10/99

THE BLAIR WITCH PROJECTTHE BLAIR WITCH PROJECT
VIDEO CASSETTES
Michael, Joshua and Heather
Heather Donahue
Josh filming
Michael Williams
Michael
Josh Leonard
םיעורגה םיטרסה ןיב וניה "ריילבמ הפשכמה טקייורפ"
והשמ םכל רמואש ימ לכ .1999-ב יתיארש רתויב
דחא וא םיזוחא לע דבועש ןכוס אוה טרסה לע רחא
יסחיו םוסרפה עסמל וסיוגש "םייומסה" םינקחשהמ
.טרסה לש רוביצה

?םייומס םינקחש

ןיינעמ ןויערב ליחתה "ריילבמ הפשכמה טקייורפ" טרסה
רמולכ ,ירטנמוקוד טרסכ האריש טרס רוציל :ידמל
תויצאוטיסו םייתימא םישנא האור אוהש ןימאי הפוצהש
יאמב ,טירסת ,ןבומכ ,שי טרסלש ןמזב תאז ,תויתימא
,לבלובמש ימל ,"תויתימא תויצאוטיס"ב .םינקחש תווצו
,"וידוטסב" אלו תיבב תושחרתמש ולאכל איה הנווכה
..."ןשייקולב" אלו רעיב
רמוח לע ונל םירפסמ טרסה תליחתב ,הז ןויער יפלו
ינשו תחא הרוחבש ירחא הנשכ ואצמ ותוא םלוצמ
רמוחה .ומלענ ירטנמוקוד טרס םלצל ואציש םירוחב
תופצל םיליחתמ ונאו ,םהלש עסמה תא דעתמ םלוצמה
.(טרסה והז) וב

םיטנדוטס םתשולש ,לק'יימו שו'ג ר'תה ,הרובחה
םלצל הרטמב ואצי םידומילהמ הז תא הז םיריכמש
,ימוקמ סותימ :"ריילבמ הפשכמה" לע ידועית טרס
םינורחאה תוערואמהו ,18-ה האמב דוע ליחתמ ומויקש
העבש לש םחצרהו םתומלעה םה וילא ורשוקש רתויב
ןעטש רבג ידי לע ,'40-ה תונשב דנלירמ רוזיאמ םידלי
..."השא לש תולוק ידי לע השעמה תא תושעל ףחדנ"ש

םיענ אלל ךופהל ליחתמ םיימויכ ךשמהל ןנכותש עסמה
םיליחתמ םירזומ םירבדו תורעיב םידבאנ םה רשאכ
היה אל "ריילבמ הפשכמה" סותימש תורמל ...שחרתהל
טרסה תארקל "הנכה"ה עסממ קלח ,תואיצמב ללכ םייק
ונייארתה םייומס ינקחש !הזכ סותימ לש הריצי ללכ
תודוא העומשה תא וציפהו ,תוימוקמ וידר תוינכתב
תללק" םשב "ידועית" טרס ורצי ...ריילבמ הפשכמה
תשולש לש םתורדעה תרקחנ וב "ריילבמ הפשכמה
הז טרס .ריילבמ הפשכמה סותימ םע דחי םיטנדוטסה
טרסב םיאור ונא םתוא םינקחשה !היזיוולטב ןרקוה
ויה םצעב ךא ,םיימוקמ םהש ובשח םהש םישנא ונייאר
טרסב טסקטהמ לודג קלח ,ןכ ומכ ...םייומס םינקחש
םינקחשה ידי לע םלוצ ולוכ טרסהו ,רתלואמ וניה
תריוא" לע ףיסוהל ידכ .םהלש "עסמה" ךלהמב םמצע
המ ועדי אל םינקחשהש םג רפוסמ "ןומטמה תא שפח
ולביק םה םוי לכבו ,םוליצה ימי ךשמב שחרתהל דיתע
...םויה ותואל תוארוהו תומישמ תומושר םהילע םיקתפ

,ביהלמ עמשנ טקייורפהש תורמלש אוה רעצמה רבדה
טקייורפה לש רצותה ,דחי םג עזעזמו ,אילחמ ,בינגמ
יתכלה .הפוצל בר לבס םרוגו ,םמעשמ וניה (טרסה)
בר ןמז רבע אל ,ןרואו לעי ןתוד יבצ ןנרא םע טרסל
תופתתשה יאלמ םיטבמ ףילחהל ונלחתה ןנראו ינאו
אל אוהש ןעוט ןרוא ."םידיחפמה" םיעטקב קוחצלו
אלו) "קתונמ" שיגרה ןתוד ,היפצהמ האנה םוש קיפה
ץורימה"ש הנעטו תזגרנ התיה לעי (ותוא םישאהל השק
הל הארנ (הבעית ותוא טרס) "רשיפ סקאמ לש תרמצל
טרסב שיש בשחש דיחיה היה יבצו ,תפומ טרסכ תעכ
הדובעל טרפש הדבועה תא שיחכהו רזח אוה ."והשמ"
לש יאשח ןכוסכ דבוע אוה לטניאב ולש תדבוכמה
...טרסה יציפמ

הזש ועמש םהש ונתוא וריהזה הלהו בירי ונאציש ינפל
וליחתה לעיו ןתוד ."םינמזה לכב רתויב דיחפמה טרסה"
הז דיחפמ יכ יתחמש אקוד ינאו ,"תורק םיילגר" לבקל
יל םרג ררמצמ-דיחפמ יד היהש "ישישה שוחה"ו) ףכ
תא יתאצמ רשאכ תוקומע יתבזכאתה ןכל (בר גנועל
הרוקש תמיא לכ תכחגמ ,"המיאה" יעטקב תקהפמ ימצע
םהש םילגמ םהש ומכ יטתפו יטסימ והשמ םינקחשל
...םוקמ ותואל םיעיגמו "םויה לכ המורד םיכלוה"
ךיא יולת לכה לבא ,ררמצמ תויהל לוכי אל הזש אל
ויה םהלש תוחישה ,תויומדה תא יתאנש ...טרס םישוע
.םיניינעמ םיסחי םהניב וחתפתה אלו ,תוממעשמ
.(תשגרמ תישונא המרד תוחפל ,המיא טרס אל םא)

תרוקב התיה םהב םירתא רפסמב יתרקב טרסה ירחא
,תודהוא ויה 2 יתארקש תורוקב 5 ךותמ ,טרסה לע
בתכנ תרוקבה ירמאמ לכב .הצרעהמ תופלעתמ 3 -ו
דחאב ,ןפוד תאצוי הרוצב דיחפמ טרס הזש שרופמב
"to scare the live shit out of you" לוכי טרסהש בתכנ
ינימ לכ אוצמל היה ןתינ תורחאה תורוקבבו
םיכרפומ ירמגל יל ועמשנש םירחא םיביטלרפוס
םאה ?היצריפסנוק וז םאה :תוהתל יל ומרגו
?םוסרפה עסמ תובקעב ירמגל ועגתשה םינקירמאה
טרס םיריקומ םישנא הברה ךכ לכש ןכתי הז ךיא
?עורג ךכ לכ

THE BLAIR WITCH PROJECT

Sorry mom
  !רתאל תכלל
!טרסל תכלל אל

1 star
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרואלעיןתודןנראיבצ
1.51313.5

ישארה ףדל הרזחב

back to the listTo THE BLAIR WITCH PROJECT website
To THE BLAIR WITCH PROJECT website