תובוחר < זכרמה רוזא < עונלוק יתב תרוקיב

08-9493595        תובוחר ,2 ו''ליב ,רומ-בר :עונלוק תיב:האבה תרוקיבה תא ונל חלש ודיע
.תרכונמ הריוואה הז עונלוקב ,בוטהו יתיבה יתובוחרה ןח עונלוקל דוגינב
,םוקמה הז - הרבחה לכ םע טרסב תופצל םכנוצרב םא
.רחא עונלוקל וכל םכתא שגריש טרסב תופצל םכנוצרב םא ךא
1 רומ-בר
:ןונזמ
ילניק תונקל יתחלצה אל
:להקה יפוא
סמונמ אלו סג
:םיבשומ
םישק
:הינח
הריבס
:םיתוריש
םיחוורמ
:עונלוקה תיב הנבמ
לולת
:ךסמ
ינוניב
ישיש ליל יטרס תוימוי תוגצה הקספה תומוסרפ
שי שי שי שי! ךתעד תא םסרפל חמשנ ? עונלוק רקבל םג הצור


עונלוק יתב תרוקיבל הרזחב