1/2002

ביואה יווק ירוחאמ

Owen Wilson as 
Lt. Chris Burnett

WAR By hollywood
תינהנ ימצע תא יתאצמ יכ זיגרמ .רתויב זיגרמ טרס היה "ביואה יווק ירוחאמ"
קיפמה רובעש תניימדמ ינא .ידווילוה יאקירמא המחלמ טרס ותויה ףא לע ונממ
טרס תריציל האלפנ תונמדזהמ רתוי אל התיה היבלסוגויב המחלמה טרסה לש
והשמ .תכשמתמו תירזכא המחלמ תארשהב ןטק תופוק רבוש .ףסונ המחלמ
םזינומוקה תא תויחהל םיסנמש םיטרס .המיענ אל השגרה יל השוע וזה הבשחמב
רבכ ץרפמה תמחלמ ,ונימיב םייטתפ םניה הרקה המחלמה לש תורורג םיווהמו
המ זא ,רבמטפס זאמ ריכזהלמ סה םניה םיטסירורט לע םיטרסו ,ידימ הקוחר
?ראשנ

,תורישי םיברועמ ויה אל םנמא םיאקירמאה ,םיברסהו םינסובה ןיב המחלמב
ילש רסומה !ףוא .טרס תושעל רשפא הזמ םג ,אלימ ונ ,שיש המ הז םא לבא
םלואב ,םניחב ונל ןרקוהש טרס ,ער אל עוציבו הריבס הלילע םע טרסב שגנתה
דועל רבעמ והשמ םכל םורתל ידכש יתטלחה זא .הבוט דנואס תכרעמ םע ,לודג
(!רצק) רועיש .וזה המחלמה לע דומלל וישכע םיכלוה ונחנא ,טרס לע תרוקב
עדא ינא ,םיבוט םירבד המכ םג טרסה לע דיגא םא ,ךכו .ונינמז תב הירוטסיהב
.םיבוט ןשקא יטרס תרציימ איה םא םג ,ארונ רבד איה המחלמש םירכוז םתאש

הנאיד .םיימואלניב םיסחיו הירוטסיהל םיחמומ גוז םע דחי וניאר טרסה תא
היגולופורתנאב ינש ראות הכישממו היגולופורתנאו ל"בחיב ןושאר ראות המייסש
ראות ךישממ ,הירוטסיהו ל"בחיב ןושאר ראות םייסש דדועו םייפוריא םידומילו
הריקסב יל רוזעל הנאידמ יתשקב ,ןכבו ?םישרמ ארונ עמשנ ןוכנ .ל"בחיב ינש
.ליחתמ רועישה ,השקבב טקש זא ...השקבל התנענ איהו ,המחלמה לש
Brief history review 
by Diana Diaconesa
F/A 18
Gene Hackman 
as Adm. Reigart
Owen Wilson as 
Lt. Chris Burnett
Vladimir Mashkov 
as The Tracker
Behind Enemy Lines
זילע סופיט םלגמ ןוסליו .ב"הרא אבצב טוונ אוה (ןונ יאחנש ,רדנלוז) ןוסליו ןווא
יפוח דיל תטיישמה ,םיסוטמה תאשונ לע ונמז תא זבזבמ אוהש שיגרמש ,ןדרמו
...וה .המחלמב יתימא קלח תחקל ילבמ ,תוגונעת תניפס התיה וליאכ היבלסוגי
רבכ יתמ ,תימויה רויסה תסיט תא ךרוע אוה רשאכ סייטה לאוש םחלנ רבכ יתמ
רבכ יתמ ,הלילה תרמשמב םמעושמה קידמרפה ובילב ההות הנואת דוע היהת
םמעושמ ןווא זא .ילוכו ילוכו ...סרכה לדוגמ יאבכה ההות הפירש תובכל ארקנ
לע (ןמקה ןי'ג) לרימדאל עידומ ןכלו ,אבצב ומצע תא שמממ וניאש שיגרמו
רויסל ולש סייטה תאו טוונה תא ץבשל טילחמו זגרתמ לרימדאה .שורפל ותנווכ
,ףשוח אל טרסה םשש רבד םוש םכל הלגא ינאש יל הארנ אל .דלומה גח ברעב
"בייואה יווקל רבעמ" .הל ופיצש יפכ קוידב תמייתסמ אל וזה הסיטהש רמוא םא
ךלהמב רשאכ ,ץוליחה תדוקנ לא עיגהל ןויסנב וייח לע סנש םדא לע טרס וניה
בל לעבכ הלגתמש) ףועזה לרימדאה םגו תויה ,הנתשמ "ץוליחה תדוקנ" טרסה
חטש יאנת םע דדומתמ ןוסליו .רוזיאב וטאנ ידקפמ לש תוארוהל ףופכ (יהבאו ךר
חיר םע הנושאר השיגפו ,םיימוקמ םע שגפמ ,תיברס היצילמ לש ףדרמ ,םישק
.תוומה

ןונגסב תואשילקמ ,םירחאו ולאכ םיישפיט םיגולאידמ םימלעתמ םא יללכ ןפואב
םייטתפ םיעטק ינימ לכמו !"לזאזעל ,חטשב דליה תא ריאשמ אל ינא" לש
("to speak freely ,sir" תושר שקבמש ןיצקה) תיאבצה היכרריהה תא םימיגדמש
ךירצש תרכזנ ינא ,תבשוח ינאש לככש איה תמאה .ןשקא טרסכ הנהמ יד טרסה
תא שי ,יפיטואירטסה ערה תא שי :תונהל ידכ טרסב םירבד הברה דועמ םלעתהל
םיבר םיעטק שי יללכ ןפואבו ,האלהו ונממ תונימאהש ,ןיטולחל םזגומה ףוסה
,הזה טרסב המ םושמ לבא .יטוידיא ללממ תומלעתה ינונגנמ ליעפהל ךירצ םהב
ילב תונהל יל רשפאש המ ,תומלעתהה ינונגנמב שמתתשהל לק דאמ יל היה
תינהנ ינאש הדבועה אקוד התיה תונהל יל עירפהש המ השעמל .ידמ רתוי בושחל
.ידמ רתוי בושחל ילב טרסהמ

רבעמ" לא עלקנש םדא לש היצאוטיסב והשמ שיש ךכ לע יתבשח טרסה ירחא
,ףדרנ ,ודבל םדא :ןיינעמ יגולוכיספ בצמ והז ,קזח דאמ אוהש "בייואה יווקל
,קמועל ךלוה וניא "בייואה יווקל רבעמ" ,םלוא .תנייוע המצע "המדאה" וליפאשכ
םיבייח אל .בוט ןשקא לש יצחו העש קפסמ טושפ אוה ,ןכ תושעל רמייתמ וניאו
הרקמב ,עונלוק לש טלובה ןורתיה לבא ,הזה טרסה תא תוארל ידכ עונלוקל ץורל
לכ םיעמוש (ביואה אוה ידדצמו ירוחאמ ,ינפלמ) הבש דנואס תכרעמב אוה ,הזה
.המחלמל םיבר םישער ,ןכא ...סוטמו ,קוסמ ,ליט ,ןומיר ,שקומ ,הירי ,ץוציפ

רשפא

3 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא דדוע הנאיד
3.5 4 4

ישארה ףדל הרזחב
Where is this movie palying ?




To BEHIND ENEMY LINES Official WebSite
To BEHIND ENEMY LINES Official WebSite




:טרסב םזינורכאנא לע
."שדחמ ליחהתל" טרסל סחייתמ טרסה רוביג הב החידב ונתוא הקיחצה טרסה תליחתב
.השענ "שדחמ ליחתהל" טרסהש ינפל םינש רפסמ ,1995 -ב שחרתמ "ביואה יווקל רבעמ" ךא