הננער < ןורשה רוזא < עונלוק יתב תרוקיב

09-7447711            הננער ,םיננר ןוינק ,ןנער :עונלוק תיב
09-7444420


םש םוליעב ונלביק םיננער עונלוקה תיב לע תרוקיבה ספוט תא
(smilyעונלוקה לש םילעבה יאדוב אוה חלושה ונכות יפלו)

1-6 םיננער עונלוק יתב
:ןונזמ
רדוהמ
:םיתוריש
םייקנ
:הינח
החונ תחפוטמ
:ךסמ
לודג
:םיבשומ
!םיילגרל םוקמ יל היהו ,לסרודכ ןקחש ינא םיכר םישדח םיחונ
:להקה יפוא
תיתיבו המח הריוא
:עונלוקה תיב הנבמ
רדסב יד היה דצב יתבשי
ישיש ליל יטרס תוימוי תוגצה הקספה תומוסרפ
שי שי שי שי

:ש רסומ ל"נה םע םיכסמ ידש יסוי
"(םיתמ ריעהל רשפא) דואמ ההובג טרסה תליחתל לוצלצה תמצוע"

:ש רסומ Jinx
...(ונממ קלח ינא ,יננער ינא) הבבס להקהו ןוכנ ןנכותמ םוקמהמו םש ףיכש בשוח ינא םג"
".םינופאלפ תטילקל םימוסח תומלואהש ענכושמ טעמכ ינא לבא הז לע רוגס אל ינא - הזמ ץוח

הז עונלוקב םיגיצמה םיטרסה תמישרל ןאכ ץחל! ךתעד תא םסרפל חמשנ ? עונלוק רקבל םג הצור


עונלוק יתב תרוקיבל הרזחב