ןולוח < זכרמה רוזא < עונלוק יתב תרוקיב

ןולוח ,סובולג :עונלוק תיב

:ולש "יתיבה" עונלוקה לע האבה תרוקיבה תא ונל חלש 'ל

.תויצרפורפב תחקל אנ זא ןוינקב אצמנ לכה ירחא הז עונלוק
ןח ברב וא רטנס ףוגנזידב עונלוקהמ עקשומ רתוי הברה אוה
רוא-בר עונלוקב הרפואה ןיינבבש הריוואל תוושהל המ ןיא לבא
אקווד הז טרס תוארל תכלל הצור ינאו םמעשמשכ לכה ירחא לבא
אסיכ לע חוורתהלו עונלוקל סנכהל שיבכה תא תוצחל בוט ייד

2 סובולג
:םיבשומ
םישדח םיחונ םירצק
:עונלוקה תיב הנבמ
רדסב יד היה דצב יתבשי לולת
:להקה יפוא
םינופאלפ תיתיבו המח הריוא ףרה אלל סלוב
:ךסמ
לודג
:ןונזמ
ילניק תונקל יתחלצה אל רדוהמ ןפוד תאצוי הרוצב רקי המוהו ףופצ
:םיתוריש
םייקנ םיחוורמ
:הינח
החונ הריבס
ישיש ליל יטרס תוימוי תוגצה הקספה תומוסרפ
שי שי שי שי! ךתעד תא םסרפל חמשנ ? עונלוק רקבל םג הצור


עונלוק יתב תרוקיבל הרזחב