2/2001

אתה


רתוי וניא "אתה" ךכל טרפ .תילאוזיו ביהרמ טרס אוה "אתה" ,רמול המ ןיא
שמתשמ אוהש םושמ הזש תבשוח ינא .ינדיתע גניטסב יגולוכיספ ןחתוממ
דצמ לבא ,ןמוימה הפוצל חנ דחא דצמ וניהש רבד ,תורכומו תועודי תומיכסב
תחקול תממהמ תוילאוזיו .הדודר ראשת היפצהמ תרצונה היווחהש חיטבמ ינש
.ונלש שפנה לש יתימאה קלדה םניה תועמשמו ןכות ,only that far ךתוא

תלגוסמ איה התרזעב תינשדח הקינכטב תלפטמש תיגולוכיספ לע רפסמ טרסה
םינושה םיינוימדה ינאה לכ תא שוגפל ,הלוחה לש ימינפה םלועב רוקיבל סנכהל
השק הינרפוזיכסב הקלש דליב תלפטמ איה .תרחא ךרדב רשק ותיא רוצילו ולש
,יתרדס חצור רשאכ תכבתסמ הלילעה .הביבסה םע רשק לכ רוציל לגוסמ וניאו
רשאכ קוידב הרכהה תא דבאמ ,ינחצר ןקתמב האולכ הריעצ הרוחבב קיזחמש
ךרדהו ,ותיא חחושל ךרד ןיא ךא ליעפ ולש חמה .ותוא סופתל החילצמ תשלובה
ולש שארה לא סנכהל איה ,ןמזב התוא ליצהלו הרוחבה ןכיה תולגל הדיחיה
.תקזחומ איה ןכיה רפסל ותוא ענכשלו

.תכבוסמהו השקה המישמל תרתענ ,הצימאה תיגולוכיספה דיקפתב ,זפול רפינ'ג
תוללעתה לש תושק תודלי תויווחב דייוצמ עיגמ ,תורכומה תומיכסב ומכ ,חצורה
תמאב הזש החינמ ינא .ותמשנ ךותב עסמה ךלהמב תפשחנ תיגולוכיספה ןהילא
,תיגולוכיספה החנהה לבא ,תלזלזמ אלו ,תוללעתה הדילומ תוללעתהש ,ךכ
תרזעב רבסומ תויהל לוכי לכה היפל ,קודבל ךרוצ םישח אל רבכ םיטרסבש
.המיכסהמ תגרוח הניא איהשכ אל ,םולכ תשדחמ אל רבכ "תוללעתהה תרשרש"
חצורהש םיאור ונא וישכע יכ יתוא הדירטה דימת וזה "תוללעתהה תרשרש"
םידלי" םצעב םניה םיללעתמה וירוה םג ילוא זא ,לבוס דלי םצעב וניה רזכאה
םיעבוקו ,והשיתמ םירצוע ללכ ךרדב תרשרשה לש וזה המיכסב לבא ,"םילבוס
..."ערה" "תמאב" אוה ימ

הניה טרסב יתרדס חצורכ חצורה תגצה לכ ,"תוללעתהה תרשרש" תמיכסל טרפ
סומעש חצורה לש ורדח ,תופוגהו תוחצרנה ביבס םינחלופה :תיטרדנטס דאמ
עזעזמ יאמבה הב ךרדה ,הלוחה ושפנ לע םידיעמש םינטק םיטירפבו תונומתב
ונדמל אלו "םישבכה תקיתש" זאמ וניאר אלש רבד םוש רוציקב ...הפוצה תא
לש חמב תועקתהה" תמיכס :איה שמתשמ טרסה הב תפסונ המיכס .לכעל רבכ
התא םא" :רכומה יסקירטמה רופיסה תא ונל תרפסמ וז המיכס ."רחא םדא
ואינ תא םירכוז ) ..."ךב עוגפל לכוי הז תמאב הרוק ךל הרוקש המש ןימאמ
היינבה לכ יללכ ןפואבו (?ןיינבל ןיינבמ ץופקל דומלל הסינשכ לפנש ירחא
אל רחא והשימ לש חמ ךותב התא רשאכ םילעופ םירבד ךיא לש תויקוחה לש
ומכ הארנ דחוימב הז ןרואלו ,תיבקע קיפסמ אלו טרסב הרורב קיפסמ התיה
לצא ריהבו רישע תויהל ךירצ םירצויש ינוידבה םלועה יכ ,הפרות תדוקנ
.בוט ונילא רובעי הזש ידכ שארב יאמבה

(!) םדרהל ילב ,הטימב ,DVD -ב הלילב ישיש םויב טרסה תא וניאר ינאו ןרוא
ידכ תודירטמה תונומתה תא יחומ ךותמ רענל הכירצ יתייה טרסה ירחא לבא
אוה יאמבהש וניליג DVD-ב םילבקמש הרטסקאה יעטקב ...םדרהל חילצהל
דחוימב םיליחבמ םיעטק המכ וניארו ,י'גידורפה תא ץירעמש זילע ידוה
.(םהל תודוהל שי) הכירעב דירוהל יאמבה תא וענכש םיכרועהש

לע - 'ץניא 14.1 ךסמ לע תילאוזיו םישרמ היה טרסהש המכ :יל רורב דחא רבד
תבשוח ינא .רתוי הברה דוע היהי אוה םירטמ תורשע לש ליגר עונלוק ךסמ
ךכל רבעמ .בוש ותוא תוארל ךלא (הנומא יל שי ינא) קטמניסל עיגי טרסהשכש
,בוט ללכב זא דחפל םיבהוא םאו ,תונהל רשפא ,תרשופ איה ילש הצלמהה
.ידמל ינוניב טרס אוה "אתה" ךכל רבעמ

רשפא

3 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
3.5ןרוא

ישארה ףדל הרזחב
back to the list


To The CELL Official WebSite
To The CELL Official WebSite