ןורשה תמר < ןורשה רוזא < עונלוק יתב תרוקיב

03-5491979          ןורשה-תמר ,95 בולוקוס ,בכוכ :עונלוק תיב


:האבה תרוקיבה תא ונל חלש "ץקועהריאמ
,יתנוכש םלוא ומכ רתוי - הככ דיגנ אוב "םיטרסהמ" היווחל עונלוק אל הז
חיר תא חירהלו הת ךמצעל ןיכהל ,סנכיהל ,תיבהמ תדרל לוכי התאש
.(!'ד התיכ לש תדלוהה-ימי ,וא) היגלטסונה

םינקחש תווצ םע ,"ואוש רורוה יקור"ה לש תודחוימ תונרקה שי םעפ ידמ
.םיוולנה םיקיטשה לכו םיינועבצ םיפתתשמ ,עצקוהמ

:להקה יפוא
.םינורש-תמר .דחאכ םיריעצו םיאלמיג
יתיבו םח
:הינח
ירוחאמ שי) בוט שפחל ךירצ לבא שי ,וליאכ .ןיאו שי
וליפא תונחל ארונ אל זא ןיא םא םגו ,עונלוקה
.(סדלנודקמה ירוחאמ
םניח
שי
:ןונזמ
עונלוקל עיגהל הביסה אל וז ןונזמהש דיגנ אוב
שי - הת םכמצעל ןיכהל םילוכי םתא לבא ,הזה
.םלואל ץוחמ ישפוח םינויתו םחימ
:ןרוקפופה
יתרגיש
:םיריחמ
רקי
:גוס
ליגר
:םיתוריש
.תיבב ושעת יפיפ :הקוזחת
תינוניב
םיריבס
הקספה תומוסרפ
שי
שי
(דחא םלוא קר בכוכב) םייוסמ הנרקה םלוא לע תרוקיב
:םיבשומ
סוסקול המ עדוי ימ אל תואסכהו ,ןשי יד םלואה
תויהל לוכי םגו ,םישדחה תומלואל האוושהב
!!!םכל וריתסיש
:הקוזחת
הניקת
:תופיפצ
םיריבס
:תוחונ
םיעורג
:ךסמ
הנשיה הנרקמה לבא !עונלוק הז ?המ ,לודג ךסמ
וליאכ הז ,לגעתהל הנומתה לש תוניפל תמרוג
...תויפוקש ןרקמ ךרד טרס םיאור
:לדוג
לודג
:לוק תכרעמ
.הזכ והשמ וא דנוארסל ופצת לא :תוכיא
רדסב
3 STARS :עונלוקל ןתונ ריאמ

הז עונלוקב םיגיצמה םיטרסה תמישרל ןאכ ץחל! ךתעד תא םסרפל חמשנ ? עונלוק רקבל םג הצור


עונלוק יתב תרוקיבל הרזחב