ביבא-לת < עונלוק יתב תרוקיב

50 ףוגניזיד ,רטנס ףוגניזיד ,ףוגניזיד :עונלוק תיב

:(Harpaz.net) זפרה בינימ ונלביק האבה תרוקיבה תא
."תרומשא יבלכ" תא הנושארל יתיאר וב עונלוקל םיבר םיטנמיטנס יל שי
.ץיקב אל םג םיירהצב תוגצה םע בל עונלוקמ שדח רתוי
.יביטקרטא תוחפל רטנס ףוגניזידה תא השועש המ הזו הרקי שממ הינחה

:ךסמ
לודג
:םיבשומ
םיחונ
:עונלוקה תיב הנבמ
רדסב יד היה דצב יתבשי
:םיתוריש
םייקנ
:ןונזמ
דימת ומכ ,רקי
:להקה יפוא
טקש
:הינח
םולשתב
ישיש ליל יטרס תוימוי תוגצה הקספה תומוסרפ
שי שי שי שי

הז עונלוקב םיגיצמה םיטרסה תמישרל ןאכ ץחל


03-6200485 :עונלוקה-תיב

! ךתעד תא םסרפל חמשנ ? עונלוק רקבל םג הצור


עונלוק יתב תרוקיבל הרזחב