11/2000

ילר'צ לש תויכאלמה

ןיב ררשש דבכה המכסהה רסוח ללגב ילר'צ לש תויכאלמה לע בותכל יל השק
לע יתבשח המ החוטב אל ינאש תלבלבמ ךכ לכ התיה היצאוטיסה .טרסב םיפוצה
!רחא ןמזבו תונוש תוביסנב ותוא האור יתייה םא וילע תבשוח יתייה המו טרסה

דצמו ,תוחלצומ דאמ דחא דצמ ןהש תונב שולש לע רפסמ ילר'צ לש תויכאלמה
(ול יסולו ,זאיד ןורמק ,רומירב ורד) תויכאלמה תשולש ...תומטמוטמ יד ינש
תא ןהל הריבעמה ושגפ אל םלועמש תירותסימ תומד - "ילר'צ" רובע תודבוע
,תונבה םע דבועש ךוותמ ,ילסוב תרזעבו לוקמר ךרד האבה המישמל תויחנהה
.ילר'צ תא שגפ אל םעפ ףא בגא ךרד אוה םגש (ירומ ליב)

הנכות שיא .תאז לכב םכל רפסא לבא הנשמ שממ אל ?תיחכונה המישמה המו
תובנגנ ישונא לוק יפל יכרע דח חונעפ תרשפאמה ולש הנכותה תודוסו ,ףטחנ
הנכות תמאב הז םא ןרוא תא יתלאש עגרה) ?םנמאה .הרחתמ הרבח ידי לע
תולגל אל רהזא ינאש ילע קחצ אוהו ןיעה תיתשק יפל יוהיזל וא לוק יוהיזל
הרוק המ בושח דחוימב אלו הלילע שממ ןיא ,רוציקב (טרסה לש "הלילעה" תא
(...ךיאה הז רקיעה) .טרסב
תופי תורוחב ,ןשקא וב שי ,"בוט" טרסב רבודמ אל םיניבמ םתאש יפכ זא ,בוט
הלילעו ,אוהש םוחת לכב תיזואוטריו תולוכי תוגיצמה ,תופושח תושובלתב
אוהש ללגב טושפ וב תופצל יוארש טרס אל הז יניעב .תועמשמ תרסחו הדודר
םא לשמל ,הז ליבשב "ץמאתהל" ילב יוצר זא וב תופצל רבכ םאו ,ידמ עורג
ויפלכ השח יתייהש החינמ ינא ואדיוב וא קטמניסב טרסה תא םיאור ונייה
םיטרסמ יל סאמנש איה תמאה יכ חוטב אל הז לבא .םייבויח רתוי תצק תושגר
לכ והשפיא .םילא הז רומוה םע םילא םגו ,םיישפטו םימילא םייטסיסקס
.בוט ךכ לכ הזש החוטב אל ינאו ילצא תוגפסנ םיפטוח םישנאש תוכמה

"תולקב" ותוא וחקלו טרסהמ ונהנ הלהו ביריל ינוציק דוגינב ,יבצו ןרוא
עעונתהו חנג (טרסה לכ טעמכ) בירי .תויטסירומוהו תוירודיב םייתעשכ
ילואו ידמ רתוי הלבס אלו התנהנ אל ,רדסב יד התיה הלה ,אסכב בר לבסב
.בירי לש תויולתפתהמ העשעתשה תצק

:טרסה לע תולכתסהל השדח תיווז יתלבקו יעורו רפוע םע יתחחוש הדובעב
.ילוא .תונבל אלו םינבל טרס והז

תכלל אל

1.5 stars
טרסב ופצש םיבכוכה לש גורדה
ןרוא יבצ בירי הליה
4311
back to the list ישארה ףדל הרזחב Where ?


To Charlie's Angels Official WebSite
To Charlie's Angels Official WebSite