הפיח - עונלוק יתב תרוקיב

ןוינק דנרג ,סובולג עונלוק*
למרכה זכרמ ,המרונפ עונלוק*
ברוח זכרמ ,רוא-בר עונלוק*
למרכה זכרמ ,הפיח קטמניס*
יטיס סובולג ,ןח-בר עונלוק*
קילאיב תיירק ,ןוירק*


הפיח ,ןוינק דנרג-סובולג :עונלוק תיב
4 :םלוא 'סמ
22:00 ,ישיש םוי :הגצה

אצמהל רומאש ןשייקול ומכ עמשנ אל ןוינק דנרג-סובולג עונלוק
שדח ןוינקב ,הפיחב יוצמ אוה לבא (ונ וי ,ורביה) לארשיב אקוד
,ינשל דחא םימוד יל םיארנ םינוינקה לכ .ןוינק דנרג םשב (תיסחי)
םיעונלוקה תא אקוד לבא ,יקנע היטבמא רדח יל םיריכזמ םלוכו
םיעונלוקה סקלפמוקש הדבועל טרפ .הבוטל ןייצל יתיצר ןוינקב
.םיבשומה תוכיא תא הבוטל ןייצל הצור ינא רומג רדסב םשור השוע
בשומה .רשואה תא יתאצמ ףוס ףוסש יתנבה יתבשייתהש ירחא דימ
שי לבא ,ודרוב עבצב הפיטק הפוצמ אל אוהו ,דחוימב דפורמ וניא
תויהל יתכשמה טרסה לכ ךלהמב !םדאה ףוגל םאתומש הנבמ ול
ינימיל בשיש רוחבה םע םיקפרמ תוברק יתמייק אל ,תואסכהמ הצורמ
.(תנעשמ תצקמ ונינהנ ונינשו)

םיטידרקה ועיפויש דע תבשל ראשהל ריפוא תא יתחרכה טרסה םויסב
תויה - (םינורחא דימת םיעיפומ הקיסומה לע םיטידרקה) הקיסומה לע
אל ונחנא ךא ונינפ לע ופלח םישנא לש המלש הרוש דצב ונבשיו
ידכ םיילגרה םע םיכבוסמ םיליגרת עצבל וא דמעהל םיכירצ ונייה
.רובעל םוקמ היה טושפ !ךרדה תא םהל תונפל

הנרקהה ךלהמב רשאכ ,17-35 ינב םיריעצמ רקיעב בכרומ היה להקה
ילבמ טרסהמ הנהנו קחצ להקה !דחא ןופאלפ לוצלצ ולו עמשנ אל
םינרדסהש הז עירפהש דיחיה רבדה .םירחאה םיפוצה תאנה תא רפהל
.רוא סינכהו שיערהש רבד הנרקהה ךלהמב םימעפ רפסמ וסנכנו ואצי

םיבכוכ 4 לש עונלוק!םידמגל םיכסמ - הפיח ,למרכה זכרמ ,המרונפ עונלוק

היה ךסמה ,"יטירבלס" טרסב המרונפב יתיפצ ןמז הברה יד ינפל
טרסה בר ךלהמבו ,(טרסה ךלהמב הנתשמ אלש שאיימ רבד) ריעז
יטירבלס ירובע .ךסמה תא תוביכרמש תוריעזה תודוקנל בל יתמש
.םירורפב טרס היה

ךלוה םגו רתאב ארוק םגש ,הפיחמ ירואמ בתכמ יתלבק עובש ינפל
(...םהינש תא םישוע םלוכ אל) םיטרסל
2 המרונפב ול התיהש השקה היפצה תיווח לע יל חוויד אוה
:טוטרש ףרצ ףאו

i saw it yesterday, at the panorama's lame excuse for a movie theater. we had those awful seats, last line, about 70 degrees from the screen. i really can't understand how someone can designe a movie theater like that. i atteched a jpg file that shows our seats and the screen.

our seats and the screen

:אבה ספוטב תמייוסמ היציזופוא הגיצמ תורו

:עונלוקה תיב הנבמ
רדסב יד היה דצב יתבשי
:םיבשומ
םיחונ םיכר
:הינח
תינוכמ ילב עיגהל ףידע הקוקפ
:ןונזמ
יונפ בולע
:םיתוריש
םייקנ ןובס היה אל
:להקה יפוא
תיתיבו המח הריוא
:ךסמ
ינוניב
ישיש ליל יטרס תוימוי תוגצה הקספה תומוסרפ
שי ןיא שי שי!םידמגל תואסכ - ברוח זכרמ ,רוא בר עונלוק

םיאצמנ ןוילעה בגהו שארה .םירצק ךא םיכר םיבשומ"
,ילש הרקמב בצמה היה הז .הכימת לכ אלל 'אסכה לעמ'
בצמהש החינמ ינא (דחוימב השק אל הזו) ינממ הובגש ימל
"!םירצקה םיבשומל זוב .רתוי דוע השק
11/99 זנטסיזקא טרסה לע תרוקיב ךותמ -

:ונל החלשש ספוטה םכינפל ,רוא-ברב טרסמ "הצורמ אל" הרזח תור וליאכ הארנ

:םיבשומ
וישכע דע בגה יל באוכ םיחונ אל םיפופצ
:הינח
םולשתב
:להקה יפוא
םינופאלפ סמונמ אלו סג ןיוע
:עונלוקה תיב הנבמ
יל וריתסה לולת
:ןונזמ
דימת ומכ ,רקי המוהו ףופצ
:םיתוריש
םייקנ רותב יתיכיח
:ךסמ
לודג
ישיש ליל יטרס תוימוי תוגצה הקספה תומוסרפ
שי ןיא שי שילמרכה זכרמ ,הפיח קטמניס

,הפיח קטמניס לע םעפה ונל רפסמ הפיחמ לארה ירוא
םיאצמנ הארנה לככ םיתורישהש ןה ולש ח"ודהמ ילש תונקסמה
.(עורג ךכ לכ אל בצמה תאז לכבש לבא) ...עורקה ךסמה ירוחאמ

דוע ףרצל יתטלחה זא ,הצואת ספות םיעונלוקה תרוקיב רודמש האור ינא
ןיאש ךכב ליחתנ לכ םדוק .ונלוכ לע בוהאה הפיח קטמניס לע םעפהו ,תרוקיב
(םיתורישה לע תרוקבה ספוטב רבד םוש יתבתכ אל זא) ,קטמניסב םיתוריש
יל התייה ךכ לכ אל .קנעהו שדחה הסינכה םלואב ןונזמ ומיקה םג הנורחאל
יבגל .ןוכנ ךא רזומ !!! םש דבע אל דחא ףא יכ ,םיריחמה תא קודבל תונמדזה
תונקל לוכי אל דחא ףאש ןוויכמ ,סלובמ ץוח ,לכה ספוטב יתנמיס ,להקה
...ןונזמב רבד םוש

להקה .קטמניסב ונהת אל ,הלאכ תויהל םינווכתמ אל וא ,םייונמ אל םתא םא
ןמזב םירוביד הברה ! ןובשחב תאז וחק זא ,םיטנדוטסו רעונמ רקיעב בכרומ
,הזמ ץוח .תינמז וב חור סגו םח ךכ לכל להקה תא ךפוהש המ הז לבא ,םיטרסה
וז ןכלו ,םתוא האור אל דחא ףאש םיטרס הברה םש םינירקמ זא ,קטמניס הז
,ןוטייפ יטנומ יטרסב ןבומכ .ידמל הטקשו תימיטניא היווח םג תויהל הלוכי
...פ"עב םתוא םיריכמ רבכ ונלוכ יכ ,םירישה תא םירש םלוכ

ןיאו ,ןובשחב תחקל יאדכש הדוקנ דוע ,יונפ םוקמ סיסב לע םה םיסיטרכה
.תינמז וב הב םגופ ךא ,טרסב היפצה תיווח תא םיצעמ יתעדלש המ ,הקספה
הקספה ילב (יצחו םייתעש) תורצק תונומת תא תוארל ףיכ ךכ לכ היה אל
,ןכש המ .(! שייואמ אלש ןונזמב) הייתש תונקל וא (! םימייק אלש) םיתורישל
תוארל םיבייח יד ,םצעב .הנושארה הרושב סקירטאמ ומכ םיטרס תוארל הבבס
שי םג .ידמל הבולע קטמניסה לש דנואסה תכרעמ יכ ,הנושארה הרושב םתוא
םתוא ףוחדל םוקמב ,קיתהו ליעמה תאו םילגרה תא הילע םישל רשפאש המב
הרושב םיבשוי אל םתאו ,םיהובג םתא םא .תואסיכה ופורפאו .אסיכל תחתמ
ופשפתשה םיסני'גה לכ רבכ יל .ןמזה לע םכל לבח ,שש/שמח וא ,הנושארה
.קטמניסב תואסיכה ללגב

המכ לש העקשהב קטמניסה לש הסינכה םלוא תא וצפיש ,יתנייצש יפכ ,ץיקב
:תובקונ תולאש המכ .ראופמו בחורמ הייאופ ונל ונבו ,םינוילמ
? םיתורישה תא וסרה לזאזעל המל .1
!??? עורקה ךסמה תא ונקית אלו ףסכ הברה ךכ לכ ועיקשה המל לבא ,המלו .2

:ךסמ
ינוניב לדוג עורק
:עונלוקה תיב הנבמ
!הלחא היה ,הנושאר הרושב
:םיתוריש
ןיא
:הינח
תינוכמ ילב עיגהל ףידע הקוחר
:םיבשומ
םישדח םיחונ
ישיש ליל יטרס תוימוי תוגצה הקספה תומוסרפ
שי שי ןיא ןיא
יטיס סובולג ,ןח-בר :עונלוק תיב
1 :'סמ םלוא

:יתיגמ ונלביק תאזה תרוקבה תא

.חפוטמ יד הארנש םוקמו לודג יד עונלוק

:םיתוריש
  םייקנ  
:ןונזמ
  דימת ומכ ,רקי  
:להק
  טקש  
:הינח
  החונ  
:ךסמ
  לודג  
:עונלוקה תיב הנבמ
  רדסב יד היה דצב יתבשי  
:םיבשומ
  םישדח  
ישיש ליל יטרס תוימוי תוגצה הקספה תומוסרפ
שי שי שי שיקילאיב תיירק ,ןוירק :עונלוק תיב
10 :םלוא 'סמ

:רורדמ ונלביק תאזה תרוקבה תא

הלחא עונלוק
ללגב קר אלו ילש עובקה עונלוקה יד אוהש דיגהל רשפא
רפסמ םע עונלוקה תיב הזש םתעדיה הזמ ץוח ,בורק אוהש
?ןוכיתה חרזמהו הפוריאב רתויב ברה תומלואה

:םיתוריש
  םייקנ     םיחוורמ  
:ןונזמ
  דימת ומכ ,רקי  
:להק
  טקש  
:הינח
  החונ     תחפוטמ  
:ךסמ
  ינוניב  
:עונלוקה תיב הנבמ
  רדסב יד היה דצב יתבשי     לולת  
:םיבשומ
  םיכר     םישדח  
ישיש ליל יטרס תוימוי תוגצה הקספה תומוסרפ
שי שי שי שי

:ןויריקהמ הימשר תא ונילא החלש ליגיבא םג ל"נה תרוקבל רשק ילבו

תלד ןימ התיהו הנורחא הרושב ונבשי יטויב ןקירמא תא וניאר
טרסה לש וא רחא םלואמ תולוק הכרד ועמשנ טרסה לכ ךרואלש
שער היה אלש םיעגרב םגו ,עירפה דואמ הזו ,םינרדסה לש וא
תכרעמ לש םוילווה טרסה תא עומשל רשפא היה אלו טעמכ
טרסה לש לוקספה תא עומשל ונלוכי אלו יארונ היה הרבגהה
לבחו (בוט אוהש םינעוט)

1 ןוירק
:ןונזמ
  דימת ומכ ,רקי     המוהו ףופצ  
:להק
  םינופאלפ  
:ךסמ
  ינוניב  
:עונלוקה תיב הנבמ
  רדסב יד היה דצב יתבשי     לולת  
הקספה תומוסרפ
שי ןיא
:םיבשומ
  םיפופצ  


! ךתעד תא םסרפל חמשנ ? עונלוק רקבל םג הצור


back to the CINEMAS list ישארה ףדל הרזחב