הילצרה < ןורשה רוזא < עונלוק יתב תרוקיב

03-6999920    הילצרה ,ינולוק ןולמ 2 ןמצינוי ,ןירדנמ ינולוק :עונלוק תיב
03-7412666


:רתאה בכוכ בירימ ונלביק האבה תרוקיבה תא
ןיימדמ ידועב ךרדב ימצעל יתבשח ,תילאטפ תועט .ישיש םויב ונכלה "'צאנס" טרסל
עונלוקה תיבל ךרדב ילאמינימ טולישב רוסחמ .יטפמיס אלה להקהו קחודה ,תופיפצה תא
.(תודבועה תורוחבל הנימי ,ןולמל הלאמש) הדיבאה האצמנ ףוסבל ךא ,העגהה לע השקה
םקוממ ומצע עונלוקה .םוקמב היה אל העונת סמוע םגו ,ןולמה לוממ ,עפשב שי היינח
ידמ בר םוקמ ןיאו ידמל הסוחדו הנטק עונלוקל הסינכה .הדעסמה ךותבו ,ןולמל תחתמ
,םיסיטרכה תנוכמו לאמשמ עונלוקה ,ןונזמה הדילו לוממ תאצמנ הפוקה .טרסל תוכחל
רובעל שי עונלוקל עיגהל תנמ-לע .ןבומכ ןימימ ,הלועמ שונא תסדנהו הבשחמב המקומש
םכשפנ הקשח טרסה םותב םא : ןורתי .םידעוסה לש םתחמשו םתויחונל ,הדעסמה ךרד
םהיתוחלצ תא ןוחבל ,טרסה תליחתל הנתמהה ןמזב ,ןתינ ,הגוע םתסב וא הנשד החוראב
םא) ,ןתוכיאמ םג ומכ ,תונמה תרוצתמו ןווגממ םשרתהלו עונלוקל ךרדב םיבשויה לש
םידעוס םתא םא : ןורסח .(םהיתוחלצלו םידעוסה תוחישל ףאה תא ףוחדל םינהנ םתא
לכ םכיתוחלצ תאו םכתא םינחוב : וחכשת לא .הפי וגהנתתו תויטרפמ וחכשת ,הדעסמב
.ןמזה

,ידמ קוחרו ןטק ךסמ ךא ,(תואסכ 12( ידמ בחר אלו לודג אל םלוא הלגמ עונלוקל הסינכה
הבוט הייאר תיווז שיו בוט עונלוקה ןונכת יכ םא ,(דחוימב רצ ,ונעי) פוקס-המניס אללו
שממכ םילגתמ ,ןמז ךרואלו ,הנושאר הבישיב ,בגב םיכמות שממ אל םיבשומה .םוקמ לכמ
אלל ךא ,החונ החונת אוצמל בושו בוש יתיסינ ,(םייתעשכ) טרסה בור ךשמב .םיחונ אל
יאל קודב ןוכתמ םכל ירהו ידמ קד בשומ דופיר ופיסוה בגב הכימתה רסוחל .החלצה
ליבשב" ,ודיגת "הקספה שי הז ליבשב זא" .ןמזה ףולח םע תרבגתמה ,תילמיסקמ תוחונ
תא .טרסב הקספה ןיא ,ךדיאמ ירעצלו ,דצמ יתחמשל .הפ אל ,ןכבו ."חתמיהלו ןנערתהל
ןיא יכ הדבועה הבינמ יתחמש תא .("חתמיהלו ןנערתהל ליבשב") םיעדוי םתא ירעצ
הניצסל הרזח ןיאו ,םילארשיה עונלוקה יתב םיחמתמ וב ,טרסה עצמאב הטובו סג ךותיח
.םיהדמ .ואולמבו תופיצרב טרסה לכ תא םיאור ,רמולכ .הקספהה רחאל ירמגל תרחא
וא ינפל דחא ןופלט לוצלצ וליפא יתעמשש יל רוכז אל יכ הדבועה רתוי דוע המיהדמ
וליפאו ,טרסה ךלהמב (ןופלטב וא וינכש םע) רביד אל דחא ףא ,הזמ רתוי .טרסה ךלהמב
יכ ןמואי אל .עונלוקה תיבמ דקפנ ,םלוכ םע טרסה לע ותעד תא קולחל ךירצש םטמוטמה
.רפוסי

תאפמ תאזו ,ונינהנ אל ,ונצראב גוהנכ ,דירחהל רקיה יכ םא ,יטסילמינימה ןונזמהמ
םכנוצרב םא םתטלחה אלו הדימב .םתרהזוה ואר .הקספה ןיא יכ ונעדי אלש הדבועה
לש םהיתונמ תא ןוחבל תפסונ תונמדזה םכל ןתנית ,עונלוקל ץוחמש הדעסמב רקבל
.עונלוקהמ האיציב םידעוסה

ןוויכמ תאזו ,עונלוקב רוקיבהמ דואמ יתינהנ ,תויתרוקיבה תורמל ,רבד לש ומוכיסל
אל ,(תישיא וב םיחכונה לכ תא יתרכה אלש תורמל) דחוימב יטפמיסו טקש היה להקהו
,בושחש המ הז רבד לש ופוסבו .להקב םינוש םימרוגמ תוערפה ויה אלו הקספה התייה
,עירפמה להקה לע זגרתהל ילבמ אתוחינבו טקשב ותוא תוארלו טרסל תאצל תורשפאה
גואדל אל ךא ,סיטרכה תא ךותחל קר ודעונ םינרדסש רבוסש) ,עונלוקה תיב לע וא
וליפאו ישיש םויב טרסל תכלל ןתינש רבתסמ .טרסהמ יתינהנ דואמ םגו ,ןכ הא .(רדסל
.ונממ תונהיל

הז עונלוקב םיגיצמה םיטרסה תמישרל ןאכ ץחל! ךתעד תא םסרפל חמשנ ? עונלוק רקבל םג הצור


עונלוק יתב תרוקיבל הרזחב