BATTLEFILD EARTH

:וקסיסנרפ-ןסבש ןנראמ העדוה יתלבק טנרטניאל תרבוחמ ידועב דחא םוי
(בשחמה לע תירבע ול ןיא יכ ישפוח םוגרתב)
רתויב םיעורגה םיטרסה דחא" ,בתכ אוה ,"Battlefield Earth תא יתיאר"
"(דאמ בוט טרס) Final Destination תא םגו ,ימימ יתיארש
יתעבה לארשיבו ב"הראב םיטרסה תאיצי דעומב םינמזה ירעפל תעדומ
...לארשיל ולא םיטרס לש העגהה דעומ יבגל תינקפסו תסמונמ ההימת
("LICTOL") לוטקל ישפוח שיגרהל הלוכי ינאש רמאו יתוא עיגרה ןנרא
.לארשיל והשיתמ עיגי חוטבש ,Battlefield Earth תא
.שוחנ שואיב יתרמא "ותוא תוארל הצור אל ינא עורג הזכ אוה םא לבא"
,"ילע הער תרוקב טרסל תתל הלוכי תא" ,ןנרא רמא ,"רדסב הז"
.תובידנב ןנרא עיצה (A-LAY)
רמאמ תא יל חלשי ןנראש ךכל הכורא התיה אל ךרדה האלהו םשמ
יתלוכי בטימכ םגרותו ,תילגנאב בתכנ רמאמה .טרסל ולש תרוקבה
םירבדה חורמ קלח םא ןנראמ החילס שקבאו ,לק אל הז) תירבעל
...הינרופילקב וניבתכמ רשיה זא .(ירבעה סקטניסה ךותב הדבא
Hernan
Hernan
Battlefild earth - The Film
Battlefild earth


Aliens Domination


Cave Man


The Flight Flowers in action


John Travolta as 
Terl, Psychlo Chief of Security


Barry Pepper as 
Jonnie Goodboy Tyler

ץרא ברק הדש
ןמלג ןנרא תאמ תרוקיב

.יתוא הרצע אל םעפ ףא תועורג תורוקב לבק טרסש הדבועה
ןכומ ינא םאו ,קיפסמ ךומנ ילש תויפיצה ףר תא עבוק ינא םא
ולש םיטקפאה קרש ההובג ביצקת לעב ידווילוה טרסב תופצל
הברמל .ידמל הנהנ ללכ ךרדב ינא ,ותוא קיזחהל םיחילצמ
.הרק אל הז "ץרא ברק הדש"ב ,רעצה

וניה וקסיסנרפ-ןס לש Japan Town-ב ,יקובקה ןורטאיתב רוקיב
תוכיאו ,לודג ךסמ ,םיטקש םישנא :המיענ היווח ללכ ךרדב
זא .ידווילוה טרסמ תונהל ידכ ךירצש המ לכ - הלועמ דנואס
שוחל םיבהוא אל םישנאש ךכמ ליחתנ ,בוט ?שבתשה המ
לש ץחומה ברה .טרסב םיפוצ םהש ןמזב אל דחוימב ,הכובמ
וא ,עבש ןב דלי ידי לע ובתכנ וליאכ וארנ םיגולאידה
."לודגה תואשילקה רפס"מ COPY PASTE תטישב וקתעוהש

דגנכ םידרומ םדאה ינב ,והשמו 3000 תנשב שחרתמ טרסה
.םייעבטה היבאשמ תא לצנל ידכ ץראה תא ושבכש םירזייח
םיבאשמ ונל ויהי הנש 1000 דועבש ןימאמ והשימש וליאכ)
ובשנש ולאכ :םיינשל םיקלחתמ טרסב םדאה ינב (...םייעבט
,םיישפוח ורתונש ולאכו ,םידבעכ םישמשמו ,םירזייחה ידי לע
לש םתמרל ורזח טרסב םדאה ינב .תורעמב וא תורעיב םירתתסמו
הז "שא"ו ,םילכב שמשתהל םיעדוי םניא םה ,תורעמה ישנא
...ןיבהל םילוכי םהש יקטייה יכה רבדה

ולאה םיפוק-םישנאהש טילחהל יאטירסתהמ ענומ אל תאז לכ
םילגוסמ םירזייחהש תורמל תאזו ,םירזייחב םחלהל וחילצי
םיכחוגמה םיבצמה .תוקד רפסמ ךות ץראה תואבצ לכ תא תודאל
רפסמ "םיאצומ" םדאה ינב ,םהמ דחאב .רופסמ םיבר טרסב
הז ןיא .םינייטצמ סייט יחרפל םיכפוה עובש ךותו םיסוטמ
םלועמ םדאה ינבש וא ,הנש 500 ךשמב ודמע םיסוטמהש הנשמ
דומלל םימי (!) העבש םהל חקול הז ,םיינפוא לע ובכר אל
,לעופ הסיט רוטלומיס דמוע םתושרלש ןבומכ) .םתוא סיטהל
הכישממש למשח תרבחל הדותו ,המצע ינפב העיתפמ הדבוע
םייפוקה םדאה ינב ךכו .(3000 -ה תונשב םג היתוריש תא קפסל
םימכחותמ Side winder יליט םיליעפמו ,ללח תוניפס ירחא םיפדור
םיחיבשמ קר ,םודא ןיי ומכ ,םיליט ירה יכ ,הרטמב םיעגופ ףאש
...הנש 500 ךשמב דומעל םהל םינתונ רשאכ

זא "ער" קחשל ךירצ אוה .דחוימב ער קחשמ ןיגפמ הטלוברט ןו'ג
ךשמב םייניש חצחצמ אלו ,(crap) הפה תא לבנמ ןמזה לכ אוה
םדא ינב ומכ םיגהנתמו ,םיממעשמ םירזייחה .םינש תורשע המכ
.המרופטלפ ילענ לע בבותסהל םיבהואש ,םיקירבמ דחוימב אל

יצרפ םעפ אל ועמשנ םיכיבמה םיגולאידהו םיגולונומה ךלהמב
םיחילצמ םמצעב םינקירמאה םא ,יל ונימאה .םלואב קוחצ
.דחוימב ישפיט טרסהש ןמיס ,הזה ישפיטה טרסב ךוחיגה תא אוצמל

.ומורפב תופצלמ םג ענמהל תוסנל ץלמומו ,ואדיוב רוכשל אל ,תכלל אל

תכלל אל

1 star

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo Battlefield Earth Official WebSite
To Battlefield Earth Official WebSite
L. Ron Hubbar's 
monumental science fiction epic Battlefild Earth
Author L. Ron Hubbard is the founder of the controversial Church of Scientology,
to which John Travolta and Kelly Preston belong.