1/00

תוומב תעגל

םשה רשאמ טרסל יטויפו יניצר רתוי הברה םש וניה "תוומב תעגל"
"םיתמה תא איצוהל"ש תבשוח ינאו ,"םיתמה תא איצוהל" ירוקמה
לש ובוכיכב ,הזסרוקס לש שדחה וטרס .רתוי טרסה תא םלוה היה
התיא יתכלהש הרובחה ברקב תודיחא תובוגת ררג אל 'גייק סלוקינ
רתויב העיתפמה הבוגתה תא .(יתורו ןתיא ,הנאידו דדוע ,ימענו ליג)
תא םתיאר םא "!תרדהנ השגרה"ב טרסהמ האציש ימענמ יתעמש
,דאמ תדחוימ הרוחב איה ימענש ןיבהל םילוכי יאדווב םתא טרסה
תריווא הרשמ (לודגב) טרסהש םכל רפסא םתיאר אלש הרקמלו
עגיימ םג היה אוה ירובעו ,ומויסב תגגופתמ ןיטולחל אלש הקעומ
תויטסירומוה תויומדו םיקיחצמ םיעטק טרסב שיש ןוכנ הז .ףייעמו
.הטמל הפוצה תא חקול יללכה טקפמיאה לבא

Getting you down

תרבחב דבועש סנלובמא גהנו ,קידמרפ ,קנרפ לע רפסמ טרסה
,הלילה תורמשמב איה ולש הדובעה בר .קרוי-וינב םיסנלובמא
,תויודבאתה רתוי רמואש רבד (לדג םג וב) חנזומו ינע רוזיאב
םירקמ םג לבא ,םיממוסמו ,םירוכיש רתוי ,תומילא ירקמ רתוי
רוביגה לש תיזכרמה היעבה .תונואתו בל םוד לש טלחהב םיליגר
תא הווח אלו ,םדא ליצהל חילצה אל אוה םישדוח רבכש איה
הרענ לש ןורכז ךכל ףסונב .םייח תלצה לש תרכשמה השוחתה
םימיב וילא רזוח ליצהל חילצה אל התוא "זור" םשב הריעצ
לבקש רבג לש אוה טרסה תא הוולמש םירקמה דחא ...תולילבו
בצמב ח"היבל םינפמ (תווצל ורבח) ,ירלו קנרפ ותואו בל םוד
םילוחה תיבל ךומסב הכחמ ,ירמ ,רבגה לש ותב .הרכה רסוחמ
הז המ רמול השק ?הבהא רופיס .וזל הז םיעדוותמ איהו קנרפו
זא םוי הז םאו הליל ןמזה לכ .תוגופה הזה טרסב ןיא .קוידב
לכוא וניא אוה ,יוזה בצמב יוצמ רוביגה .לפא יד הארנ םויה
תא הלכמו וילע תרגוסש הדובעה תא בוזעל הצור אוהו ,ןשי וא
חילצמו הבוט הדובע השוע טרסה וז הניחבמ .םיישפנה ויתוחוכ
.רוביגה לש תושוחתה תא תא ונל ריבעהל

Nicolas Cage as Frank Pierce

בושח דיקפת ןהל ןיאש תויומד ןווגמ וב שיש רמאי טרסה תבוטל
טושפ ןה (...הלילע םודיק לש טרס שממ אל םג הז) הלילעה םודיקב
יטרפה םלועה םעו ,הלש תוערפומ/דוחיה םע תחא לכ ,םש תויוצמ
.הלש דדובמהו

ןכאו "קרוי-וינב רוגל רבוע אל אוה"ש ריהצה ליג טרסה ירחא
רבד לכ וב תושעל ידמל אכדמ םוקמ ומכ תיארנ קרוי וינ
תא ליגל ריכזהל רהימ ןרוא (...ח"בב הלוח תויהל דחוימב)
המ לכ לש ביטגנכ תיארנ קרוי-וינ וב טרס "העדוה ךל שי"
...הרישעו החוטב ,תחפוטמ ,היקנ :"תוומב תעגל"ב היהש

ןיוצמ הארנכ ןיוצמ קחשמ ןיגפמ בושש ןמדוג ןו'ג קחשמ ירל תא
ינא ילש םינפה יוהיז תויעב לע) ,ותוא יתיהיז אלש ךכ ידכ דע
הרוכזה טקרא הישירטפ תקחשמ ירמ תא (ועמשת דועש החינמ
."תמא לע ןמור"מ

Nicolas Cage as Frank Pierce 
and 
Patricia Arquette as Mary Burke

!?יקסלופק טרסה ירחא
,השיבמה הדבועה תא הלגנ אלש וזל הז ונעבשנש תורמל
(רשעתהלו ונתוא טוחסל לכוי אוה דיתעבש ןעט ליגו)
ןטקה ןוינקה ךותב דועו ,יקסלופקב ונבשי טרסה ירחא
...ןח-בר עונלוק ןכוש וב רעוכמהו
לש הינחהמ האיציה ןוויכב רידא העונת קקפ :ךכל הביסה
!יבצ לש תידוסה הינחל קר האבה םעפב .עונלוקה

3 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרואימוענליגדדוע
3.54.542

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo the Official WebSite
To the Official WebSite