3/99

ןבל לותח רוחש לותח

תשחרתמ התלילעש ,בטיה היושע הידמוק וניה הצירטסוק רימא לש ןורחאה וטרס
"הקטמ" םה םירוביגה .םינעוצ ידי לע סלכואמש ,הבונדה תדג לע ירפכ רוזיאב
הינעוצ איה םג ,רפכהמ הרענב בהואמ הרשע עבשה ןב הראז .ונבו "הראז"ו באה
רקיעב "קוסע" ויבא .היתובקעב תכלל אוה יזכרמה וקוסיעו (תינידנולבו)
דחא םוי .ףסכנה רשועה תא םהל ואיביש םידוש ןונכתבו תולשוכ תואקסעב
לובנטסיאמ קלד הליבומש תבכר בונגל תוסנל טילחמ הקטמו לישבמ "םינונכת"ה
"אדאד" לש ועויס תא שקבמו ,קיתו החפשמ רבחמ ףסכ הוול אוה ךכ םשל .דרגלבל
ןולשיכב הקטמ רובע תמייתסמ המיזמה .ונכט תקיסומ בבוחו ןמוקרנ סרע עשופ
הקטמ רובע םיניינעה תא דאמ ךבסמ הז בצמ .ףסכ ידמ רתוי אדאדל בייח אוהשכ
,םילוחה תיבמ בשש ,בסה םיפרטצמ הלוליהל ,הנכסב םינותנ םהייחו תויה ,ונבו
הרזח תוומ ,היופכ הנותח ,הייח תבהא תא תשפחמש ,אדאד לש תיסננה תוחאה
.דועו דועו תוומה ןמ
Emir Kusturica
ידע ןנרא ,תוצח תגצהל ונכלה .תופייעמ תפלועמ ינאשכ טרסב יתיפצ ןורקיעב
שגרמה ןויארה תארקל "בוט" בשחנש טרס תוארל יתיצר ינא .ינאו יבצ ןתוד
תואקפתרהל םינוכנו םינרקס ויה ןתודו ידע יבצ ,"קפסב לטומ" תינכתב יל היהש
תיבלסוגי רבוד טרסב רבודמש עדי אל טושפש ןנראו ,"הרז" הפשב טרס ןונגסב
.(ידמ רחואמ היה רבכ הז ךא) ...תאז הליגשכ ותאחמ תא עיבהל קר לכי ,םינעוצ לע
.ער אל םג לבא ,דחוימב ביהלמ אל ."תרשופ" תומשרתהב עונלוקהמ ונאצי לכה ךסב
רבדה .םידדצה לכ תבוטל טרסהמ העש יצח ץצקל רשפא היהש השוחת התיה רקיעב
"תרשופ"מ ןורחאה עובשה ךלהמב יוניש הרבע טרסהמ ילש תומשרתההש אוה עיתפמה
תובהלנ תורוקב יתעמש וא יתארקש ילבמ תאזו) .רתוי הברה תיבויח תומשרתהל
טרסה .(ךפהל - וב ןיאש אלו ,תויעונלוקה ויתויוכיא לע קימעמ חותינ וא
.המיסקמ םג לבא תחכוגמו היוזה הניה ,יברעמה םדאה רובע תוחפלש ,הביבס גיצמ
בוביגל ךכ אורקל ןתינ םא) בוציעה רמולכ ,תילאוזיו הניחבמ דאמ רישע טרסה
."טרסב" םיפוצ וליאכ השגרה התיה אל שממו םיהדמ היה (םיתבבש תונומתהו םיטיהרה
                 
טרפה דע םימלשומ ויה םהלש קחשמה דחוימבו םהלש תוזחה תויומדה ,שובלה םג
ןושארה טרסה הזו "םייעוצקמ" םינקחש םניא םינקחשה ברש תורמל תאזו ,ןורחאה
,יתרבד הילע תומלשה תריציב "ץמאמ" שגרומ אלש אוה םישרמה רבדה !םיעיפומ םה וב
.םירז םיטרסמ ששוחש ימל ,דאמ יעוצקמ טרסב רבודמ תאז הניחבמ .םרוז טרסה ךפיהל
םישנא םג ,עבט םג ,םייח ילעב םג ,(LIVELINESS) תויחו םייח הברה טרסב שי
תינעוצה תוברתה ןיב שגפמב אצמנ טרסב (ךחוגמ וא) קיחצמש הממ הברה .תויושחרתהו
יתבשח ינא ,תיברעב אל קר "יברע טרס" הזש ונעט ירבחש תורמל .יברעמה םלועהו
טרסה .תושגר סומע יברע טרס לש ןונגסב אל ללכבו תעשעשמ הידמוק גיצמ טרסהש
.תולקב אלא ,שאר דבוכב אל לבא ,ימצע שומימ לש תולאשבו ,הבהאב םג קסוע
חקולש איה ,תיתימא הלילע בבוחש ימל דחוימבו ,ינשה דצהמ ,טרסה לש תונורסחה
,םישולק הלילע יעטק ןיב תודיחא רסוח שי זא םגו ,אירממ טרסב רופיסהש דע ןמז
.םירשקנ וא םישרפנ תווצקש םישיגרמו ,םירבד םירוק םואתפ םהבש םיעטק ןיבל
םג אוה ילואו ידמ ךורא טרסהש השוחתה תא רצוי הזה תודיחאה רסוח יכ ןכתי
.ידמ ךורא "תמאב"

רוחש לותח" טרסל םיארוק עודמ איה םילאוש םישנא הברה יתעמשש תולאשה תחא
רתוי דוע םייקלח םירבסה ,טרסב הנורחאה הקדה תקפסמ יקלח רבסה ,"ןבל לותח
.הארמל םיפיו םידומח ,ןבלו רוחש ,םילותח ינש םיוולמ טרסה תאש ךכב םייוצמ
תונויער םכל שי םא .גשומ יל ןיא ירעצל לבא ולעוה תורעשה ?תועמשמה המ
.םירחאה םיארוקה תא ףתשל חמשא ינאו יל ובתכ

:רמוא היה חטב אוה ?ונתיא היה וליא רמוא היה ןוש המו
- החפשואימה לכל ןיוצמ טרס ?םתיאררררר רבכ 'בש אלש ןולותחה ןוש' תא"
."'ןבל לותח רוחש לותח' הזה לוחכה טרסה ומכ אל
םישוע םילותחה גוז תא םיארמ וב עטקל סחייתמ טושפ ןוש ,ןיבה אלש ימלו
.םיהדה הז יתוא !תמא לע ,הבהא
תכלל

3.5 stars

ישארה ףדל הרזחב
back to the listTo Black Cat White Cat website
To Black Cat White Cat website