אבס-רפכ < ןורשה רוזא < עונלוק יתב תרוקיב

1-700-50-50-50            אבס-רפכ ,םירע ןוינק ,ליג :עונלוק תיב
09-7677370


! םתרהזוה ואר ,אבס-רפכב רבעש טויסה תא אבה ספוטב ראתמ יול ביני
(הינתנל תיסחי ...ער אל םוקמהש םיבשוח אקוד ביריו ןרוא)

1-7 ליג עונלוק יתב
:הינח
תינוכמ ילב עיגהל ףידע ח"וד יתלבקש יתיארו טרסהמ יתאצי הקוקפ םולשתב הקוחר
:םיבשומ
וישכע דע בגה יל באוכ םירצק םישק םיחונ אל םיפופצ םייולב
:עונלוקה תיב הנבמ
והשימל יתרתסה יל וריתסה ירושימ
:להקה יפוא
ףרה אלל סלוב בהלתמ םינופאלפ ןיוע סמונמ אלו סג
:ןונזמ
דימת ומכ ,רקי המוהו ףופצ בולע
:םיתוריש
ןובס היה אל רותב יתיכיח םיחירסמ םיכלכולמ םיחוורמ
ישיש ליל יטרס תוימוי תוגצה הקספה תומוסרפ
שי שי שי שי

הז עונלוקב םיגיצמה םיטרסה תמישרל ןאכ ץחל! ךתעד תא םסרפל חמשנ ? עונלוק רקבל םג הצור


עונלוק יתב תרוקיבל הרזחב