דוהי < זכרמה רוזא < עונלוק יתב תרוקיב

03-5367910        דוהי ,3 ןייד השמ ךרד ,םינויבס ןח-בר :עונלוק תיב:האבה תרוקיבה תא ונל חלש זפרה ביני

.רוזיאב רתויב דמחנה עונלוקה
.םיילגרל םוקמ רתוי הפיט רדסל רשפא
.ץיקה לש םיישדוחב קר םיירהצהמ תוימוי תוגצה שי
Thumbs Up   thumbs up - כ"הסב

1 ןח
:להקה יפוא
טקש
:ךסמ
ינוניב
:םיבשומ
םיחונ
:הינח
החונ
:ןונזמ
יונפ
:םיתוריש
םייקנ
:עונלוקה תיב הנבמ
רדסב יד היה דצב יתבשי
ישיש ליל יטרס תוימוי תוגצה הקספה תומוסרפ
שי שי שי שי

:הפיסומ .מ רגה
...םיקיחצמו םידמחנ דואמ םינרדסה
...דואמ בוט עונלוקה תא הריכמ ינא זא עובשב םיימעפ םשל תכלוהש תחא רותבו! ךתעד תא םסרפל חמשנ ? עונלוק רקבל םג הצור


עונלוק יתב תרוקיבל הרזחב