ונוא תירק < זכרמה רוזא < עונלוק יתב תרוקיב

03-5355255          ונוא תירק ,37 ךלמה המלש ,ןח בר :עונלוק תיב


:תצמתמ יקימ
.רמול המ ןיא דמחנ עונלוק לכה ךס

2 ןח בר
:םיתוריש
םייקנ
:םיבשומ
םישדח םיחונ
:עונלוקה תיב הנבמ
לולת
:להקה יפוא
טקש
:ךסמ
לודג
:ןונזמ
רדוהמ
:הינח
החונ הריבס
ישיש ליל יטרס הקספה תומוסרפ
שי שי שי! ךתעד תא םסרפל חמשנ ? עונלוק רקבל םג הצור


עונלוק יתב תרוקיבל הרזחב