


To ATLANTIS Official WebSite
To ATLANTIS Official WebSite