9/98
טיה גיב

תוארל אקוד יתיצר .ןרואו ןנרא יבצ - "USUAL GANG" -ה םע טרסל יתאצי
לבא ("ןקחשה" ,"תורצק תונומת") ןמטלא לש שדחה אוהש ,"דרבר'גני'ג" תא
תצק הרוצב ,עונלוק יתב לש העיתפמ הרוצב ןטק רפסמ שיש קר אל שדוקה ריעב
,תבש ברעב םיליעפש (קטמניסהמ ץוח) םיעונלוק ינש קר םנשי העיתפמ תוחפ
"טיה גיב" ,(יבצ :ישאר ךמות) "הבהא לש הרעס"ל המצמטצה הריחבה ךכו
.(ןבומכ ינא יתכמת ובש ינפי תוכיא טרס) "רוניד ןיקוקיז"ו (ןרוא :ישאר ךמות)
,ילש ינפיה טרסה תא לספ דימש ןנרא תא הדיעו תחישל ונלעה טילחהל תנמ לע
."טיה גיב" ונל תא לירגה עונלוקה יהלאו ,עבטמ ונלטה המ תוטבלתה רחאלו

Ciscothe Big Hit Melvin Smily

המ םושמש רבד) ריכש חצורכ הדובעמ סנרפתמש ,דמח רוחב אוה ישארה רוביגה
,טייגלפא הניטסירק איה ,הרבח ול שי (ולש ליפאב ללכ םגופ אל
תולצנמ ןהיתשו ,תבהאמו ,(יוהיזל תנתינ הניא טושפש - "ידנב"מ תינידנולבה)
ןהש דחפהמ ,ןהל ברסל לגוסמ וניא ונלש דומחה .םיפסכ ונממ תוטחוסו ותוא
רוחבהשכ חתפתהל הליחתמ הלילעה .("TO LIKE" :תילגנאב) .ותוא בוהאל ולדחי
.לודגה "סוב"ה רושיא אלב ,הגלוק םע דחי הפיטח עצבל םיכסמ (םשה תא תרכוז אל)
."סוב"ה ידי לע "תקדנוסמ" הפוטחהש םושמ םיכבתסמ םיניינעה

.ביבסמ תוחיש הברה שיש תורמל ,הז תא םכל רפסל יתיצר םתס .טרסב סקס ןיא
.תוכבל ידכ אלו קוחצל ידכ אל .םינפה ירירש תא עיזהל ילבמ טרסב יתבשי
םיינוניב םיטרסמ יל סאמנ ךכ לכ ךכ לכ ךכ לכ טושפ .ןכ הז ,יתקהפש תויהל לוכי
היהנ - בוט אלש המ .םיטרס םע רימחהל ליחתהל עדומב יתטלחהש ףועמ ירסחו
םישנא לש תוצלמהל תוכחל רשפא .הזה לבזה לכל תכלל יל סאמנ םגו .עורג תיטמוטוא
תויהל רומא הזה טרסה .לכה הווש בוט טרס יל ונימאת ,קטמניסל תכלל וא ,תעד ירב
ןרוא ,יבצלו ןנראל אל םגו ,יל רורב אל ןיטולחל היה הז .החינמ ינא ,הידורפ
.ול ןימאנ זא ,הידורפ יניינעב ןיבמ ללכ ךרדב אוהו ,הידורפ קפס אלל וזש רמא
םיקיחצמ תצק םיעטק המכ היה .הקיחצמ התיה אל איה הידורפ התיה וז םא םג לבא
הנכומ יתייה אל לבא (ואדיוה תירפסב וא ,רעיב ואדיוה תטלק םע :הארש ימל)
.יבויח קבדיפ םוש הזה טרסל עיגמ אל טושפ יכ ,דמחנ עטק הזש תודוהלו ,קוחצל
.םייפכ תואיחמב ץרפ ,שגרמ "קלא" עטקב טרסה ףוסבש ,להקה יתוא סרה

Crunchbig hit 2 Pam

רוביגהש יל עירפמ לבא ,תדסחתמו רומוה שוח תרסח שממ עמשהלו ןכתסהל הנכומ ינא
רתוי דועו ,טרס הז ןוכנ .םישנא גורהל רדסב שממ אל הז ?םולש ?ולה .חצור אוה
ןמזה לכ רשפאו ,בוטה אוה ערהש יקוח היהנ שממ רבכ הזש הככ ,הידורפ וז ,ןוכנ
עירפה אל הז המל .תוועמ רסמ ריבעמ תאז לכב הזש תבשוח ינא לבא ,םישנאב תוריל
תאז לכב יכ ילואו ,חולסל רשפא בוט טרסל יכ ילוא ?"הלוז תורפסב" יל
.זא ,ץופנ ךכ ידכ דע היה אל הז יכ ילואו ,תמו רורצ ףטוח (הטלוברט ןו'ג) הגו טנסניו

רשקתהלו טקש ברע לצנל רשפא הז םוקמב ,ןמזה לע לבח - הידורפ אל וא הידורפ
.דוקרל תכלל וא ,םיישדוח ינפל םתיא רבדל םיבייח םתייה שממ רבכש םירבחה לכל
!ייב ,דוקרל תכלוה ינא .דוקרל ףכ ארונ הז ייה

...םהל ורישת זא טרסל תכלל וצרי םכלש הרבח/רבח םאו
.וג טנוד זילפ
וג טנוד
וג טנוד
(וס וי בל ייא בייב)

! תכלל אל

back to the list ישארה ףדל הרזחבTo the official site
To the OFFICIAL WebSite