1/00

יטויב ןקירמא

Twilight

Lester and Carolyn Burnham

CheerLeaders

Ricky

Muscles

Love

Smile!

Angela and Jane

Live the image

Exposure

Beautiful and ordinary
תונומת יניע דגנל תועיפומ "יטויב ןקירמא" תא וניארש זאמ
רקיעב ,שארב יל תולייטמ תובשחמ ינימ לכו ,טרסה ךותמ
.תורעל הניש ןיבש "םימודמידה תועש"ב

השא, ןיילורקל יושנ ,ריכש דבוע ,40 ןבכ רבג וניה רטסל
תקחרתמש 16-ה תב ינ'גל באו ,ול הרז הכפה םינשה ךשמבש
ילב ,תוקושת וא תונוצר ילב .וייח תא ןשי רטסל .ונממ
דחא םוי .סופספ לש המומע השוחת םע קר ןיינע וא הבריק
תא תוארל םיעסונ ןיילורקו רטסל "הבוט תורוה" לש טקאכ
תא אצומ רטסל עורא ותואב ,cheer leader כ העיפומ ינ'ג
.ינ'ג לש הליג תב הרבח ,הלגנאל הזע הקושתב ךשמנ ומצע
...םייחל ותוא תררועמו ותוא תעזעזמ הקושתה תמצוע
המא ןיב ךוותב היוצמ ינ'ג רשאכ ,םיכישממ תיבב םיבירה
השלוח ןיגפמש ךיבמה היבאו תיזויציבמאהו תינטלתשה
םישדח םינכש םירבוע ךכל ליבקמב .הלגנא יפלכ הרורב
יקיר ,ןבה .םנבו ותשא סומידב לנולוק ,םתיב דיל רוגל
ואדיוה תמלצמ ךרד הייחבו הב ןנובתמו ינ'גב בהאתמ
.ולש תיתיבה

Desire

רטסל יהשלכ המשגה תארקל עסמ תלהנמ תויומדהמ תחא לכ
תלהנמ ןיילורק דועב ,וייח חרואב םייטמרד םייוניש ךרוע
םדא אצומ יקירו ,תונכו הבהא תאצומ ינ'ג ,םיבהא תישרפ
תומד ןיא ךא .םלועב האור אוהש יפויה לכ תא ותיא קולחל
םיניבמו התוא םילגמ ונחנאש ילבמ וא יוניש ילב תראשנש
.שדחמ התוא

תויומד םיייחל איבמש (לב ןלא) ןיוצמ טירסת שי טרסל
אלפנה קחשמהו (סדנמ םס) יומיבה .תוניינעמו תונימא
הברהמ .יוטיב ידיל אובל טירסתה לש תויוקדל םירשפאמ
ונל םרוג אוהש םושמ ילוא ,אילפהל ןידע טרס והז תוניחב
אל ,טרסב תויומדה םע דחי םירבדה תא שיגרהלו בושחל
(?יומיב) קחשמה .רתי תויטמרד ילבו ,ןהירחא וא ןהינפל
תועבה תא שרפלו ,אלמ ןומא וב תתל ןתינש ךכ ידכ דע בוט
ונחנאש ומכ שממ ,םינקחשה לש ףוגה תפשו ,ןוטה ,םינפה
םיצור ונאו םדו רשב םישנא םישגופ ונחנאשכ םייחב םישוע
.םישיגרמ וא םיבשוח םה המ תעדל

Gentle eyes

לש תוניינעמ תוינומרה גיצמו ,םייניעל םג ןידע טרסה
םוחתל ץוחמ םג תומייק תונוש תוירטמיס) .םיעבצו הירטמיס
שיו ,םכחו קיודמ וניה טרסה לש יתוזחה בוציעה .(ילאוזיוה
אוהש תורמל ךא .טרסה לש הריוואה תריציב בושח קלח ול
בל םישל בייח וניא הפוצה רמולכ ,ינעבות וניא אוה ,דפקומ
םיסקמ הזיא ולכתסת" :קעוצ אל טרסה) עגר לכב וילא
ללכמ דרפנ יתלב קלחכ םש אצמנ טושפ אוה ("!ינא םכוחמו
התוא יתעמשש םיקלח ויה ,הקיסומה יבגל רבד ותוא .היווחה
תבייח יתייה אל לבא "יפוי הזיא" :יתבשחו הל יתבשקה
התיה איהש תעדוי ינאש תורמל טרסה ךרוא לכל הל בישקהל
.הבוט התיה איהו ,םש

?"יטויב ןקירמא"ה איה המ וא ימ
איה תיסקסה תינידנולבה הלגנא וליאכ הארנ הליחתב
תיקש אקוד ילואו, תמנפומה ינ'ג יהוז ילוא ךא ,תדמעומה
הלו ,הכורא העש םילעה ןיב תדקרמ םלצ יקירש ןוליינה
..."םלועב הפי יכה רבדה" ארק

תכלל

4.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא יבצ
44.5

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo AMERICAN BEAUTY Official WebSite
טרסה לש ימשרה רתאל
טרסה תא םיאורש ירחא היפצל ץלמומ


To AMERICAN BEAUTY UnOfficial website
To AMERICAN BEAUTY UnOfficial WebSite
יל ובתכ ןירמ איגו (? Maskit) תיכשמ ןנור
"יטויב ןקירמאה איה המ וא ימ" הלאשל הבושתב
תישיא תונשרפל תוחותפה תויועמשמל טרפש
ונא ותואש דרו לש גוס וניה american beauty
...טרסה ךרואל הברה םיאור