8/98 THE BIG LEBOWSKI the AVENGERS

םימקונה
דגנ
יקסבובל גיב

!םיארוקל הרהזא
,ןיפוליחל "םימקונה" לעו "יקסבובל גיב" לע תבתוכ ינא הז עטקב
טרסה לש תגנעמה ותוכיא" ומכ םיטפשמ יאצח םע תוריהזב וגהנ ןכל
.'וכו ,"המודאה תילוכשאה תדילג לש המעטל המודה אלפומ םעט ונב הריאשמ
?O.K

.הנשי אל ינאשכ יל המדנ הככ תוחפל ,הלילב םינשי םישנאה בר ,הליל
,הניש ידודנמ לובסי אל םלועלש DUDE אוה ,לשמל יקסבוביל ף'ג
וניפצש ירחא דחא ברע ,"יקסבובל גיב"ל ונכלה .ול הרקי אל טושפ הז
טרסל םיכלוה ינאו ןרואש תופיצרב םיימוי ."םימקונה"ב (התעב יזוחא)
ותואב דועו ,(רתאב עיפוהל ידכ קר םיאבש םישנאה לכ ילב ,רמולכ) דבל
,רוקיס הווש ערואמ טלחהב הזו הפיחב עונלוק
.(ןבומכ ,םיטרסה יבגל).תושק תוצלמהו תומח תורהזא יל שיש םושמ דחוימב

The Dude
(יקסבוביל ף'ג אוה),"DUDE"ה יפלכ הבר הכרעה יל שיש םתשגרה רבכ חטב זא בוט
ןיא יכ תירבעב וישכעמ) "דוד"ה ןכאו ,("HIS DUDENESS" םג ול אורקל ולכותו)
רתוי דרטומ אל ,חמש ברל :יבבלכ רוחב אוה ("SHIFT"ה שקמ םע קסעתהל קשח יל
טניו'ג ןתנהב םיבוט יד תויהל םילוכי םייחהש תיסיסב הפקשה לעבו ,םולכמ ידמ
"הלילע" טרסל ןיא םנמא ,יבבלכ טרס אוה םג טרסהו .בוט גנילואב קחשמ ו/וא
.ךכ םג ,קתרמו קיחצמ ,ןיינעמ תויהל חילצמ אוה לבא הקזח

.(ךכ שממ ,ןכ ןכ) הלילע לוטנ טרס אוהש ,"םימקונה"ל תאז הוושנ
טעמ הליחתמש תוחונ-יא תשוחתב הפוצה תא קיזחמ הלילעה םויק יא "םימקונה"ב
תורירמו לוכסת לש שוג ןימל ללכ ךרדב תכפוה וז תוחונ יא .טרסה תליחת ירחא
םג ןיאו רופיס חתפתה אל ןיידע ,לכה תורמלש ,רבתסמו ,"הקספה"ה העיגמ רשאכ
.תורקל דמוע הזכ רבדש השגרה


JOHN STEEDSir AUGUSTEMMA PEEL
,בינגמ יד םש ול שיש תורמל יכ ,ילש "הרהזא"ה קפס אלל אוה "םימקונה"
טרסה ,"הלוז תורפס"מ בוטל הרוכזה ,"ןמרות המוא" וב תקחשמו ,ער אל רטסופ
רשי תועיגמש ,תוניינעמ תוקד 15 טרסב שי .השק הכמ .הכמ טושפ אוה הזה
ןייפאמה השעמל אוהש ,טרסה לש עקשומה בוציעל תודות קרו ךא תאזו ,הלחתהב
ךרעב ,בוש ,חקולו םירחא "םיקוח" םע ,רחא םלוע ונל גצומ .ולש יזכרמה
המ ןיבהל (רצק אל טרס הזו ןמז שי רדסב הז ,ולש בצקב דחא לכ) ,תוקד 15
ןיא הזה טרסל .תמדוקה הקסיפב הראותש תוחונה-יא תשוחת תא לבקלו םיקוחה
ןימל קבדהל םיחילצמ ףוסבש ,םיעורא לש לילב ןימ קר ,םכל תעבשנ ינא ,הלילע
,"הלילע"ה תא םכל ראתא אל ןכל .יתחכש ןכאו ,חוכשל הצור התאש ליעגמ והשמ
טרסל שי תאז לכבש ענכתשי והשימש הצור אל םג ינאו ,הבור תא יתחכש יכ
,ןיינעמ היהיש לבא תינויגה ובזע ,םצעב .הריבסו תינויגה הלילע יהשזיא
.םומעישה אוה לכמ יוזב יכ

Julian Moore John Goodman Jeff Bridges
,רתויב דמחנו בינגמ טרס הז .ךפהל ,םמעשמ אל ,יתובר ,"יקסבובל גיב"ב
םיעיגמ דחא ריהב םויב :ולש "הלילע ןיא"ה תא םכל ראתל חמשא ינא ךכ לשבו
ול םיניתשמו ,הלסאה דרומב ושאר תא םיפטושש םירטסגנג ינש "דודה" לש ותיבל
(חיטשה לע שארה תא חינהלו הלסאה דרומב ןתש ףוטשל ףידעש ןבומכ) .חיטשה לע
וילא ךלוה "דוד"הו ,רחא יקסבובילל דעוימ "םויאהש" ררבתמ בר אל ןמז ךות
.לגלגתמ לכה םשמו ,חיטשה לע יוציפ עובתל
Goodman as Walter
,תודהיה תווצמ רמוש ירצונו "םנטאיו אצוי" דחאה ,םירבח ינש "דוד"ל
Buschemi as Donny .קספה אלל "ןמדוג ןו'ג"מ הנהנ ,לשמל ,ןרוא .ןמדוג ןו'ג י"ע קחושמש
,"ימסוב ביטס"ל םינומא תרמוש ינא יכ ,תוחפ תצק ינא
.(תונמאנ איה תונמאנ) ,ימנא יד דיקפתב ,ינשה רבחה תא םלגמש
.טרסב םינקחשהמ תונהל יאדכו רשפא יללכ ןפואב

םיארמ "ןהכ םיחא"ה יכ רמאנ הבו ,"יקסבובל גיב" לע ןותיעב תרוקב יתארק
רתאב שמתשהל יתיצר דימת ,לכ םדוק זא .תיעונלוקה הידמב "הטילש" טרסב
.םיטלוש קפס אלל םיחאה יכ ,המכסה עיבהל ,הזמ ץוחו "תיעונלוקה הידמה" יוטיבב
אלו "יקוח" אוה טרסב הלילעה תובישח רסוח .הזכ טרסב תופצל הנהמ דאמ הזו
השגרה שי יללכ ןפואב .םיאמבה ונווכ תאזלש הביסהמ ,תוחונ יא ררועמ
.םתדובע תא תושעל םיעדוי ,ונמכיס רבכש יפכ ,ןהכ םיחאה יכ ,"ךומסל ימ לע שי"ש
,יתימא רשב ול שיש ,"רופיס" וב שי לכ םדוקש טרס תוארל הצור יתייה ,תאז לכבו
םינקחשהו ,"רתויב םירקיה םיטקפא"ה םע ,אילפהל בצועמ ,טרס םינוב רופיסה לעו
.("רופיס" קיפסמ ללכ ךרדב לבא) .רתויב םייראזיבה םיקימיגהו ,רתויב "םימח"ה

.תמאב םינייוצמ םיטרס םע תחא הרושב דמוע אל "יקסבובל גיב" ,לכה תורמל ,ןכלו
."ןודגמרא"ו ,"קימימ" םע הפי וק רשיימ "םימקונה" תאז תמועל


after Ttake it EZ

!תכלל :יקסבובל גיב
!םיביואל ץילמהל :םימקונה


ישארה ףדל הרזחבTo THE AVENGERS website To THE BIG LEBOWSKI website
To THE AVENGERS website , To THE BIG LEBOWSKI website
back to the list