םילשורי - עונלוק יתב תרוקיב

תינמרגה הבשומה ,רדמס-בל עונלק*
תויפלת ,רכמ-בר ,ןח-בר עונלוק*
החלמ ,םילשורי ןוינק ,ליג עונלוק*
םילשורי ןורטאית*


02-5618168 :לט תינמרגה הבשומה ,רדמס-בל עונלק

:רתאה תבכוכ ידעמ ונלביק האבה תרוקיבה תא

.םוקמה לש ויפוא תא דואמ םלוה רדמס-בל עונלוק לש ומש ,םיבר םייניש יאפורל דוגינב
םויב !םלוכמ יבבלה אוה רדמס ,(הברה הריכמ ינאו) הריכמ ינאש עונלוקה יתב לכ ןיבמ
"רופיכ" טרסב המיע תופצלו התדובעב "תרקבמ"ל תוולתהל דובכה תא יל היה ,רבעש יעיבר
להנמ ,ילומ ,רתאל תדלומוי תוגיגח תורשפא רבדב הניינעתה לעישכ .(יאתיג סומע לש)
היגולוכיספב תואיקב ןיגפה ףאו ןייניע עיבה ,אוצמ תעל יאפוקכ םג דקפתמש עונלוקה
הפוקתב אצמנ רתאהש רבתסמ) !רשוא בורמ ורבקב ךפהתמ היה דיורפ .תיתוחתפתה
(..יצחו םייתנש ןב אוהו תויה ולש "תילנא"ה
שיש ריבסנ , םוקמב הכרד םרט ולגרש ימל .ךופה הפק וניתשו רבה לע ונבשי ,טרסה ינפל
תויורשפא ןווגמ עיצמו םימיענו םיטושפ םיווקב בצועמה , םיסקמו ןטק הפק תיב רדמסב
תחא יכ יל רווחתה ,(ףצקה לע וזב וז תורחתמ רקיעבו) הפק תותוש ונדועב .לכאמו היתש
המח היתש סינכהל רתומ רדמס-בל עונלוקב :הז שודק םוקמב תמשגתמ יביל תולאשממ
להקש ,םימתבו תמאב ,ןימאמש לארשיב עונלוק שי ?םינימאמ םתייה !!!תומלואה ךותל
םיתכהל ילבמ םלואה ךותב הפק תותשל לכויש ליבשב קיפסמ רגובו סמונמ ולש םיפוצה
הזמ ץוח) ...תונמדזהה תא לצנל תנמ לע םעפה ,הפק סוכ דוע יתנמזה דימ !תואסכה תא
.( (: יל תפכא המ זא ,המליש לעיש
ךותב םקוממ םלואה ןכש םוקמל עיגהל היעב תויהל הלולע הכילהב השקתמש ימל :הרעה
יד רפע ןוינח םייק ,תאז םע .תוינוכמ הברה ליכהלמ הרצ ךא ,היפהפי תימלשורי הטמיס
.םוקמהמ רטמ 100-כ לש קחרמב לודג

:עונלוקה תיב הנבמ
לולת
:םיבשומ
םיחונ אל
:ךסמ
לודג
:ןונזמ
עונלוקב הדעסמ/הפק תיב שי
:להקה יפוא
טקש
:הינח
הקוחר
ישיש ליל יטרס תוימוי תוגצה הקספה תומוסרפ
שי שי שי ןיא

.דבלב ח"ש 15 הלוע טרסו םיטנדוטסה תדוגא ירבחל החנה שי עובשה ךשמב"
,ןכ ומכ .ךייש התא הדוגא הזיאל הנשמ ךכ לכ אל הז תולגל ונרעטצה ,ישישב
ןיב החיש תרשפאמש הקיטסוקא שיו ,דמחנ דאמו חותפ יצח הפק תיב שי רדמסב
"(םישנא ןיב החיש) !ץלמומ .םישנא
4/99 םינשעמ םינק ינשו קוטס קול טרסה לע תרוקיב ךותמ -02-6794477 :לט תויפלת ,רכמ-בר ,ןח-בר עונלוק

- ישיש ליל יטרס לע ימלשורי לופונומ אוה ןח בר עונלוק
והשמ הניה ןח ברב ישיש םויב טרסל תכלל לש היוחה אצוי לעופכ
בושחל רשפאש םוחת לכב טעמכ .ךלש םיביואל לחאל הצור התאש
רתויב דירטמה רבדהש תבשוח ינא לבא ,לבס הפוצל םרגנ וילע
םינוע רעונ ינב .םירובידו ,תוקירש ,שער שי דימת .להקה אוה
םהמ םישקבמ רשאכ !םלואה ךותב תוחישה תא םילהנמו ןופאלפל
תטלחומ תומלעתה איה הצופנה הבוגתה טקשב רתוי תויהל סומינב
םדאהש וא רבד לש ופוסב .תנבצעמ הרימא וזיא ןיפולחל וא
ינימ לכמ תואצותל ליבוהל לולעש רבד - םעזב ץרפתמ לבוסה
,התיבה ךלוה ,קופיא לע רמוש םדאהש וא - תויבויח םג - םיגוס
.סוקלוא ףטוחו

לכ לופונומ אלל םג זא יכ - בוט רתוי שממ וניא בצמה תבש ימיב
םיבשות הברה שיו תויה) דירחהל םיסומע םילשוריב םיעונלוקה
קקפהו ,תופוקה ביבס קחודה תבשב םגו ישישב םג .(ריעב םייתד
.שאר באכל םימרוגו םימזגומ םניה טרסה ירחא רצונש העונת
בוט והשמ וב ןיא .ריבס עונלוק וניה ןח-בר עובשה תומיב
בלב יוצמש עונלוק תיב םתס .עזעזמ רבד םוש וב ןיאו ,דחוימב
יכה רבדה תא יל ריכזמ הזו !הההא .טמופסכ וב ןיאש ןוינק-ינימ
!ק'צב וא יארשא סיטרכב םש םלשל רשפא יא !םלועב ןבצעמ
אלל ונעגהש םעפ ונל הרק םוקמ תבריקב טמופסכ ןיאו תויהו
הרק המוד רבד .שאר ייופחו םילבא התיבה רוזחל וצלאנו ןמוזמ
.יל ונימאת ןואכד .םימי רפסמ ינפל רותב ירוחאמ דמעש גוזל
.ןואכד


02-6788448 :לט החלמ ,םילשורי ןוינק ,ליג עונלוק

ונינקו תויהו "לכה לע תכלל" תא תוארל החלמ "ליג"ל ונכלה
עצמאב םיסיטרכ שרופמב הנממ ונשקב תיאפוקהמ תישיא םיסיטרכ
היעב םוש ןיאש ונל ןמסל בויחל השארב הנהנה תיאפוקה .בורקמו
איה .תיקאינמו תינרקשכ התלגתה תיאפוקה הלק העש רובעכ ךא
היהישו) .הנורחא ינפלה הרושב (!)ידדצ יכה םוקמב ונתוא המקמ
.(הנרקהה תליחת דעומ ינפל העש םיסיטרכ ונשכר רורב

שי ,ליגב תומלואהמ השולש תוחפל דועב ומכ ,ונבשי וב םלואה
הכובמו תוחונ יא םורגל םישנא חירכמש רבד ,דחא דצמ קר רבעמ
תליחתב שיש תוחכחתהה סקט וניה יטתפ המכ םעפ םתבשח .הזל הז
יפלכ םינפה םע וא בגה םע תכלל םא תוטבלתה וז דימת !?טרס לכ
.םיחכוחמה

.םיחונ אלו םישפועמ ויה תואסכה

תוכסמ תא תיבהמ איבהל יוצר ליג לש הסינכה תבחרב תוהשל ידכ
תא יל םיריכזמו ,םיתורישהמ וליפא םילוע ןשעה יננע .כ"באה
.(ןשעל ידכ אבחתהל ךירצ היהשכ) ןוכיתב םיתורישה

!ליגמ ענמהל02-5605755 :לט ,םילשורי ןורטאית

יללכ ןפואב .עונלוק יתבכ םג תיקלח הדימב םישמשמ םילשורי ןורטאית תומלוא
יעבט ןפואב .ןטק-ינוניב םלוא שיו ,לודג םלוא שי רשאכ ,םיחונ םש םיעונלוקה
.ריבס ינוניבה םלואה םג לבא לודגה םלואב טרסב תופצל חלצומ רתוי

תיסחיה הריוואבו ,ןורטאיתל אבש להקב רקיעב םירושק ןורטאיתה לש תונורתיה
אחומ להקה תא עומשל לכות ןורטאיתה לש עונלוקב .היפצה ךלהמב שיש המח
טרסה ירצוימ דחא ףא) תינויגה הביס יהשוזיא ךכל שיש ילב טרסה םויסב םייפכ
(יבויח לבא) .ךיבמ תצק םגו ביבחו םח והשמ הזכ טקאב שי ...(םש אצמנ וניא

ןיאש יל המדנ ןכ ומכ ,הבורק הינח אוצמל השק ברלש אוה ןורטאיתה תונורסחמ
וניה ןורטאיתבש עונלוקהש רמול ןתינ םוכיסל .החוטב אל ינא לבא ןרוקפופ םש
הצור יתייה אל ןכלו ."עונלוק תיב" רשאמ ,םיטרס וב םינירקמש םוקמ רתוי
.דאמ ץלמומ - ליעגמה ליג עונלוקל ףילחתכ לבא ,םש םיטרסה לכ תא תואר


! ךתעד תא םסרפל חמשנ ? עונלוק רקבל םג הצור


back to the CINEMAS list ישארה ףדל הרזחב