ביבא-לת < עונלוק יתב תרוקיב

(ןיבר רכיכ דיל) 26 לוריבג ןבא ,תג :עונלוק תיב

:"תונושאר תורוש" רתאהמ ואדנל ילינ לש תפסונ תרוקיב

,תוקספה ןיא .ומש תא קידצמ אוה ןכאו יתוכיא עונלוקל בשחנ
,ךסמה םג ךכו ,קנע םלואה ,תועש שולש טרסה ךרוא םא םג
.תונהלו טרסב עוקשל ןתינ הערפה לכ אלל ,ןכא .הלועמ דנואסה
וניאו הנושאר םעפ עיגמש ימ ,ןכלו ,הינח קפס אלל איה היעבה
. הנרקהה ינפל העש יצח תוחפל עיגיש יאדכ , היעבב יוצמ

:הינח
תינוכמ ילב עיגהל ףידע ח"וד יתלבקש יתיארו טרסהמ יתאצי
:ךסמ
לודג
:םיבשומ
םיחונ םישדח
:עונלוקה תיב הנבמ
לולת
:ןונזמ
דימת ומכ ,רקי
:םיתוריש
רותב יתיכיח םייקנ
:להקה יפוא
טקש
ישיש ליל יטרס הקספה תומוסרפ
שי ןיא ןיא

הז עונלוקב םיגיצמה םיטרסה תמישרל ןאכ ץחל


*2202 :םיסיטרכ תנמזה       03-6967888 :עונלוקה-תיב

! ךתעד תא םסרפל חמשנ ? עונלוק רקבל םג הצור


עונלוק יתב תרוקיבל הרזחב