ביבא-לת < עונלוק יתב תרוקיב

108 ןולא לאגי ,ילאירזע זכרמ ,סובולג :עונלוק תיב

:(6/10/2003) רופיכ םוי יאצומב ןהכ תירודמ ונלביק אבה בתכמה תא

סובולג תרבח לא

םכלש עונלוקב תולבל ןצינ יגוז ןבו ןהכ תירוד ,ינא ונכלה רופיכ-םוי יאצומ ,ברעב םויה
עונלוקב יוליבה לבא אלפנ היה טרסה ונלזמל ."הנינ לש תונוסאה" טרסב ילאירזע ןוינקב
.םיפוצכ ונב םילזלזמ םתאש התייה ונלש השוחתה ,ארונ היה םכלש

םיליגר ונחנא , 22:00-ב ליחתהל סיטרכה לעו ןותיעב בותכה יפ-לע רומא היה טרסה
וליחתה תוקד 10 ירחא קר םכלצא ךא תומוסרפ לש תוקד 10-כ שי טרסה תליחתבש
הררתשה בוש ןכמ רחאל העש עברכ וכראש תומוסרפה וליחתה 22:10-ב תומוסרפה
והשמש טוידיא ומכ הכיחש להק היה םלואבו ךסמה לע םולכ היה אל תוקד 5-כו הממד
היה ךסמה בוש זאו וקיספה ןה םג תוקד המכ רחאל "םיבורקב"ה וליחתה זאו ליחתי רבכ
,וניפצ ,ונחוורתה ליחתה טרסה ףוס לכ ףוס .םימטמוטמ תרובח ומכ וניכיחו וניהב ונאו קיר
לע הארנ אל ןמזב םעפה ליחתהש טרסה הרמגנ הקספההשכ יובא ךא הקספהה העיגה
היעבה קעצו קרש להקהש רחאל קר ןיזאהל היה ונל רתונש לכ רופא היה ךסמה .ךסמה
ונמליש קר ,ונחנא ימ הלקתה תליחתמ טרסה תא ליחתהל חרט אל דחא ףא ךא הנקות
?טרסה לכ תא הארנש המל ונפסכ בטיממ

.הפוצל דובכ םוש ןיאש התייה השוחתה ליפשמו עגופ היה ונתניחבמ הזה ברעה
.םכילא בושנ אל ןפוא לכב ונחנא


:(Harpaz.net) זפרה בינימ ונלביק האבה תרוקיבה תא
.(לודג ןורתי) ץיקב אל םג םיירהצהמ תוימוי תוגצה
.(ידמל הלוז הינחה םג) םיחונ יד םיניינעה תא השוע ילאירזע לש ןוינחה
שממ םא טרסהמ םיאצוי רשאכ םגו יתוכיא ןוינק לש םיקוניפה לכ תא שי
.םיקסיד תונחל רשי םיאצוי - לוקספה תא תונקל םיבייח

:םיתוריש
םייקנ
:ךסמ
לודג
:םיבשומ
םיחונ
:עונלוקה תיב הנבמ
רדסב יד היה דצב יתבשי
:ןונזמ
דימת ומכ ,רקי
:להקה יפוא
טקש
:הינח
םולשתב החונ
ישיש ליל יטרס תוימוי תוגצה הקספה תומוסרפ
שי שי שי שי

הז עונלוקב םיגיצמה םיטרסה תמישרל ןאכ ץחל


1-700-50-50-50 :םיסיטרכ תנמזה       03-6081130 :עונלוקה-תיב

! ךתעד תא םסרפל חמשנ ? עונלוק רקבל םג הצור


עונלוק יתב תרוקיבל הרזחב